Direcția Economică

0
1533

{slider Compartiment Control Financiar Preventiv}

Atribuții

– exercitarea controlului financiar preventiv asupra proiectelor de operaţiuni ale ordonatorului de credite;
– supravegherea organizării, ţinerii, actualizării şi raportarii evidentei angajamentelor;
– prezentarea de rapoarte lunare cu privire la situaţia curenta a angajamentelor efectuate, vizele acordate şi situaţiile intenţiilor şi refuzurilor de viza, formularea de avize cu caracter consultativ, precum şi aspectele deosebite ale derulării operaţiunilor financiare;
– formularea de avize cu caracter consultativ, la solicitarea ordonatorului de credite, precum şi din initiativa proprie, în privinţa conformităţii, economicităţii, eficacitatii sau eficientei unor operaţiuni ori proiecte de acte normative;
– monitorizarea şi îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv propriu;
– elaborarea de propuneri şi proiecte privind perfecţionarea controlului financiar preventiv;
– îndeplinirea altor atribuţii stabilite de cate Directorul Executiv al Directiei Economice
– asigura respectarea legalitatii privind intocmirea si valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile prezentate pentru aprobare pe cale ierarhica la ordonatorul principal de credite
– procedează la controlul formal al documentelor,
– după efectuarea controlului formal, înregistrează documentele în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv şi efectuează, prin parcurgerea listei de control, controlul operaţiunii din punctul de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament;
– acordă viză prin aplicarea sigiliului şi a semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează la entitatea publică, dacă în urma controlului de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament;
– răspund potrivit legii, în funcţie de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare aprobate, în privinţa operaţiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.

{slider Serviciul Buget – Contabilitate}

{slider Serviciul Impozite si Taxe locale}

{slider Compartiment Impozite si Taxe locale}

Atribuții

– stabileşte, constată,  urmăreşte  şi  încasează   impozitele  şi taxele locale în conformitate cu HCL şi legislaţia în vigoare;
– întocmeste borderourile de debite si scaderi, urmareste operarea lor si asigura transferarea acestora la organelor de încasare;
– urmareste întocmirea si depunerea în termenele prevazute de lege a declaratiilor de impunere
– urmareste, în vederea încasarii taxelor si chiriilor, rezultate din contractele de închiriere a terenurilor apatinând domeniului public pentru amplasarea de chiscuri, tonete, rulote, contracte de închiriere care au fost încheiate cu persoane juridice;
– urmareste si raspunde de achitarea de catre persoanele fizice si juridice a taxelor pentru ocuparea legala a terenului apartinând domeniului public
– aplica sanctiunile prevazute de actele normative tuturor contribuabililor, care încalca legislatia fiscala si ia masuri ce se impun pentru înlaturarea deficientelor constatate;
– tine evidenta debitelor din impozite si taxe si modificarile debitelor initiale
– urmareste încasarea si calculeaza redeventa pentru contractele de concesiune încheiate de Consiliul Local
– înregistreaza biletele prezentate de organizatorii de specatcole, vizeaza si semneaza carnetele si urmareste încasarea de la acestia a impozitului datorat,
– avizeaza cererile în legatura cu acordarea de amânari, esalonari, reduceri, scutiri, restituiri si compensari de impozite, taxe si majorari de întârziere;
– analizeaza, cerceteaza si solutioneaza cererile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor conform competentelor legale;
– propune, în conditiile legii, modificarea cuantumului impozitelor si taxelor locale, precum si stabilirea de taxe speciale pe timp limitat ce trebuie aprobate de catre Consiliul Local;
– asigura prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite si Consiliului Local, în vederea întocmirii bugetului local precum si a modului de executie a bugetului local;
– asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza;
– întocmeste documentatiile necesare în vederea solutionarii contestatiilor formulate împotriva obiectiunilor si le prezinta primarului pentru emiterea Dispozitiei, în conditiile legii;
– colaboreaza cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezinta Consiliului Local;
– urmareste si raspunde de respectarea si aplicarea hotarârilor Consiliului Local, a dispozitiilor Primarului si a celorlalte acte normative care reglementeaza impozitele si taxele locale si alte impozite si taxe care constituie venit al bugetului local;
– raspunde de întocmirea facturilor de T.V.A. pentru toate contractele de închiriere si concesiune;
– serviciul îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului Local, dispozitii ale Primarului sau primite de la sefii ierarhici;

{slider Compartiment Executare silita}

Atribuții

– organizeaza si asigura activitatea de urmarire si încasare la bugetul local a veniturilor fiscale si nefiscale neplatite în termen;
– organizeaza, desfasoara si asigura conform competentei legale activitatea de executare silita a bunurilor si veniturilor persoanelor juridice si fizice pentru neachitarea în termen a creantelor bugetului local;
– întocmeste si asigura respectarea conditiilor de înfiintare a popririlor pe veniturilor si disponibilitatilor banesti realizate de debitorii bugetului local, urmareste respectarea popririlor înfiintate si stabileste, dupa caz, masurile legale pentru executarea acestora;
– evidentiaza si urmareste debitele restante primite spre urmarire si face propuneri pentru compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozitiilor de rol;
– întocmeste dosare pentru debitele primite spre executare de la alte institutii si serviciile publice si asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea debitelor, confirmarea si executarea acestora;
– urmareste încasarea veniturilor fiscale si nefiscale în termenul de prescriptie si stabileste masuri de recuperare a debitelor prescrise din culpa organelor de urmarire si încasare;
– întocmeste si verifica documentatiile si propunerilor privind debitorii insolvabili si disparuti si daca le gaseste întemeiate le avizeaza favorabil si le prezinta spre aprobare directorului Directiei Fiscale, sau dispune sa se faca cercetari suplimentare;
– asigura verificarea gestionara a salariatiilor care efectueaza încasari în numerar de impozite si taxe;
– priveste si rezolva corespondenta cu privire la urmarirea si încasarea debitelor neachitate în termen;
– întocmeste si înainteaza conducerii Directiei Fiscale centralizatorul listelor de ramasite si suprasolviri pe feluri de impozite si taxe;
– repartizeaza sumele realizate din valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii prevazuta de lege, în cazul în care la urmarirea silita participa mai multi creditori;
– colaboreaza cu biroul juridic – contencios la întocmirea documentatiilor ce stau la baza actiunilor înaintate în instanta conform legislatiei în materie;
– colaboreaza cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezinta la Consiliul Local;
– urmareste si raspunde de respectarea si aplicarea hotarârilor Consiliului Local si a celorlalte acte normative care reglementeaza executarea silita a impozitelor si taxelor ce constituie venit al bugetului local;
– întocmeste documentatia privnd acordarea fondului de stimulente în cotele prevazute de actele normative în vigoare;
– compartimentul îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului Local, dispozitii ale Primarului sau primite de la sefii ierarhici;

{slider Compartiment Inspectie fiscala}

{slider Compartiment Agenti procedurali}

{/sliders}