Anunț organizare concurs ocupare posturi contractuale în data de 29 august 2022 (proba scrisă)

0
1154

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

 Anunță

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 • 1 post – educatorstudii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență – Limbă si Literatură, modul psihopedagogic absolvit; vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 2 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe), post pe durată nedeterminată, din cadrul Centrului de zi pentru copii;
 • 1 post – referent debutant – studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, apartenenţă la minoritatea romă – dovedită cu o adeverinţă din partea unei organizaţii legal constituite a romilor prin care se atestă apartenenţa candidatului la etnia romă, fără vechime, post pe durată nedeterminată, din cadrul Compartimentului Expert pentru Problemele Romilor;

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, str. Dobrogei nr. 1, astfel:

29.08.2022, ora 10.00proba scrisă pentru posturile contractuale vacante de educator și referent debutant;

interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv a probei practice.

Fiecare candidat trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011, actualizată, respectiv:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. care vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv în perioada 04.08.2022 – 18.08.2022, inclusiv.

Conform prevederilor art. 6 din HG nr.286/2011:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – formular de la resurse umane;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 1. g) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) -d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condițiile generale și specifice de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul și pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari www.primaria-navodari.ro.

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane,   telefon 0241/761603, e-mail: hr@primaria-navodari.ro,

 

Bibliografia pentru postul contractual vacant de: educator din cadrul Centrului de zi pentru copii

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, actualizata: titlul II – cap.II, III;
 2. Ordinul 27/2019 – privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor:
 • MODULUL II Evaluare si planificare – Standard 1 Evaluare,

– Standard 2 Planificare

 • MODULUL III Activități derulate/Servicii acordate –Standard 2 Educație
 • MODULUL V Drepturi si etică – Standard 1 Respectarea drepturilor beneficiarilor și etică

-Standard 2 Relațiile copilului cu personalul

-Standard 3 Protecția împotriva abuzurilor și neglijării

-Standard 4 Sugestii/sesizări/reclamații

3.Verza Emil  si Verza Florin Emil – Psihologia varstelor, Editura Pro Humanitate, Bucuresti, 2000, Capitolul VII – Perioada scolara mica, Capitolul VIII – Perioada pubertatii

 

 

 

Bibliografia pentru postul contractual vacant de: referent debutant, din cadrul Compartimentului Expert pentru Problemele Romilor

 

 1. G. nr. 560 din 28 aprilie 2022 pentru aprobarea StrategieiGuvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027;
 2. G. nr. 522 din 19 aprilie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2001privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
 3. G. nr. 1.149 din 17 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, actualizată;
 4. OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. G. nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România;

 

Tematică

 • G. nr. 560 din 28 aprilie 2022 pentru aprobarea StrategieiGuvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027: Anexa nr. 1. „Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027”
 • G. nr. 522 din 19 aprilie 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2001privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor: Anexa „Strategie” – CAP. VII. Direcţii de acţiune şi CAP. VIII. Structuri  
 • G. nr. 1.149 din 17 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, actualizată:  Anexa 1 „Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale”
 • G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul I – Principii şi definiţii, Capitolul II – Dispoziţii speciale;
 • G. nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România: art. 1-13

 PRIMAR,

CHELARU FLORIN

 

Afisat astazi, 03.08.2022, ora 12.00