Arhitect Șef

0
4371

{slider Compartiment Disciplina in constructii}

Atribuții

– elaboreaza certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lucrari de constructii, reconstruire, modificare, extindere, reparatii, protejare, restaurare, reabilitare, conservare, cai de comunicatii, dotari tehnico-edilitare, împrejmuiri, mobilier urban, amenajari spatii verzi, parcuri, pasaje, excavari, exploatari de cariere, balastiere, constructii provizorii de santier, tabere de corturi, tabere de casute si alte lucrari indiferent de valoarea lor, pentru care legea cere eliberarea autorizatiilor de construire, în cuprinsul intravilanului municipiuluiorasului si în teritoriul administrativ.
– aduce la cunostinta publicului autorizatiile eliberate.
– elibereaza certificate de notare în cartea funciara si alte certificate de urbanism pentru care legea cere eliberarea acestor documente, inclusiv pentru schimbarea destinatiei constructiilor.
– propune eliberarea de avize pentru certificatele de urbanism si autorizatiile de construire aflate în competenta de emitere a consiliului judetean, conform legii.
– propune masurile legale necesare privind constructiile executate fara autorizatii sau cu nerespectarea autorizatiilor de construire.
– asigura si raspunde de respectarea disciplinei în constructii în conformitate cu prevederile legale privind autorizarea constructiilor
– asigura regularizarea taxelor de autorizare de construire, organizarea si mentinerea evidentelor privind taxele de autorizare de construire si arhivarea acestora în corespondenta cu dosarele de autorizare.
– asigura arhivarea documentelor elaborate în cadrul compartimentului
– primeste si verifica documentatiile depuse de solicitanti (persoane fizice si juridice) repartizate de Arhitectul sef care privesc eliberarea certificatului de urbanism;
– analizeaza documentatia si completeaza certificatul de urbanism, mentionând destinatia precisa a solicitarii, apoi îl prezinta pentru semnare persoanelor îndreptatite; o atentie sporita se va acorda completarii corecte a tuturor datelor prevazute în formularul tipizat, solicitarii avizelor si documentatiei tehnice prevazute de lege.
– primeste si verifica din punct de vedere urbanistic, tehnic si juridic documentatiile tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, repartizate de Arhitectl sef; documentatiile trebuie sa corespunda tuturor normelor si reglementarilor în vigoare ce guverneaza activitatea de proiectare.
– in cazul depunerii unei documentatii tehnice incomplete sau care nu corespund normelor si reglementarilor în vigoare, aceasta se restituie solicitantului în cel mult 5 zile de la data înregistrarii, cu motivatia necesara si solicitarea de documente în completare;
– pregateste si propune comisiei documentatiile tehnice în vederea emiterii acordului unic;
– completeaza autorizatia de construire si o prezinta spre semnare persoanelor competente;
– primeste, verifica si completeaza autorizatiile de demolare, dezafectare ori dezmembrare (partiala sau totala) a constructiilor si instalatiilor, dupa procedura stabilita la alineatul precedent.
– pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii în zonele asupra carora s-a instituit potrivit legii regim de protectie, se va respecta procedura instituita de art.7 din legea 50/1991 republicata, completata si modificata prin Legea nr. 453/2001 si art. 13 din Ordinul 1943/2001;
– urmareste si raspunde de existenta proiectului tehnic pe santier, executarea lucrarilor de construire conform autorizatiei emise si proiectului tehnic si la termenele prevazute de aceasta; în cazul existentei neconformitatilor cu prevederile legale, propun de în data masuri de remediere si de sanctionare prevazute în lege; pâna la finalizarea proiectului tehnic se va dispune sistarea lucrarilor de executie, daca acestea au fost începute în absenta documentatiei respective.
– la finalizarea lucrarilor întocmeste procesele-verbale de receptie a lucrarilor si, la solicitarea proprietarului constructiei, certificatul pentru notarea constructiilor în cartea funciara;
– la finalizarea lucrarilor, dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirarii termenului de executie stabilit prin autorizatie, va soma în scris proprietarul constructiei pentru regularizarea taxei de autorizatie, va urmari încasarea eventualelor diferente si va tine evidenta acestora;
– conduce Registrul de evidenta al autorizatiilor de construire, care va cuprinde, pe lânga datele de identificare a autorizatiei, datele pentru: prelungirile acordate, eliberarea unor noi autorizatii pentru aceiasi lucrare, procesul verbal de receptie al lucrarii, valoarea calculata a taxei de autorizare, somatiile pentru regularizarea taxelor de autorizare, valoarea calculata a regularizarii taxei respective, dovada achitarii integrale a taxei de autorizare
– toate documentele primite, întocmite si emise în procesul de certificare si autorizare a constructiei în cauza se arhiveaza la aceeasi adresa a constructiei, inclusiv documentele legate de taxa de autorizare sau copii ale acestora.
– activitatea de solutionare a sesizarilor privind cazurile de încalcare a disciplinei în constructii va fi efectuata obligatoriu în teren, direct de inspectorii de sector din cadrul serviciului de autorizari si disciplina în constructii, de regula, cu inspectorii din cadrul biroului de disciplina în constructii din cadrul serviciului public de cadastru si disciplina în constructii; Solutioneaza corespondenta în termenele prevazute de lege.
– intocmeste planurile trimestriale de control a pastrarii disciplinei în constructii, astfel încât fiecare strada va fi verificata cel putin o data pe trimestru, planuri ce vor fi aprobate de Arhitectul  sef.
– urmareste respectarea disciplinei în constructii conform planurilor trimestriale.
– intocmeste, când este cazul, procese verbale de contraventie conform legii 50/1991, republicata si completata.
– in cazul nerespectarii masurilor din procesul verbal de contraventie, la termenele impuse, întocmeste referatul pentu serviciul juridic în vederea actionarii în instanta.
– urmareste cu sprijinul serviciului juridic modul de solutionare a proceselor verbale de contraventie, respectiv darea lor în debit sau rezolutia instantelor judiciare.
– centralizeaza date si studii statistice necesare unor raportari solicitate de institutiile judetene abilitate sau de institutii administrative nationale.
– asigura informarea cetatenilor si da relatii acestora cu privire la problemele de autorizare si disciplina în constructii.
– elibereaza certificate de nomenclatura stradala.
– rezolva cererile de trecere în proprietate privata a terenurilor aferente locuintelor, în conformitate cu legile în vigoare.
– emite avize în vederea autorizarii functionarii agentilor comerciali.
– intocmeste rapoarte si face propuneri pentru emiterea dispozitiilor primarului în domeniul de activitate al compartimentului.
– raspunde de exactitatea datelor înscrise în documentatiile pe care le elaboreaza.
– saptamânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare.
– compartimentul exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarâri ale consiliului local, dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.

{slider Compartiment Urbanism / Amenajare teritoriu}

Atribuții

– propune proiectele de urbanism necesare si oportune teritoriului administrativ al orasului Navodari.
– intocmeste temele de proiectare pentru proiectele de urbanism
– asigura elaborarea proiectelor de urbanism prin procedurile de încredintare prevazute de lege
– face propuneri în vederea organizarii de concursuri pentru proiecte de urbanism de importanta deosebita
– organizeaza consultarea cetatenilor pentru avizarea si aprobarea proiectelor de urbanism, prezentarea proiectelor în comisiile de avizare, prezentarea lor în consiliul local al orasului Navodari, emite evizele la aceta lucrari.
– prezina, la cererea consiliului local al orasului Navodari si a primarului rapoarte si informari privind activitatea urbanistica si de amenajarea teritoriului.
– informeaza consiliul local si primarul despre masurile ce se impun pentru materializarea proiectelor de urbanism.
– face propuneri pentru reabilitarea urbanistica a unor zone din orasul Navodari.
– intocmeste propunerile pentru atribuiri de denumiri de strazi.
– asigura baza de date privind dreptul de proprietate asupra imobilelor, corelata cu baza de date de urbanism si amenajarea teritoriului.
– elibereaza certificate de urbanism pentru documentatii de urbanism.
– participa la sedintele consiliului local unde prezinta materiale legate de urbanism si amenajarea teritoriului ce se supun hotarârii acestora.
– rezolva sesizarile cetatenilor referitoare la problemele de urbanism si amenajarea teritoriului, sub sanctiunile prevazute de lege.
– intocmeste rapoarte si face propuneri pentru emiterea dispozitiilor primarului în domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.
– asigura arhivarea actelor cu care lucreaza compartimentul
– asigura informarea cetatenilor si da relatii acestora cu privire la problemele de urbanism si amenajarea teritoriului
– centralizeaza date si studii statistice necesare unor raportari solicitate de institutiile judetene abilitate sau de institutii administrative nationale.
– raspunde de exactitatea datelor înscrise în documentatiile ce le elaboreaza.
– compartimentul exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarâri ale consiliului local, dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.
– raspunde de exactitatea datelor înscrise în documentatiile ce le elaboreaza.
– asigura participarea la comisia de stabilitate a constructiilor, ca urmare a efectelor calamitatilor naturale.
– saptamânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare.

{slider Compartiment Masuratori TOPO}

{slider Compartiment Fond locativ – Sprijinire asociatii de proprietari}

Atribuții

a)   pe linia asigurarii asistentei tehnice asociatiilor de proprietari :

 • indruma si sprijinia asociatiile de proprietari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc si ai spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta in scopul infiintarii asociatiilor de proprietari in conditiile legii
 • intocmeste si distribuie materiale informative de interes pentru asociatia de proprietari prin care sa contribuie la buna functionare a acestora
 • indruma si sprijinia asociatiile de proprietari pentru indeplinirea de catre acestea a obligatiilor ce le revin pentru intretinerea si repararea constructiilor si instalatiilor din condominiu
 • atesta persoanele fizice in vederea exercitarii functiei de administrator de imobil, in baza art.7 al.2 din OG nr.85/2001 si HG nr.400/2003 modificata si completata de HG nr.1386/2003, prin intermediul comisiei de atestare
 • solutioneaza reclamatiile si sesizarile primite de la cetateni, in termenele si conditiile stabilite de lege; se deplaseaza in teren, cand situatia o cere, pentru remedierea deficientelor constatate
 • intocmeste rapoartele pentru proiectele de hotarari care au legatura cu domeniul de activitate al compartimentului
 • constata contraventiile prevazute de art.20 din OG nr.85/2001 si aplicarea sanctiunilor

b) pe linia urmaririi respectarii legislatiei privind contabilitatea asociatiilor de proprietari

 • indruma si sprijina asociatiile de proprietari pentru respectarea de catre acestea a prevederilor OG nr.85/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 234/2002, a HG nr.400/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
 • intocmeste grafice de lucru trimestrial si anual privind activitatea de control a documentelor intocmite de catre administratorii asociatiilor
 • elaboreaza metodologii de lucru si tematici de control pe care, dupa aprobarea de  catre primar, le va respecta in activitatea permanenta
 • verifica activitatea asociatiilor de proprietari cu privire la corectitudinea repartizarii cheltuielilor asociatiei pe persoane si apartamente
 • verifica corectitudinea operatiunilor de depunere a sumelor incasate de la proprietari la furnizorii de servicii si utilitati
 • consilieaza cetatenii, atunci cand acestia solicita, in fata comitetului asociatiei, pe probleme ce fac obiectul de activitate al compartimentului
 • primeste, verifica in teren si solutioneaza reclamatiile primite de la proprietari cu privire la modul de repartizare a cheltuielilor asociatiei
 • intocmeste  rapoarte de activitate si procese verbale de control pe care le prezinta primarului, impreuna cu propuneri pentru rezolvarea problemelor constatate
 • constata contraventiile in conformitate cu legislatia in vigoare si propune  sanctiuni
 • intocmeste rapoarte pentru proiectele de hotarari care au legatura cu domeniul de activitate al compartimentului

{slider Compartiment Tehnic / Investitii}

{slider Compartiment Termoficare}

{slider Avize / Acorduri}

{/sliders}