Compartiment Agricol

0
1731

{slider Compartiment Agricol}

Atribuții

a)    asigurarea înregistrării efective a persoanelor fizice în registrul agricol în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare
b)    eliberarea certificatelor de producător;
c)    verificarea şi eliberarea persoanelor fizice proprietari de teren agricol, adrese privind situaţia actuală a terenurilor deţinute (intravilan sau extravilan);
d)    primirea şi verificarea dosarelor depuse în vederea stabilirii unor drepturi în baza art.13 din Legea 44/1994;
e)    primirea şi verificarea documentaţiei pentru aplicarea : H.G nr.834/1991 şi H.G 450/1999;
f)    aplicarea art.36 din legea nr.18/1991 republicată privind atribuirea terenurilor aferent imobilelor;
g)    eliberarea documentelor de adeverire a proprietăţii animalelor în vederea vânzării acestora;
h)    înmânarea titlurilor de proprietate întrocmite de Comisia Judeţeană de Fond Funciar, în conformitate  cu  prevederile  Legii 18/1991, modificată  şi  republicată;
i)    întocmirea evidenţei deţinătorilor de teren arabil pe categorii de folosinţă şi proprietari
j)    participarea alături de O.C.A.O.T.A la predarea – primirea suprafeţelor de teren arabil în diverse scopuri (puneri în posesie – locatori, acţionari, obiective de investiţii);
k)    înregistrarea  contractelor  de  arendare;
l)    întocmirea proiectelor de hotărâri aparţinând domeniul de activitate;
m)    identificarea, măsurarea, verificarea terenurilor care aparţin  oraşului Năvodari;
n)    punerea în posesie a persoanelor fizice şi juridice care deţin terenuri în oraşul Năvodari ca urmare a sentinţelor civile, concesiuni, închirieri, asocieri, schimburi de teren şi vânzări;
o)    verificarea şi identificarea terenurilor propuse pentru concesiune şi vânzare;
p)    primeste şi verifică documentaţia prevăzută de Legea nr.42/1990 republicata, în vederea atribuirii de teren revoluţionarilor din decembrie 1989;
q)    participarea la acţiuni de măsurare, verificare şi realizări de planuri de situaţie cu alte servicii (birouri) din cadrul Primăriei;
r)    completarea registrelor agricole cu adresele nou atribuite sau confirmate ( denumiri de străzi şi numere stradale), cu Decretele de expropriere şi cu notificările conform Legii nr.10/2001;
s)    asigurarea răspunsurilor la corespondenţa şi orice alte sesizări adresate de cetăţeni;
t)    participa la aplicarea Legii nr. 1/2000, modificata si completata de Legea nr. 247/2005
u)    tine evidenta documentatiilor depuse de persoanele care solicita constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit Legii 169/1997, Legii 18/1991, Legii
v)    acordarea de informaţii cu privire la documentele şi metodologia impusă pentru autorizaţiilor  emise îm baza Legii nr.507/2002;
w)    verificarea/primirea documentaţiilor în vederea obţinerii autorizaţiilor emise conform Legii nr.507/2002;
x)    întocmirea,calcularea taxelor şi eliberarea autorizaţiilor emise în baza Legii nr.507/2002;
y)    îndosarierea şi ţinerea evidenţei dosarelor lucrate;
z)    întocmirea vizei anuale a autorizaţiilor emise în baza Legii nr.507/2002;
aa)    înregistrarea lunară într-un registru de evidenţă a autorizaţiilor emise şi eliberate în baza  Legii nr.507/2002,  precum şi modificările şi completările pe acestea;
bb)    întocmirea autorizaţiilor, a completărilor şi modificărilor solicitate de petenţi pentru autorizaţiile emise în baza Legii nr.507/2002;
cc)    eliberarea autorizaţiilor cu înscrierea tuturor  datelor pe cotorul autorizaţiilor;
dd)    colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituţiei, precum şi cu alte instituţii în limita atribuţiilor stabilite.

{/sliders}