Direcția Asistență Socială

0
37982

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni, Marti, Miercuri, Vineri: 8 30 – 12 00
Joi: 8 30 – 12 00 , 15 00 – 17 00

Direcția Asistență Socială este organizata astfel:
Serviciul Beneficii de asistenta sociala si Protectia Persoanelor cu Handicap, cu
doua compartimente in subordine:
 Compartiment Beneficii de asistenta sociala
 Compartiment Protectia Persoanelor cu Handicap
Serviciul Strategii, Programe și Statistici-Autoritate Tutelară-Protecția
Copilului, cu trei compartimente in subordine:
 Comp. Strategii, Programe si Statistici,
 Comp. Autoritate Tutelară,
 Comp. Protecția Copilului
Compartiment Expert pentru problemele romilor
Compartiment Asistenta Medicala Scolara si Asistenta Medicala Comunitara

SERVICII SOCIALE:
 Cantina de ajutor social
 Centru de Zi pentru Copii
 Centru de Zi pentru Persoane in Varsta
 Unitate de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice

 

_______________________________________________________________

 

BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

 

Beneficii de Asistenţă Socială:

 • alocaţie pentru susţinerea familiei
 • venit minim garantat (ajutor social)
 • stimulent educaţional (tichete sociale pentru grădiniţă)
 • tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi
 • ajutoare de urgenţă
 • ajutor pentru încălzirea locuinţei cu combustibil solid, gaze naturale şi energie electrică
 • alocaţie de stat, indemnizaţie de creştere a copilului şi stimulent inserţie
 • tichete sociale acordate cu ocazia Sărbătorii Crăciunului şi Paştelui;

 

 

Servicii sociale:

  • informare şi consigliere privind drepturi şi obligaţii, beneficii şi servicii acordate pe plan local şi/sau judeţean;
  • îngrijire la domiciliu pentru personae vârstnice;
  • cantina de ajutor social, pentru asigurarea hranei zilnice, pentru copii şi adulţi aflaţi în dificultate, fără venituri sau cu venituri reduse;
  • servicii socio-educative şi consiliere psihologică pentru copiii în dificultate înscrişi la Centrul de Zi pentru Copii
  • servicii de integrare/reintegrare socială (socializare şi petrecerea timpului liber) pentru persoanele vârstnice înscrise la Centrul de Zi pentru Persoane în Vârstă)

Legislației în domeniul asistenței sociale:

 

Legea asistenţei sociale nr.292/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor varstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea

Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;

OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Alocație de stat

ALOCAȚIE DE STAT (COPII 0 – 18 ANI)

Dreptul poate fi solicitat de către persoana îndreptățită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură notarială (cf. art. 17 din H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creşterea copiilor)

PERIOADA DE DEPUNERE: 

 • LUNAR între 01 și 25 (inclusiv) ale lunii
 • Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

Joi: 08:00-12:00; 15:00 – 17:00;

 

MODALITATE DE DEPUNERE:

 • La sediul instituției (Năvodari, str. Sanătăţii nr. 2)
 • Online pe adresa de email (respectând indicațiile menționate la baza paginii)

DATE DE CONTACT:

Atenție! Dosarele se depun la primăria unde solicitantul are domiciliul stabil sau reședința înscrise în cartea de identitate.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI:

 1. cerere tip;
 2. cerere tip – anexa 1- (pentru copii născuți în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene);
  • Pentru reprezentanții legali care solicită stabilirea dreptului la alocație de stat, conform Legii 61/1993 (republicată) și ai căror copii sunt născuți în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ai căror copii au locuit împreună cu părinții o anumită perioadă în unul dintre aceste state membre, trebuie completată și atașată în mod obligatoriu la dosarul de alocație anexa nr.1 la Regulamentul Consiliului nr.1408/1971;
  • De asemenea, persoanele care au avut sau au rezidență în unul din statele membre ale Uniunii Europene vor prezenta și documentele de rezidență, în copie;
 3. certificat naștere copil;
 4. carte de identitate părinți;
  • este obligatorie prezentarea actelor de identitate pentru ambii părinți;
 5. certificat de căsătorie (unde este cazul);
 6. hotărâre de divorț și încredințare minor (unde este cazul);
 7. hotărâre de încredințare pentru copiii aflați în plasament (unde este cazul);
 8. hotărâre judecătorească de adopție (unde este cazul);
 9. extras de cont în cazurile în care se dorește plata alocației în cont curent personal sau cont de card;
 10. informare pentru reprezentanții legali care solicită alocația de stat în România iar copiii sunt născuți în state membre UE sau ale spațiului economic european, conform regulamentelor europene nr. 883/2004 și 987/2009;
 11. Declaratie transfer AJPIS
 12. Alte acte, după caz

INDICAȚII PRIVIND TRANSMITEREA ONLINE A DOSARELOR PE E-MAIL:

 1. Se vor scana cererile și documentele justificative completate;
 2. Documentele scanate vor fi salvate într-un singur fișier în format PDF respectând ordinea listei de mai jos:
 • Cererea care să conțină telefon și adresă de mail;
 • Carte de identitate titular;
 • Carte de identitate celălalt părinte;
 • Certificat de naștere copil;
 • Anchetă socială (după caz);
 • Dispoziție DGASPC (după caz);
 • Sentință civilă cu ștampilă tribunal definitivă prin “neapelare” (după caz);
 • Certificat căsătorie/livret familie;
 • Anexa 1;
 • Numere de asigurare emise de statul în care este născut minorul sau unde locuiește familia în prezent, pentru ambii părinți. (Ex. Copil născut în Spania, dar la data depunerii dosarului familia locuiește în Anglia de peste un an de zile. În această situație se transmit numerele de asigurare emise de Anglia);
 • Copii după documentele din care să reiasă adresa de domiciliu din statul membru UE în care locuiește familia/a locuit familia;
 • Copie extras de cont pe numele reprezentantului legal care solicită beneficiul.

Primăriile au obligația să verifice documentația depusă de solicitanți și să transmită agențiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, inclusiv în format electronic acolo unde aceasta este posibil.

Având în vedere faptul că pe platforma națională PCUe documentele trebuie încărcate într-un singur fișier format PDF și în ordinea stabilită de Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială Constanța, SOLICITANȚII SUNT RUGAȚI SĂ ÎNCARCE DOCUMENTELE CONFORM INFORMĂRII DE MAI SUS.

Pe baza documentelor transmise, Agenția județenă perntru plăți și inspecție socială Constanța stabilește drepturile bănești cuvenite solicitanților și efectuează plăți lunare a alocației de stat pentru copii.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA ALOCATIA DE STAT

Alocaţia de stat pentru copii este o formă de ocrotire a copilului pe care statul o acordă tuturor copiilor, fără discriminare. De alocaţie de stat pentru copii beneficiază toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, cât și tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Beneficiază de alocaţie de stat şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Titular al dreptului la alocaţia de stat este copilul, însă alocația se plăteşte unuia dintre părinţi (pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare), tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii.

În cazul persoanei singure care are copii în întreţinere şi nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul legal este părintele minor, dacă are capacitate deplină de exerciţiu. În situaţia în care părintele minor nu are capacitate deplină de exerciţiu, plata alocaţiei de stat pentru copii se face reprezentantului legal al copilului, respectiv al părintelui minor, stabilit în condiţiile legii. În situaţiile menţionate dreptul la alocaţia de stat pentru copii acordată părintelui minor nu încetează. După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.

Pentru tinerii care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii și care au împlinit vârsta de 18 ani, plata alocaţiei de stat se face direct acestora, pe bază de cerere, însoțită de documente justificative, depusă la Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială.

Cuantumurile alocaţiei de stat pentru copii, se actualizează prin hotărâre a Guvernului. Alocaţia de stat pentru copii nu este impozabilă şi nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

Cuantumurile alocaţiei de stat pentru copii sunt diferite în funcție de vârsta copilului și de încadrarea/neîncadrarea în grad de handicap.

Există două valori ale alocației:
– alocație pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora;
– alocație pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap și pentru pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
Titular al dreptului la alocaţia de stat este copilul, însă alocația se plăteşte unuia dintre părinţi (pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare), tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii.
După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.
Pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, plata alocaţiei de stat se face direct acestora, pe bază de cerere.
Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte:
– începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii;
– în cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni;
– pentru copiii daţi în plasament, pentru cei pentru care s-a instituit tutela sau curatela, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei sau adoptaţi, stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii se face începând cu luna în care a fost emisă, după caz, dispoziţia conducătorului Direcţiei generale de asistentă socială și protecția copilului, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau hotărârea judecătorească.
Plata alocaţiei de stat pentru copii se face începând cu luna următoare stabilirii dreptului, inclusiv pentru perioadele anterioare; Plata alocaţiei de stat pentru copii se realizează prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card.
 Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare:
– copilul a împlinit vârsta de 18 ani cu excepția tânărului care a împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora;

– copilul cetăţenilor străini sau apatrizi prevăzuţi la art. 1 alin. (2) nu mai locuieşte în România;
-a avut loc decesul copilului.
În situaţia în care după încetarea dreptului sunt îndeplinite din nou condiţiile de acordare, alocaţia de stat pentru copii se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.
Dreptul la alocatie de stat se suspendă:
– în situația în care achitarea drepturilor de alocaţie de stat pentru copii se face prin mandat poştal și, timp de 3 luni consecutiv, reprezentantul legal al copilului nu a încasat drepturile cu titlu de alocaţie de stat;
– reluarea plații, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului, care se înregistrează la Agenţia județeană pentru plăți și inspecție socială Constanța.
Reprezentanții legali ai copiilor beneficiari de alocaţie de stat au obligația să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei sau a domiciliului/reşedinţei care poate determina încetarea sau modificarea acordării drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia acesteia, inclusiv situaţia în care cetăţenii români îşi stabilesc rezidenţa în altă ţară împreună cu copiii lor.
Sumele plătite necuvenit cu titlu de alocaţie de stat pentru copii se recuperează pe baza deciziei emise de persoana juridică care a efectuat plata alocaţiei de stat pentru copii sau prin angajamentul de plată scris al persoanei care le-a încasat în mod necuvenit.

Anexa nr.1

Declaratie transfer AJPIS

Formular AS

Indemnizație de creștere a copilului

INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL

 

PERIOADA DE DEPUNERE: 

 • LUNAR între 01 și 25 (inclusiv) ale lunii
 • Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

Joi: 08:00-12:00; 15:00 – 17:00;

 

MODALITATE DE DEPUNERE:

 • La sediul instituției (Năvodari, str. Sanătăţii nr. 2)
 • Online pe adresa de email (respectând indicațiile menționate la baza paginii)

DATE DE CONTACT:

Dreptul poate fi solicitat de către persoana îndreptățită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură notarială (cf. art. 17 din H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor).

Termenul de depunere al dosarului este 60 zile lucrătoare de la naștere sau de la ultima zi a concediului de maternitate (post natal). În cazul în care se reia activitatea înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, titularul are obligația să anunțe Agenția Județeană pentru Plăți si Inspecție Socială Constanța în termen de 15 zile lucrătoare de la data reluării  (prin declarație pe propria răspundere, însoțita de decizia de reluare).

În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut de tată, este necesară efectuarea unei anchete sociale.

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI:

 1. cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte
 2. buletin / carte de identitate pentru ambii părinți
 3. certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul
 4. certificate de naștere (pentru ceilalți copii, dacă este cazul)
 5. certificat de căsătorie
 6. adeverință eliberată de angajator / adeverință – unitate de învățământ
 7. decizia de suspendare activitate conform Codului Muncii, art. 51, lit. a
 8. extras de cont – pentru cei care optează pentru plata drepturilor într-un cont curent personal sau cont de card
 9. Declaratie transfer AJPIS
 10. Alte acte, după caz

Cerere de solicitare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau a indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi alocaţiei de stat, însoţiţă de documente justificative se depune la sediul Direcţiei Asistenţă Socială Năvodari sau pe adresa de e-mail asistentasociala@primaria-navodari.ro
Pe baza documentelor transmise, Agenția Județenă perntru Plăți și Inspecție Socială Constanța stabilește drepturile bănești cuvenite solicitanților și efectuează plăți lunare.

INFORMATII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA ȘI ÎNGRIJIREA COPILULUI


PERSOANE ELIGIBILE:
• Oricare dintre părinţii fireşti ai copilului;
• Persoana care a adoptat copilul;
• Persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei;
• Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
• Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
• Persoana care a fost numită tutore al copilului.

Sunt eligibile persoanele care:
• au realizat venituri salariale și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, sau îndeplineasc una sau mai multe din condiţiile enumerate mai jos, minim 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare naşterii copilului sau, după caz, pentru perioada de 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela
• au fost trimise în misiune permanentă în străinătate
• au beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută la art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
• şi-a însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
• au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
• s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
• a beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănatate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
• a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
•  au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
• se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
• au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
• a beneficiat de concediu fără plata pentru creşterea copilului;
• se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 – codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
• au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
• frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „a doua şansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de ministerul educaţiei naționale si cercetării științifice, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
• se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
• se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
• se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
• se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
• se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
• se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
• au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
• se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

VENITURI PROFESIONALE IMPOZABILE

VENITURI DIN SALARII – toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;
• indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
• Dacă pe perioada celor 12 luni solicitantul a beneficiat de bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite de angajator pentru care nu se plătesc asigurări sociale, se va anexa la cererea de solicitare a indemnizației și o adeverință privind cuantumul acestora (în cazul în care sunt cumulate cu veniturile din salarii se va menționa acest lucru);

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE: veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.
• -Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, precum şi din practicarea unei meserii.
• -Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.
• -Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provenite din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ: cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea; valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, începând cu data de 1 ianuarie 2008; studiul pădurilor și plantațiilor de arbori; creșterea, reproducerea și îmbunătățirea calitativă și cantitativă a populațiilor piscicole în apele naturale și în cele amenajate; selecția, furajarea, fluctuația populațiilor piscicole, exploatarea și reglementarea pescuitului, paza, importul de icre embrionate, lapți conservați sau pești.
• Pentru drepturile la alocaţie de stat pentru copii care se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent de inserție (în situația persoanelor care nu optează sa aplice la indemnizație pentru creșterea copilului), se va bifa pe formularul de Cerere-declaratie atât indemnizatia/stimulentul, cât și alocația (NU MAI ESTE NECESAR SA SE ÎNTOCMEASCĂ UN ALT DOSAR PENTRU ALOCATIE, PE ACEIASI CERERE SE SOLICITA AMBELE BENEFICII SOCIALE).

Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel depăşeşte de cinci ori cuantumul minim al unei indemnizaţii stabilite prin lege, respectiv 6250 lei.

ÎN CAZUL SUPRAPUNERII NAŞTERILOR – situaţia în care persoana beneficiară naşte unul sau mai mulţi copii pe perioada acordării indemnizaţiei de creştere a copilului, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
• Pe perioada suprapunerii drepturilor, cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma de 1314 lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de al doilea, în baza unei noi cereri. Observație: cererea de solicitare a suplimentului pentru suprapunere nasteri se depune dupa nasterea celui de al 2-lea copil, dar nu mai tarziu de a implini primul copil a vârstei de 2 ani, respective 3 ani în cazul copilului cu handicap.
• În CAZUL SUPRAPUNERII NAȘTERILOR, ÎN VEDEREA ACCESĂRII INDEMNIZATIEI PENTRU CEL DE AL 2-LEA COPIL trebuie ca solicitantul sa depuna cerere de solicitare a indemnizatiei, insotita de documente justificative, în următorul TERMEN: 60 de zile înainte de a împlini primul copil vârsta de 2 ani, PÂNĂ cel târziu la data împlinirii primului copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

CONCEDIUL ŞI INDEMNIZAŢIA PENTRU CEL DE-AL DOILEA PĂRINTE
• În cazul în care ambii părinţi îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei, dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă, astfel încât cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept. Dacă dreptul nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună.

Dacă celălalt părinte nu solicită dreptul, are obligaţia de a anunţa, în scris, la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanța. În situația în care persoana îndreptățită nu anunță, concediul și indemnizația sau, după caz, acordarea stimulentului de inserție se reduc din oficiu cu o lună.
• Dacă celălat părinte va solicita dreptul, acesta va trebui să depună cererea şi actele justificative, până cel târziu în ziua anterioară împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani/ 3 ani în cazul copilului cu handicap.
• Prevederile pentru concediul şi indemnizaţia pentru cel de-al doilea părinte nu se aplică în următoarele situaţii:
• -În cazul în care persoana îndreptăţită (părintele beneficiar) solicită numai acordarea stimulentului de inserţie.
• -Stimulentul de inserţie este solicitat de persoana îndreptăţită (părintele beneficiar) cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

TERMENE REFERITOARE LA ACORDAREA DREPTULUI LA INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
• Dreptul se acordă:
• • Începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul şi indemnizaţia de maternitate (minim 42 zile de la data naşterii copilului) şi s-a suspendat activitatea profesională, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 de zile de la acea dată.
• • Începând cu data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului de maternitate (eleve/studente, tata – în cazul in care mama nu îndeplinește condițiile de acordare a indemnizației pentru creşterea copilului), dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile de la acea dată.
• • Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile de la acea dată.
• Depunerea dosarului, peste termenele prevăzute de lege, conduce la stabilirea dreptului începând cu data depunerii și înregistrării cererii, fără a mai fi luată în considerare data suspendării activităţii.

INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI (2-3ANI) COPIL CU DIZABILITATE
• Dreptul se acordă:
• Prin prelungirea perioadei de acordare în cazul în care există deja stabilit un drept de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului și copilul este încadrat în grad de handicap în perioada in care solicitantul beneficiaza de dreptul la concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, dacă cererea este depusă înainte de încetarea dreptului anterior
• De la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în cazul în care încadrarea în handicap se realizează după împlinirea de către copil/copii a vârstei de 2 ani şi pentru acesta/aceştia a fost acordat anterior concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, prin acordarea unui nou drept de la data încadrării în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile de la această dată
• Pentru solicitarea indemnizaţiei lunare de creştere a copilului (2-3ani) (copil cu dizabilitate) se va întocmi un dosar ce va conţine pe lângă documentele menţionate anterior, aferente fiecărei categorii profesionale din care face parte solicitantul sau, după caz, perioadele asimilate realizate, certificatul copilului de încadrare în grad de handicap.
• De asemenea, decizia privind suspendarea activităţii va fi întocmită pentru perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap fără să depăşească vârsta de 3 ani a copilului.

CUANTUMURI INDEMNIZAŢIE LUNARĂ CREŞTERE COPIL: 85% din media aritmetică a veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimele 24 anterioare datei nașterii copilului. Cuantumul minim-1314 lei; Cuantumul maxim-8500 lei;
• Are dreptul sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului solicitantul care îndeplineste cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
 2. b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
 3. c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Aceasta condiție se consideră îndeplinită şi în situaţia în care, după stabilirea dreptului, persoana îndreptăţită, împreună cu copilul pentru care se stabileşte dreptul, îşi stabileşte temporar reşedinţa în altă ţară. Prin temporar se înţelege o perioadă de până la 6 luni pe an pentru toate situaţiile, cu excepţia persoanelor care se află în misiune/își însoțesc soțul în misiune, caz în care se consideră îndeplinită pe toată perioada.

Acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.

OBSERVAȚIE: În situaţia in care o persoana beneficiara de indemnizatie crestere copil realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi (maxim 6.570 lei, adică de 5 ori cuantumul minim al indemnizaţiei), persoana îndreptăţită nu poate solicita stimulentul de inserţie. (art.12 din HG 52/2011)

 

Declaratie transfer AJPIS

Formular ICC

Ajutoare pentru încălzirea locuinței

AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SI SUPLIMENT LUNAR PENTRU ENERGIE

 

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, pentru sezonul rece noiembrie – martie, familiile şi persoanele singure cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Năvodari, doar pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă, care nu deţin bunuri care să excludă de la acordarea ajutorului şi al căror venit net pe membru de familie este:

 • de până la 1.386 lei în cazul familiilor
 • de până la 2.053 lei în cazul persoanei singure

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în baza cererii-declaraţiei de proprie răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, aprobate prin H.G. nr. 1073/2021.

Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se pot procura de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială cât şi de pe pagina de internet.

La cererea-declaraţia pe propria răspundere se vor anexa următoarele acte doveditoare:

 1. acte doveditoare privind locuinţa pentru care se solicită ajutorul pentru încălzire: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, certificat de moştenitor sau orice alt document care să ateste dreptul de folosinţă al imobilului în condiţiile legii;
 2. acte doveditoare privind componenţa familiei: copii ale actelor de identitate pentru pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani (este obligatoriu ca toate persoanele menţionate în cerere să aibă înscrisă în actele de identitate adresa pentru care se solicită ajutorul de încălzire), certificatele de naştere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani;
 3. acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către toţi membrii familiei sau de către persoana singură: se vor ataşa actele doveditoare menţionate în coloana ”acte doveditoare” de la cap. 5 din formularul de cerere;
 4. Alte acte doveditoare:
 • copie după cartea de identitate sau talonul autoturismului/autoturismelor (din care să reiasă anul fabricaţiei), aflate în stare de funcţionare, deţinute de către toţi membrii familiei menţionaţi în formularul de cerere;
 • copie după actul de proprietate al bunurilor deţinute de către toate persoanele menţionate în formularul de cerere, bunuri care sunt specificate la cap. 5 – bunuri imobile, bunuri mobile aflate în stare de funcţionare;
 • copie după ultima factură de plată gaze naturale/energie electrică, în funcţie de modalitatea de încălzire;
 • adeverinţă de la asociaţia de proprietari din care să rezulte numele şi numărul persoanelor care locuiesc efectiv la adresa pentru care se solicită acordarea ajutorului pentru încălzire, sunt trecute în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la plata cheltuielilor de întreţinere, precum şi numărul de camere al locuinţei;

 

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

 

Familiile al căror venit net mediu/membru de familie este de până la 1.386 lei şi persoane singure ale căror venit net este de până la 2.053 lei beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

a). 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică

b). 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale

c). 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri

Suplimentul se acordă lunar, pe tot parcursul anului, şi se plăteşte astfel:

a). furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat, în cazul suplimentului prevăzut  la  lit. “a” – “b”

b). direct titularului, în cazul suplimentului prevăzut la lit. “c”

Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei sau separat, atunci când sunt îndeplinite condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire. Suplimentul pentru energie se acordă cumulat, în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate.  În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Cererile, însoţite de actele doveditoare, se depun la Direcţia Asistentă Socială Năvodari, individual sau prin asociaţiile de proprietari.

Solicitanţii pot opta şi pentru depunerea documentelor prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail a Direcţiei de Asistenţă Sociala: asistentasociala@primaria-navodari.ro

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Direcţiei de Asistenţă Socială la numerele de telefon: 0241.760.822/0756.055.582 sau la adresa de e-mail: asistentasociala@primaria-navodari.ro

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Totodată, titularul are obligaţia de a comunica orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Nerespectarea oricăreia dintre cele două obligaţii constituie contravenţie şi, conform prevederilor Legii nr. 226/2021 se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei, iar sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.

Cerere modificare drepturi asistenta sociala

Cerere-declaratie pe propria raspundere

Lista bunuri

Ajutor social (Venit minim garantat)

AJUTOR SOCIAL

Ajutorul social reprezintă o formă prin care statul acordă sprijin financiar persoanelor care se afla într-o situatie socio-economică precară si nu au venitul necesar unui trai în conditii optime.

PERIOADA DE DEPUNERE: 

 • LUNAR între 01 și 20 (inclusiv) ale lunii
 • Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

Joi: 08:00-12:00; 15:00 – 17:00;

 

MODALITATE DE DEPUNERE:

 • La sediul instituției (Năvodari, str. Sanătăţii nr. 2)

DATE DE CONTACT:

 • Telefon: 0241.760.822 / 0756.055.582

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI:

 1. cerere către Primar
 2. buletin / carte de identitate al titularului precum și a celorlalți membri de familie cu vârsta de peste 14 ani – copie și original
 3. certificat de naștere pentru toți membri familiei
 4. certificat de căsătorie – dacă este cazul
 5. certificat de deces – dacă este cazul
 6. hotărâre de divorț / hotărâre de încredințare minor / hotărâre de adopție / hotărâre privind obligația legală de întreținere – copie și original
 7. adeverință pentru persoane apte de muncă / certificat pentru atestarea pierderii capacității de muncă ( inclusiv talon de ajutor special) – eliberata de către A.J.O.F.M – Constanța (se va prezenta în fiecare lună)
 8. adeverință de elev / student, se va menționa dacă primește sau nu bursa, tipul și cuantumul acesteia
 9. acte doveditoare privind veniturile realizate în familie – talon de plată ajutor de șomaj, alocație de sprijin, adeverință cu salariul brut și net, talon sau adeverință de pensie, talon alocație de stat
 10. adeverință privind terenurile arabile deținute și veniturile aferente – de la locul nașterii
 11. adeverință din care sa reiasă ca nu beneficiază de ajutor social, eliberata de către primăria de domiciliu – pentru membri familiei care au domiciliul sau reședința în alta localitate
 12. Declaratie transfer AJPIS
 13. Alte acte, după caz

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.

Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială.

Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

Prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile și completarile ulterioare, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Se consideră familie şi persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) este necăsătorită;
 2. b) este văduvă;
 3. c) este divorţată;
 4. d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
 5. e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d).

Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii.

Se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Au dreptul la ajutor social, în condiţiile legii, şi:

-familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române.

-soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea acestuia.

-persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.

Persoanele fără locuinţă beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

Munca În folosul comunitatii nu este prestata de către persoanele aflate în una din următoarele situații:

 1. a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului
 2. b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii
 3. c) participă la un program de pregătire profesională
 4. d) este încadrată în muncă

Valoarea ajutorului social depinde de numarul membrilor familiei, astfel:

1.Pentru persoana singura  cuantumul ajutorului social este 149 lei/luna
2. Pentru familia formata din 2 persoane cuantumul ajutorului social este 269 lei/luna
3. Pentru familia formata din 3 persoane cuantumul ajutorului social este 376 lei/luna
4. Pentru familia formata din 4 persoane cuantumul ajutorului social este 465 lei/luna
5. Pentru familia formata din 5 persoane cuantumul ajutorului social este 554 lei/luna
6. Pentru familia formata din 6 persoane cuantumul ajutorului social este 593 lei/luna
7. Pentru familia formata din 7 persoane cuantumul ajutorului social este 631 lei/luna
8. Pentru familia formata din 8 persoane cuantumul ajutorului social este 669 lei/luna
9. Pentru familia formata din 9 persoane cuantumul ajutorului social este 708 lei/luna
10. Pentru familia formata din 10 persoane cuantumul ajutorului social este 746 lei/luna
11. Pentru familia formata din 11 persoane cuantumul ajutorului social este 789 lei/luna
12. Pentru familia formata din 12 persoane cuantumul ajutorului social este 823 lei/luna
13. Pentru familia formata din 13 persoane cuantumul ajutorului social este 861 lei/luna
14. Pentru familia formata din 14 persoane cuantumul ajutorului social este 900 lei/luna
15. Pentru familia formata din 15 persoane cuantumul ajutorului social este 938 lei/luna
16. Pentru familia formata din 16 persoane cuantumul ajutorului social este 976 lei/luna
17. Pentru familia formata din 17 persoane cuantumul ajutorului social este 1015 lei/luna
18. Pentru familia formata din 18 persoane cuantumul ajutorului social este 1053 lei/luna
19. Pentru familia formata din 19 persoane cuantumul ajutorului social este 1091 lei/luna
20. Pentru familia formata din 20 persoane cuantumul ajutorului social este 1130 lei/luna
21. Pentru familia formata din 21 persoane cuantumul ajutorului social este 1168 lei/luna
22. Pentru familia formata din 22 persoane cuantumul ajutorului social este 1207 lei/luna
23. Pentru familia formata din 23 persoane cuantumul ajutorului social este 1245 lei/luna
24. Pentru familia formata din 24 persoane cuantumul ajutorului social este 1283 lei/luna
25. Pentru familia formata din 25 persoane cuantumul ajutorului social este 1322 lei/luna

Valoarea venitului minim garantat se calculeaza ca diferenta intre nivelurile de mai sus si venitul net lunar al persoanei sau familiei beneficiare.

Beneficiarii de ajutor social au obligatia de a presta in fiecare luna servicii sau actiuni in folosul comunitatii, daca sunt apti de munca. In cazul in care beneficiarul refuza, ajutorul social inceteaza.

In calcularea venitului net nu se iau in calcul alocatia pentru susţinerea familiei, alocaţia copiilor, bursele scolare, etc.

Cerere modificare drepturi asistenta sociala

Cerere-declaratie pe propria raspundere

Declaratie transfer AJPIS

Lista bunuri

Ajutoare de înmormântare și de Ajutoare de urgență

 1. AJUTOR DE INMORMANTARE

 

Se acorda un ajutor de urgenta in suma fixa de 1.000 lei in urmatoarele situatii:

 I.1. In cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ajutorul se acorda unei singure persoane care poate fi, dupa caz, sotul sau sotia supravietuitor/ supravietuitoare, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea.

Ajutorul de inmormantare se acorda prin dispozitie a primarului, in baza  urmatoarelor documente:

– cerere scrisa,

– certificatul de deces, in original si in copie;

– actul de identitate al solicitantului;

– acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul,

– acte care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator, dupa caz;

– dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea: factura insotita de bon/chitanta.

  I.2. Persoanelor fara venituri sau cu venituri reduse pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, pe membru de familie, indexat in conditiile legii, respectiv: sustinatorului legal sau acelor persoane (care nu intra in categoria mostenitorilor si nu au obligatii legale de intretinere fata de persoana decedata) care nu au beneficiat de ajutor de deces din partea altor institutii, cu conditia prezentarii unui document justificativ, in original, care sa ateste faptul ca au suportat cheltuielile de inmormantare.

Ajutorul de inmormantare se acorda unei singure persoane solicitante, prin dispozitie a primarului, in baza solicitarii scrise a persoanei si a documentelor justificative: acte de stare civila, certificat de deces, adeverinte de venit, factura fiscala si chitanta, alte documente relevante.

Ajutoarele de inmormantare mai sus mentionate se pot acorda si persoanei cu domiciliul in alta localitate care dovedeste ca a suportat cheltuielile de inmormantare, cu conditia ca defunctul sa fi avut, la data decesului, domiciliul pe raza orasului Navodari.

I.3. Cheltuielile ocazionate de inhumarea persoanelor fara identitate sau fara apartinatori legali, decedate pe raza orasului Navodari,  se vor deconta de Primaria Navodari in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu o firma specializata.

 

 1. AJUTOARE DE URGENTA

Se acorda ajutoare de urgenta in urmatoarele situatii:

II.1. Se acorda ajutor de urgenta familiilor sau persoanelor care se confrunta cu probleme medicale deosebite, certificate in acest sens de medicul specialist.

Solicitantii trebuie sa aiba domiciliul in Orasul Navodari si sa aiba venituri reduse, pe membru de familie, pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, indexat in conditiile legii.

Ajutorul de urgenta acordat este in cuantum de maxim 1.000 lei, in functie de valoarea medicamentelor, a interventiei medicale sau a investigatiilor recomandate.

Ajutorul de urgenta se acorda prin dispozitie a primarului, in baza urmatoarelor documente:

– solicitarea scrisa a persoanei/reprezentantului sau,

– documente justificative: acte de stare civila, adeverinte de venit, acte medicale s.a.,

– facturi fiscale insotite de bon/chitanta care atesta cheltuiala. In cazul achizitionarii medicamentelor, efectuarii interventiei/investigatiilor medicale dupa acordarea ajutorului de urgenta, beneficiarul este obligat sa prezinte documentele financiare justificative in termen de maxim 60 zile de la ridicarea sumei, in caz contrar se va proceda la recuperarea sumei nejustificate.

– ancheta sociala prin care se certifica situatia de necesitate, formularul fiind cel prevăzut în Anexa nr.16 din Normele Metodologice din 19.01.2011, actualizate, de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

        

II.2. Se acorda ajutor de urgenta in situatia de necesitate cauzata de calamitati naturale, incendii, accidente familiilor sau persoanelor, in cuantum de 1.000 lei.

Solicitantii trebuie sa domicilieze in Orasul Navodari si sa aiba venituri reduse, pe membru de familie, pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, indexat in conditiile legii.

Ajutorul de urgenta se acorda prin dispozitie a primarului, in baza urmatoarelor documente:

– solicitarea scrisa a beneficiarului,

– documente justificative: acte de stare civila, adeverinte de venit, proces-verbal de constatare intocmit de institutiile abilitate (ex. I.S.U.), dupa caz si alte documente relevante,

– ancheta sociala prin care se certifica situatia de necesitate, formularul fiind cel prevăzut în Anexa nr.16 din Normele Metodologice din 19.01.2011, actualizate, de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Dupa acordarea ajutorului de urgenta, solicitantul este obligat sa prezinte facturi fiscale insotite de bon/chitanta care sa ateste cheltuielile efectuate privind materialele de constructii, in termen de maxim 60 zile de la ridicarea sumei, in caz contrar se va proceda la recuperarea sumei nejustificate.

 

II.3. In situaţia în care familia care îngrijeşte un copil se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului, si care are venituri reduse pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, pe membru de familie, indexat in conditiile legii, se acorda un ajutor de urgenta in cuantum de maxim 1.000 lei/ copil, pe perioada unui an scolar.

Ajutorul de urgenta se incadreaza in categoria prestaţiilor excepţionale prevazute de Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturior copilului, ce se acordă cu prioritate copiilor ale căror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului îngrijirea corespunzătoare ori ca urmare a necesităţii suportării unor cheltuieli particulare destinate menţinerii legăturii copilului cu familia sa.

Ajutorul de urgenta se acorda pentru achizitionarea de alimente, imbracaminte si incaltaminte copil, manuale şi rechizite sau echipamente şcolare.

Ajutorul de urgenta se acorda prin dispozitie a primarului, in baza urmatoarelor documente:

– solicitarea scrisa a parintelui/  reprezentantului legal al copilului,

– documente justificative: acte de stare civila pentru toti membrii familiei, adeverinte de venit, documente care sa ateste situatia exceptionala in care se afla familia si care pune in pericol dezvoltarea armonioasa a copilului,

– ancheta sociala prin care se certifica situatia de necesitate, formularul fiind cel prevăzut în Anexa nr.16 din Normele Metodologice din 19.01.2011, actualizate, de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Dupa acordarea ajutorului de urgenta, solicitantul este obligat sa prezinte facturi fiscale insotite de bon/chitanta care sa ateste cheltuielile efectuate, in termen de maxim 30 zile de la expirarea perioadei de acordare prevazuta in dispozitia de primar; in caz contrar se va proceda la recuperarea sumei nejustificate.

 

II.4. Ajutoarele de urgenta care necesita o suma mai mare de 1.000 lei, rezultata din expertize si documente legale, se vor aproba sume individual prin Hotarare a Consiliului Local.

In vederea aprobarii ajutorului de urgenta in sedinta a Consiliului Local, Directia Asistenta Sociala inainteaza Comisiei de specialitate din cadrul Primariei Navodari dosarul care contine urmatoarele documente:

– solicitarea scrisa a beneficiarului,

– documente justificative: acte de stare civila, adeverinte de venit, acte care dovedesc situatia de necesitate in functie de caz s.a.,

– facturi fiscale insotite de bon/chitanta care atesta cheltuielile. In cazul in care cheltuielile se efectueaza dupa acordarea ajutorului de urgenta, beneficiarul este obligat sa prezinte documentele financiare justificative in termen de maxim 60 zile de la ridicarea sumei, in caz contrar se va proceda la recuperarea sumei nejustificate.

– ancheta sociala prin care se certifica situatia de necesitate, formularul fiind cel prevăzut în Anexa nr.16 din Normele Metodologice din 19.01.2011, actualizate, de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

 

Documente necesare

Cerere pentru înmormântare

Alocație de susținere a familiei

ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

 

Se acordă familiilor care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 557 lei.

PERIOADA DE DEPUNERE: 

 • LUNAR între 01 și 20 (inclusiv) ale lunii
 • Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

Joi: 08:00-12:00; 15:00 – 17:00;

 

MODALITATE DE DEPUNERE:

 • La sediul instituției (Năvodari, str. Sanătăţii nr. 2)

DATE DE CONTACT:

 • Telefon: 0241.760.822 / 0756.055.582

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI:

 1. cerere tip;
 2. livret familie;
 3. certificat de naștere al titularului și ale celorlalți membri ai familiei;
 4. certificat de căsătorie
 5. adeverință cu salariul net realizat de către persoanele încadrate în muncă (se va depune adeverința cu salariul net obținut în  luna anterioară depunerii cererii);
 6. talon plată ajutor șomaj, alocație de sprijin;
 7. talon sau adeverință de pensie ( limita de vârstă, de urmaș, de handicap, alimentară);
 8. adeverință privind terenuri, clădiri, spații locative, deținute și veniturile aferente (de la locul nașterii);
 9. talon / adeverință / extras de cont pentru alocație de stat;
 10. adeverință de elev (se va menționa dacă elevul  frecventează cursurile școlare fără întrerupere);
 11. adeverință eliberată de Primăria de domiciliu, din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de ajutor social conform Legii 416/2001 (numai pentru persoanele care au domiciliul în altă localitate);
 12. alte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia;
 13. declarație referitoare la fals în declarații;
 14. Declaratie transfer AJPIS
 15. Alte acte, după caz

INFORMAȚII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA ALOCATIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI:

Alocația pentru susținerea familiei este formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani și care se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
Alocația pentru susținerea familiei are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru ceșterea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii,

Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială (Anexa nr.1 din H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei) și documentația anexată se înregistrează în Registrul de intrare al Direcției Asistenţă Socială Năvodari, Serviciul beneficii de asistenţă socială, de către persoanele responsabile, conform fișelor de post.

Se verifică cererea și declarația pe propria răspundere, cât și documentele anexate pentru a se stabili dacă sunt întrunite condițiile de acordare. Se fac verificări și în bazele de date de care dispune Direcția Asistenţă Socială Năvodari.

Dacă, urmare verificărilor efectuate, se consideră că sunt întrunite condițiile de egilibilitate, următoarea etapă este verificarea în teren. Ancheta socială se efectuează la domiciliul solicitantului, de către personalul cu atribuții în gestionarea dosarelor de alocație pentru susținerea familiei în scopul confruntării veridicității informațiilor înscrise în cerere cu cele existente la domiciliu.
Urmare verificărilor efectuate, se întocmește raportul de anchetă socială (formular tipizat Anexa nr.2 din  H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei) cu propunerea de acordare/respingere a dreptului la alocația pentru susțierea familiei, referatul Serviciul Beneficii de Asistenţă Socială cu propunerea de acordare/respingere a dreptului la alocația pentru susțierea familiei și dispoziția de primar privind aprobarea acordării/respingerii dreptului la alocație pentru susținerea familiei. Alocația pentru susținerea familiei este asigurată în condiţiile prevăzute de lege și are urmatoarele cuantumuri:

Pentru familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv (210 lei), cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:

 1. a)   0,080 ISR pentru familia cu un copil;
 2. b)   0,160 ISR pentru familia cu 2 copii;
 3. c)   0,240 ISR pentru familia cu 3 copii;
 4. d)   0,320 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.
  Pentru familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR ( 211 lei) și până la 1,06 ISR ( 557 lei) inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:
 5. a)   0,066 ISR pentru familia cu un copil;
 6. b)   0,132 ISR pentru familia cu 2 copii;
 7. c)   0,198 ISR pentru familia cu 3 copii;
 8. d)   0,264 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.
  Pentru familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv ( 210 lei), cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:
 9. a)   0,130 ISR pentru familia cu un copil;
 10. b)   0,260 ISR pentru familia cu 2 copii;
 11. c)   0,390 ISR pentru familia cu 3 copii;
 12. d)   0,520 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

Pentru familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR ( 211 lei) și până la 1,06 ISR ( 557 lei) inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:

 1. a)   0,120 ISR pentru familia cu un copil;
 2. b)   0,240 ISR pentru familia cu 2 copii;
 3. c)   0,360 ISR pentru familia cu 3 copii;
 4. d)   0,480 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

De la data de 01.03.2022 punctul ISR este in cuantum de 525,5 lei.

Cerere modificare drepturi asistenta sociala

Cerere-declaratie pe propria raspundere

Declaratie transfer AJPIS

Lista bunuri

Tichete sociale

ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE

 

n baza Hotararii Consiliului Local Navodari nr.30/24.02.2017 privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de înmormântare, modificata si completata ulterior prin HCL nr.236/30.09.2019 se  acorda beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete sociale valorice persoanelor sau familiilor care se confrunta cu probleme sociale si care au domiciliul/resedinta stabilit/a in orasul Navodari, pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala.

 

Beneficiarii tichetelor sociale sunt urmatoarele categorii de persoane:

 • beneficiarii de venit minim garantat stabilit in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • beneficiarii de alocatie de sustinere a familiei stabilita in baza Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
 • persoanele incadrate in grad de handicap grav si accentuat;
 • pensionarii ale caror venituri proprii, nete, sunt sub 1.450 lei/luna, inclusiv,
 • persoane cu varsta peste 60 ani, fara niciun venit.

O persoana/ familie beneficiaza de tichete sociale pentru o singura categorie de persoane defavorizate careia ii apartine la data distribuirii tichetelor, chiar daca se regaseste la acea data in mai multe dintre categoriile de mai sus.

In cazul persoanelor cu handicap grav si accentuat care se regasesc si in celelalte categorii de beneficiari eligibili, acestea vor primi tichetele sociale pentru categoria persoanelor cu handicap.

 

         Acordarea tichetelor sociale va fi efectuata de Directia Asistenta Sociala numai la cererea-declaratie a persoanei indreptatite/ reprezentantul familiei (formular tip), depusa la sediul Directiei Asistenta Sociala. Cererea solicitantului va fi insotita in mod obligatoriu de actul de identitate, in copie si documentele prevazute in cerere pentru fiecare categorie de beneficiari.

Valoarea unui tichet social si numarul de tichete acordate pe fiecare categorie de beneficiari se stabileste anual, prin dispozitie a Primarului.

Si pentru anul 2020 tichetul social s-a mentinut la valoarea de 10 lei. Tichetele sociale se acorda de doua ori/an, cu ocazia Sarbatorilor de Paste si Craciun, urmatoarelor categorii de persoane:

Nr. crt. Tip beneficiari Valoare/persoana/ eveniment
1 beneficiari de

venit minim garantat

60 lei/fiecare persoana din familie
2 beneficiari de alocatie de sustinere a familiei 60 lei/fiecare persoana din familie
3 persoane cu handicap grav sau accentuat 60 lei/pers.
4 pensionari cu venit net propriu  mai mic sau egal cu 1.450 lei -cu venit net mai mic sau egal cu valoarea pensiei sociale minime in vigoare la momentul depunerii cererii;

 

-cu venit net peste valoarea pensiei sociale minime – pana la  1.000 lei, inclusiv;

 

-cu venit net intre 1.001 lei – 1.450 lei, inclusiv.

60 lei/pers.

 

 

50 lei/pers.

 

 

40 lei/pers.

5 persoane cu varsta de peste 60 ani, fara venituri 60 lei/pers.

 

 

Documente necesare

Cerere tip tichete sociale

Tichete sociale pentru grădiniță

STIMULENT EDUCAȚIONAL

Tichetele sociale pentru grădiniță se acordă copiilor din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei care participă la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar și în cazul cărora există atât riscul de a abandona, cât și de a nu frecventa cursurilor preșcolare, din cauza accesului limitat la resursele economice și la educație.

Prin excepţie, stimulentul educaţional se acordă şi copiilor aflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

 

PERIOADA DE DEPUNERE: 

 • LUNAR între 01 și 20 (inclusiv) ale lunii
 • Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

Joi: 08:00-12:00; 15:00 – 17:00;

 

MODALITATE DE DEPUNERE:

 • La sediul instituției (Năvodari, str. Sanătăţii nr. 2)

DATE DE CONTACT:

 • Telefon: 0241.760.822 / 0756.055.582

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI:

 1. Cerere și declarație pe propria răspundere tip anexa nr.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;
 2. carte/cărți de identitate
 3. certificat de naștere
 4. certificat de căsătorie
 5. adeverință cu salariul net realizat de către persoanele încadrate în muncă + bonuri valorice
 6. talon plată ajutor șomaj, alocație de sprijin, alocație de stat
 7. talon sau adeverință de pensie
 8. talon / adeverință / extras de cont pentru alocație de stat
 9. adeverință de la grădiniță
 10. alte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia
 11. adeverință de venit eliberată de Agenția fiscală

 

INFORMAȚII GENERALE:

Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educațional, acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, este de 105 lei/lună și se acorda pentru perioada septembrie-iunie, dacă copilul frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar. Stimulentele educaționale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor. Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziționarea de țigări și/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani. Nerespectarea acestei condiții duce la încetarea stimulentului educațional, iar sumele utilizate necorespunzător se recuperează de la titularul dreptului.

Se interzic titularului:

 1. solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniţă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;
 2.  comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii;
 3.  utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente;
 4. utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru achiziţionarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.

 

PERSOANE ELIGIBILE:

 1. Stimulentul se acordă copiilor din familii provenind din familii defavorizate,  care au domiciliul sau reşedinţa în oraşul Năvodari și care frecventează în mod regulat unitățiile de învățământ preșcolar.
 2. Stimulentul se acordă şi copiilor din familii defavorizate, cetăţeni români, fără domiciliu sau reşedinţă  şi/sau făra locuinţă, denumiţi  în continuare persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se afla în evidenţa Direcției Asistența Socială Năvodari.
 3. Beneficiază de stimulent şi copiii din familii defavorizate care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii: sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în continuare străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române; sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie; sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.
 4. Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat. Alocația pentru susținerea familiei se acordă familiilor care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 557 lei si care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Prin excepţie, stimulentul educaţional se acordă şi copiilor aflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
 6. Stimulentul educaţional se acordă numai pentru copiii înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și care frecventează în mod regulat unitățiile de învățământ preșcolar. Prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate. Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă: absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale; învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

 

STIMULENTUL EDUCAŢIONAL SE ACORDĂ:

 

 1. din oficiu, pentru copiii care provin din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, după caz, odată cu stabilirea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei, sau după acordarea acestuia, persoanei care este şi titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei;
 2. pe bază de cerere, pentru copiii aflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării de beneficii sociale (în această situație, alocție pentru susținerea familiei).
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se exceptează următoarele:
a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
 2. c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
 4. e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
 5. f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată;
 6. g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
 7. h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.
  Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate se dovedesc, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.

 

 

Cerere-declaratie tichete gradinita

Stimulent de inserție

STIMULENT DE INSERTIE

PERIOADA DE DEPUNERE: 

 • LUNAR între 01 și 25 (inclusiv) ale lunii
 • Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

Joi: 08:00-12:00; 15:00 – 17:00;

 

MODALITATE DE DEPUNERE:

 • La sediul instituției (Năvodari, str. Sanătăţii nr. 2)
 • Online pe adresa de email (respectând indicațiile menționate la baza paginii)

DATE DE CONTACT:

Pot beneficia de stimulent de inserţie persoanele care indeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului (au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, ori s-au aflat în perioade asimilate, cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni anteriore naşterii copilului sau, după caz, a datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela).

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI

 1. cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte
 2. buletin / carte de identitate
 3. certificatul de naștere al copilul pentru care se solicită dreptul
 4. certificate de naștere (pentru ceilalți copii, dacă este cazul)
 5. certificat de căsătorie
 6. decizie de reluare / încetare activitate; decizia de suspendare activitate conform Codului Muncii
 7. extras de cont – pentru cei care optează pentru plata drepturilor  într-un cont  curent personal sau cont de card
 8. Declaratie transfer AJPIS
 9. Alte acte, după caz

INDICAȚII PRIVIND TRANSMITEREA ONLINE A DOSARELOR PE EMAIL:

 1. Se vor scana cererile și documentele justificative completate;
 2. Documentele scanate vor fi salvate într-un singur fișier în format PDF respectând ordinea listei de mai jos:

DOSAR NOU STIMULENT DE INSERȚIE
-Cerere (număr de telefon + mail obligatoriu);
-Declarația celuilalt părinte;
-Cărțile de identitate pentru părinții minorului;
-Certificat de naștere copil/copii;
-Certificat de căsătorie/anchetă socială;
-Adeverință venit angajator/declaratie ANAF (pentru activitati independente);
-Copie extras de cont.

STIMULENT DE INSERȚIE /TRECERE DE LA ICC LA STIMULENT DE INSERȚIE
-Cerere (număr de telefon + mail obligatoriu);
-Declarația celuilalt părinte;
-Cărțile de identitate pentru părinții minorului;
-Certificat de naștere copil/copii;
-Certificat de căsătorie/anchetă socială;
-Decizie reluare activitate/declaratie ANAF (activități independente);
-Extras de cont.

Cerere de solicitare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau a indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi alocaţiei de stat, însoţiţă de documente justificative se depune la sediul Direcţiei Asistenţă Socială Năvodari sau pe adresa de e-mail asistentasociala@primaria-navodari.ro
Pe baza documentelor transmise, Agenția Județenă perntru Plăți și Inspecție Socială Constanța stabilește drepturile bănești cuvenite solicitanților și efectuează plăți lunare.

 

INFORMATII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA STIMULENTUL DE INSERȚIE

Pot beneficia de stimulent de inserţie persoanele care indeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului (au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, ori s-au aflat în perioade asimilate, cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni anteriore naşterii copilului sau, după caz, a datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela).

Perioade asimilate:
–persoana care a fost trimisă în misiune permanentă în străinătate
–persoana care a beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută la art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
–şi-a însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
–a beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
–s-a aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a Municipiului Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
–a beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănatate prevăzute de O.U.G. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sanatate;
–a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea imbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
–a beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
– se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
–a beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
–a beneficiat de concediu fără plata pentru creşterea copilului;
–se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
–are calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
–a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
–frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua şansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei Naționale si Cercetării Științifice, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
–se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
–se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
–se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
–se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
–se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
–se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
–a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
–se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

OBSERVAȚIE: În situaţia in care o persoana beneficiara de indemnizatie crestere copil realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi (maxim 6.570 lei, adică de 5 ori cuantumul minim al indemnizaţiei), persoana îndreptăţită nu poate solicita stimulentul de inserţie. (art.12 din HG 52/2011)

PERSOANE ELIGIBILE SĂ BENEFICIEZE DE STIMULENT DE INSERȚIE:

-Oricare dintre părinţii fireşti ai copilului;
-Persoana care a adoptat copilul;
-Persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei;
-Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
-Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
-Persoana care a fost numită tutore al copilului.

Stimulentul de inserţie se acordă până la vârsta de 3 ani a copilului/4 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap, pe perioada cât părintele realizează venituri supuse impozitului pe venit

Actele justificative care însoțesc cererea de solicitare a stimulentului de inserție sunt, după caz, următoarele:

Situația I. Persoanele care nu solicită indemnizație pentru creșterea copilului și doresc să beneficieze doar de stimulent de inserție:
-Cerere tip  pentru acordarea stimulentului de inserţie semnată de ambii părinţi;
-Cartea de identitate a solicitantului;
-Cartea de identitate a celuilalt părinte;
-Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;
-Hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență;
-Certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere;
-Certificatul de căsătorie în cazul părinţilor căsătoriţi/Anchetă socială efectuată de către Serviciul autoritate tutelară, situat pe str. Mălinului;
-Livretul de familie  – în cazul în care există;
-Adeverinţă tip eliberată de către actualul/fostul angajator, după caz, cu privire la veniturile realizate anterior naşterii copilului, perioada concediului de maternitate şi data reluării activităţii-formular anexa 2 din Normele de aplicare a OUG nr. 111/2010;
-Decizia cu privire la încetarea activităţii la fostul angajator, după caz;
-Declaraţia părinților cu privire la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
-Declaratie referitoare la fals in declaratii
– În situația în care mama copilului a beneficait de concediu de maternitate, dovada eliberata de angajator/Casa de asisgurări de sănătate cu perioada în care a beneficiat de acest drept.
– Pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul din cererea de solicitare), CNP titular, codul Iban.

Situația II. Persoanele care solicită stimulentul de inserție după ce au beneficiat de indemnizație pentru creșterea copilului și au reluat activitatea (realizează venituri profesionale):
-Cerere tip  pentru acordarea stimulentului de inserţie semnată de ambii părinţi;
-Cartea de identitate a solicitantului;
-Cartea de identitate a celuilalt părinte;
-Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;
-Hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență;
-Certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere;
-Certificatul de căsătorie în cazul părinţilor căsătoriţi/Anchetă socială efectuată de către Serviciul autoritate tutelară, situat pe str. Mălinului;
-Livretul de familie  – în cazul în care există;
-Decizia cu privire la încetarea activităţii la fostul angajator și contract individual de muncă, după caz;
-Decizia de reluare a activităţii;
-Declaraţia beneficiarului cu privire la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
-Declaratia referitoare la fals in declarații;
-Pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul din cererea de solicitare), CNP titular, codul Iban.

TERMENE DE DEPUNERE A CERERII PENTRU ACORDAREA DREPTULUI LA STIMULENT DE INSERŢIE:

Pentru persoanele care au beneficiat de indemnizaţie pentru creșterea copilului, termenul de depunere al cererii de acordarea stimulentului de inserție, însoțită de documentele justificative, este de maxim 30 de zile lucrătoare de la data la care se reia activitatea profesională şi încetează plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului (sens în care, înainte de se va depune în maxim 15 zile lucrătoare, cerere de încetare, însoțită de cartea de identitate și de dovada reluării activității/contract individual de muncă și decizie de încetare, după caz);

În celelalte cazuri cererea de stimulent se va depune:
-În termen de cel mult 60 zile lucrătoare de la data naşterii copilului, pentru persoanele care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului de maternitate;
-În termen de cel mult 60 zile lucrătoare de la terminarea concediului de maternitate;

Observație: Depunerea dosarului (cerere si documente doveditoare), peste termenele prevăzute de lege, conduce la stabilirea dreptului începând cu data depunerii cererii.

CUANTUMURI:

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la stimulent de inserţie, în cuantum de :
a) 1.500 lei/lună, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului încadrat în grad de handicap. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap;
b) 650 lei /lună dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.

Persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei până la împlinirea de către copil a vârstei de de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap.

În situaţia persoanei îndreptăţite care beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei, al cărei copil este încadrat în grad de handicap după împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani. Prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie se face în baza unei noi cereri completate de persoana îndreptăţită şi a copiei după certificatul de încadrare în grad de handicap.

Beneficiarul este obligat să comunice Direcției Generale de Asistență Socială Constanța sau Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța orice modificare intervenită în situaţia sa sau a copilului pentru care beneficiază de drept, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în maxim 15 zile lucrătoare de la data când a survenit.

În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut de tată, este necesară efectuarea unei anchete sociale.

Declaratie transfer AJPIS

Formular SI

Tichete sociale pe suport electronic pentru Nou Născuți

TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU NOU NĂSCUŢI

Pentru mamele care au domiciliul situat în Oraşul Năvodari și fac parte din categoria eligibila să beneficieze de tichet pentru nou-născut acordat în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență nr. 113/2022, cererile de solicitare, însoțite de documente justificative, se depun la sediul Direcției Asistenţă Năvodari, situat în Năvodari, str. Sănătăţii nr. 2, jud. Constanţa, după următorul program:

Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

Joi: 08:00-12:00; 15:00 – 17:00;

Telefon: 0241.760.822 / 0756.055.582

Conform  prevederilor art.3 alin. (2) din O.U.G. nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, destinatarii finali ai tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți sunt:

 1. a) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. c) mamele cu dizabilități care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;
 4. d) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victmie ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terț;
 5. e) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
 6. f) mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;
 7. g) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Lista de documente necesare selecției destinatarilor finali:

-carte de identitate;

-certificatul de naștere al nou-născutului, pentru a dovedi data de naștere a acestuia;

-certificat de încadrare în grad de handicap (eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz decizie de încadrare în grad de handicap eliberata de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate la data depunerii cererii);

-cererea de solicitare (se depune pâna împlinește nou-născutul vârsta de 3 luni);

PENTRU SOLICITANTII CARE NU SE REGASESC IN BAZA DE DATE A DIRECTIEI ASISTENTA SOCIALA NAVODARI CU BENEFICII SOCIALE (AJUTOR SOCIAL, ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI, ETC), DUPA DEPUNEREA CERERII DE SOLICITARE SE VOR EFECTUA ANCHETE SOCIALE LA DOMICILIU DECLARAT IN CEREREA DE SOLICITARE.

Cerere tichet nou nascut

 

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII PRESTATIILOR SOCIALE

(AJUTOR SOCIAL, ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI, AJUTOARE DE INCALZIRE)

 

Bunuri imobile
 1. 1
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală                                                                   

 

 

Bunuri mobile*
1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai  mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum  şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile               
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani   
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze                                    
4  Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor  necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei  „Delta Dunării”                                                          
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată                       
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale         
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul   acţionate hidraulic, mecanic sau electric                               
(*)Aflate în stare de funcţionare

 

 

Depozite bancare
   1         Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

 

Terenuri/crecătorii animale sau păsări
   1          Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

 

 

 

NOTĂ:

    Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării de prestatii sociale

 

Centru de zi

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII SI PERSOANE IN VARSTA

 

 1. Centrul de Zi pentru Copii

 Centrul de Zi pentru Copii se adreseaza copiilor aflati in dificultate si familiilor acestora, avand ca scop dezvoltarea de programe socio-educative adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor, in vederea prevenirii separarii copilului de familiei si creșterea calității vieții copiilor aflați în dificultate, conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare, cât şi a prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, misiunea centrului este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor prin asigurarea pe timpul zilei a unor activitati de educatie, ingrijire, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare etc. pentru parinti/ reprezentanti legali/ alte persoane care au in ingrijire copii.

Beneficiari: copiii si familiile acestora care locuiesc pe raza orasului Navodari si care se afla in situatie de dificultate, respectiv:

 • copiii şi părinţii cărora li se acorda prestaţii şi servicii destinate prevenirii separarii lor;
 • copiii din familii monoparentale;
 • copii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate;
 • copiii cu un grad ridicat de abandon școlar;
 • copiii aflați în situații de risc de abandon, neglijare, abuz, sau orice altă situatie de risc psiho-social în care se află copilul la un moment dat ;
 • copiii care beneficiază de o măsura de protecţie specială, respectiv plasament familial sau tutela;
 • copiii care au beneficiat de o măsura de protecţie specială şi au fost reintegrati în familie.

Centrul de zi dispune de doua sali principale destinate activitatilor desfasurate cu copiii. Capacitatea totala a centrului este de maxim 50 de locuri pentru copii de varsta scolara care sunt repartizaţi in doua grupe in funcţie de programul şcolar, varsta, etc.

Centrul de zi pentru copii ofera urmatoarele servicii sociale, prin personalul sau:

 1. activitati socio-educative, se desfasoara in grupuri mici de copii, tinand cont de varsta copiilor si de achizitiile pe care le au, urmarindu-se  pregatirea temelor scolare si, la solicitarea acestora, sprijina dezvoltarea abilitatii de lucru individual si responsabilizare in privinta efectuarii temelor. Educatorul poate sa realizeze interventia de Recuperarea scolara, in scopul aducerii copilului la un nivel corespunzator cerut de nivelul clasei si de curriculum scolar, pentru acea categorie de beneficiari care intampina dificultati scolare, ramaneri in urma la invatatura sau sunt in situatie de corigenta / repetentie, dar detin un nivel de inteligenta normal dezvoltat si un potential de invatare, factorii socio-familiali sau de personalitate constituind impedimentul intr-un randament scolar bun. Centrul de zi ofera copiilor activitati recreative si de socializare pentru a se realiza un echilibru intre activitatile de invatare si cele de relaxare si joc, care ii ajuta sa isi mentina echilibrul psihic si fizic necesar dezvoltarii lor armonioase.

Activitati socio-educative pentru copiii cu cerintețe educaționale speciale se va desfasura in scopul sprijinirii unei integrari mai usoare si adecvate in cadrul invatamantului de masa,pe  grupe de lucru de 4-5 copii. Conditii specifice: varsta – cuprinsa intre 4-13 ani, nivelul de achizitii – mediu, din punct de vedere cognitiv si psihomotric, pentru a raspunde salocitarilor acestuia (nivelul de achizitii se stabileste de catre echipa multidisciplinara, in urma evaluarii). Acest program va fi  construit pentru a oferi beneficii pe latura socio-afectiva a copilului si nu inlocuieste activitatile recuperative, desfasurate individual in alte unitati de specialitate.  Acest program va fi  construit pentru a oferi beneficii pe latura socio-afectiva a copilului si nu inlocuieste activitatile recuperative, desfasurate individual in alte unitati de specialitate.

 1. consiliere psihologica, in raport cu varsta, nivelul de dezvoltare, nevoile, aptitudinile si interesele acestora. Printre obiectivele cuprinse in planul de consiliere se pot enumera: dezvoltarea increderii in propria persoana si a stimei de sine, responzabilizare si dezvoltarea independentei personale, motivare pentru activitatea scolara, dezvoltarea unor abilitati si deprinderi de viata sanatoase (informari privind debutul vietii sexuale, metode contraceptive, boli cu transmitere sexuala, prevenirea sarcinilor nedorite, etc.), descoperirea / dezvoltarea  unor pasiuni, hobby-uri, educatie pentru societate, transmiterea unor valori, principii, modele de viata, identificarea si constientizarea comportamentelor nedorite si inlocuirea acestora cu cele dezirabile, suport pentru depasirea evenimentelor traumatizante
 2. logopedie: depistarea tulburarilor de comunicare, dezvoltarea comunicarii pe grup cu obiectivele: dezvoltarea comunicarii orale si scrise, intelegerea mesajului unei comunicari, dezvoltarea achizitiilor generale, invatarea elementelor gramaticale, alcatuirea unei comunicari scrise, compunere dupa reguli și terapia logopedica individuala – ameliorarea tulburarilor de comunicare, dezvoltarea comunicarii scrise si orale.

 

 1. Centrul de zi pentru persoane în vârstă

Centrul de zi pentru persoane în vârstă are misiunea de a  îmbunătăți calitatea vieții persoanelor vârstnice din orașul Navodari, în vederea prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități socio-ocupaționale și de petrecere a timpul ui liber, cât și a unor activități de supraveghere a sănătății prin programe de educație sanitară.

Oferă următoarele servicii, prin personalul său:

Servicii de integrare/reintegrare socială prin derularea de activități socio-ocupaționale și de petrecere a timpului liber.  Activitățile sunt cuprinse într-un program săptămânal, pe zile și intervale orare, participarea fiecăruia se face în funcție de dorința varstnicului.  Asistentul social împreună cu terapeutul ocupațional elaborează programul de activități pe diferite arii de interes, astfel:

–           Activitati informative/ lucrative /creative

–           Activitati educationale intergeneratii

–           Activitati artistice si in comunitate

–           Activități de socializare în grup

Activităţile puse la dispoziţia beneficiarilor sunt variate şi în concordanţă cu vârsta acestora şi starea lor fizică, punând în valoare apartenența la grup și diminuând sentimentul de inutilitate, precum și valorizarea persoanei vârstnice și experiența sa de viață.

Servicii de supraveghere și menținerea sănătății prin derularea de activități de asistență medicală primară și educație sanitară. centrul asigura supravegherea starii de sănătate (la nevoie, măsurare tensiune, glicemie, greutate)  a beneficiarilor, dispunând de personal medical. De asemenea, se vor asigura programe de educație sanitară pe domenii de interes specifice vârstei a III a, programe care promovează adoptarea unui stil de viață sănătos.

Documente necesare

CERERE CZ copii

CERERE CZ persoane in varsta

Cantina de Ajutor Social Năvodari

Cantina de Ajutor Social Navodari, functioneaza in baza Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social, avand sediul in cladirea situata in Navodari, str.Sanatatii, nr.2 (la etaj). Scopul  cantinei este pregatirea si servirea a doua mese, pranzul si cina, in limita alocatiei de hrana prevazuta de reglementarile in vigoare, pentru categoriile de beneficiari prevazute de lege.

 

 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate in Cantina de Ajutor Social sunt:

 1. a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 2. b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce functionează în condiţiile legii, pâna la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în

cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevazută la lit.a);

 1. c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în conditiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 2. d) pensionarii;
 3. e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
 4. f) invalizii şi bolnavii cronici în limitele legii;
 5. g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

Acordarea serviciilor sociale se realizeaza in baza unui contract, incheiat intre Primaria Orasului Navodari  si beneficiar, in care sunt precizate  serviciile acordate, drepturile si obligatiile partilor, durata etc.

Cantina de Ajutor Social presteaza  servicii gratuite pentru persoanele mai sus mentionate care nu au venituri sau ale caror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura luat in calcul la stabilirea ajutorului social.

Persoanele indreptatite sa beneficieze de serviciile Cantinei de Ajutor Social si care realizeaza venituri ce se situeaza peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul pentru o persoana, luat in calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile Cantinei de Ajutor Social, cu plata unei contributii de 30% din venitul pe persoana, fara a se depasi costul meselor servite, calculat pe aceeasi perioada.

 

 

Acte necesare:

– cerere tip;

– buletin de identitate sau carte de identitate (xerocopie);

– certificate de nastere pentru copii cu  varsta pana  la 14 ani (xerocopie);

– acte stare civila  (ex. certificat casatorie, certificat de deces sot/sotie , sentinta divort dupa caz) ;

– acte din care sa rezulte calitatea reprezentantului al minorului (alta persoana decat parinte) ;

– adeverinta de la unitatea de invatamant pentru copii si tineri  (cu varsta 18-26  ani) care urmeaza cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza in conditiile legii;

– adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, pentru beneficiarii de servicii sociale din cadrul cantinei, din care sa rezulte faptul ca nu sufera de boli contagioase si pot frecventa astfel programul cantinei de ajutor social;

– adeverinta medicala eliberata de medicul specialist, pentru beneficiarii diagnosticati cu boli cronice;

– documente din care sa ateste starea de sanatate ex. (certificat de incadrare in grad de handicap);

– acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinta salariu net, cupoane pensie, acte doveditoare privind toate veniturile obtinute) , alte acte doveditoare;

– alte documente considerate necesare pentru clarificarea situatiei  solicitantului.

Documente necesare

Cerere de înscriere cantina socială

Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Direcția Asistență Socială acordă prin personal calificat servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu persoana vârstnică care se regăsește în una din următoarele situații:

¨ nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta;

¨ nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

¨ nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

¨ nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;

¨ se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

 

Serviciile de îngrijire la domiciliu acordate constau în ajutor pentru următoarele activități:

 

 • asigurarea igienei corporale
 • îmbrăcare și dezbrăcare
 • hrănire și hidratare
 • asigurarea igienei eliminărilor
 • transfer și mobilizare
 • deplasare în interior
 • comunicare
 • prepararea hranei
 • efectuarea de cumpărături
 • activități de menaj și spălătorie
 • facilitarea deplasării în exterior și însoțire
 • activități de administrare și gestionare a bunurilor
 • acompaniere și socializare.

 

 

Serviciile de îngrijire la domiciliu se asigură:

A.fără plata contribuției persoanelor vârstnice care se regăsesc în una din următoarele situații:

a)nu au venituri și nici susținători legali;

b)sunt beneficiari ai ajutorului social sau realizează venituri al căror cuantum este sub suma de 640 lei;

c)susținătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la lit. b) realizează venituri al căror cuantum este sub suma de 640 lei;

B.cu plata contribuției persoanelor vârstnice care realizează venituri al căror cuantum este peste suma de 640 lei.

 

Contribuția reprezintă un procent din valoarea costului total al serviciului.

Calcularea contribuției se face în funcție de venituri și de grila de venituri aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Năvodari.

Documente necesare

CERERE de înscriere

OBLIGATIILE PARINTILOR CARE INTENTIONEAZA SA PLECE LA 

 MUNCA IN STRAINATATE

 

Obligaţiile pe care le au, faţă de proprii copii, părinţii care pleacă la muncă în străinătate sunt incluse în Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. „Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara”, scrie în document, cu precizarea că regula este valabilă, în egală măsură, pentru situaţia în care ambii părinţi sau tutorele urmează să plece la muncă în străinătate.

Prin intermediul notificării, părinţii trebuie să desemneze o persoană care să se ocupe de întreţinerea copilului în lipsa lor, iar confirmarea acesteia se face de către instanţa de tutelă. Concret, persoana respectivă trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă cel puţin 18 ani şi să fie capabilă de creşterea şi îngrijirea copilului.

Astfel, persoanei desemnate şi apoi confirmate de instanţa de tutelă, i se delegă temporar (dar pentru cel mult un an) autoritatea părintească, în perioada de absenţă a părinţilor. În acest sens, acordul persoanei desemnate trebuie exprimat în faţa instanţei. Cererea de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti trebuie să fie depusă împreună cu acte care să dovedească apartenenţa la familia extinsă, vârsta minimă necesară şi îndeplinirea condiţiilor materiale şi a garanţiilor morale necesare pentru creşterea şi îngrijirea unui copil. „Cererea se soluţionează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură civilă. Soluţionarea cererii de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia. Hotărârea va cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se deleagă şi perioada pentru care are loc delegarea”, se arată în actul normativ amintit. Totodată, copii ale hotărârii de delegare trebuie să ajungă la primaria de la domiciliul părinţilor/tutorelui şi la primaria de la domiciliul persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului.

Documente necesare

Declarație părinte plecat în străinătate

Asistent Personal

Documente necesare angajare asistent personal al persoanei cu handicap grav

 

Pentru persoana cu handicap grav:

 • copie certificat de încadrare în grad de handicap
 • copie bulentin/act de identitate şi certificatul de naştere
 • copie decizie de pensie, cupon de pensie, cupon indemnizaţie

 

Pentru asistentul personal:

 • copie bulentin/act de identitate şi actele de stare civilă
 • copie carnetul de muncă şi adeverinţele de vechime în muncă
 • copie decizie de pensie (numai la limită de vârstă), cupon de pensie
 • copie acte de studii
 • adeverinţă medicală – apt îngrijire persoană cu handicap, în original
 • cazierul judiciar, în original
 • acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare
 • acordul DGASPC, în original
 • extras de cont

 

 

Dosarele se depun la sediul Direcţiei Asistenţă Sociala Năvodari din str. Sănătăţii nr. 2 după următorul program de lucru:

 

 • Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

Joi: 08:00-12:00; 15:00 – 17:00;

 

DATE DE CONTACT:

 • Telefon: 0241.760.822 / 0756.055.582

Ulterior depunerii dosarului, se va efectua ancheta socială în vederea angajării asistentului personal.

Acord bolnav

Angajament

Cerere angajare

Indemnizație lunară pentru persoanele cu handicap

ACORDARE INDEMNIZAȚIE PREVAZUTA LA ART. 42 ALIN. (4)

DIN LEGEA NR. 448/2006

 

Părinţii sau, după caz, reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.

Indemnizaţia lunară prevăzută la art. 42 alin. (4) este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

Plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav.

Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz.

Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară:
a) părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav pentru care s-a stabilit măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, la un asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidenţial;
b) adulţii cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali, pe perioada în care adulţii cu handicap grav se află în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist, în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii rezidenţiale publice cu caracter social, medico-social, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice pe o perioadă mai mare de o lună;
c) persoanele cu handicap grav care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei.

Dreptul de opţiune exprimat în temeiul prevederilor art. 42 alin. (4) din lege operează numai în condiţiile în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap cuprinde menţiunea: „cu asistent personal”.
Indemnizaţia se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului.

 

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU BOLNAV COPIL

 1. cerere tip;
 2. copie certificat de handicap și hotărâre;
 3. copie carte de identitate şi/sau certificat naștere;
 4. copie buletin/carte de identitate al reprezentantului legal;
 5. acord indemnizație de la D.G.A.S.P.C. Constanța – bloc Turn Gară în original;
 6. adeverinţă care atestă că nu beneficiază de asistent personal angajat;
 7. extras de cont (dacă este cazul);
 8. dosar cu şină;ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU BOLNAV ADULT

 

 1. cerere tip;
 2. copie certificat de handicap;
 3. copie curatelă/tutelă (dacă este cazul)
 4. copie buletin/carte de identitate bolnav;
 5. copie ultimul cupon de pensie bolnav;
 6. acord indemnizație de la D.G.A.S.P.C. Constanța – bloc Turn Gară în original;
 7. copii acte de identitate reprezentant legal – certificate de naștere, buletine, certificate de căsătorie etc. (dovada că sunt rude);
 8. adeverinţă care atestă că nu beneficiază de asistent personal angajat;
 9. extras de cont (dacă este cazul)
 10. dosar cu şină;

 

Dosarele se depun la sediul Direcţiei Asistenţă Sociala Năvodari din str. Sănătăţii nr. 2 după următorul program de lucru:

 

 • Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

Joi: 08:00-12:00; 15:00 – 17:00;

 

DATE DE CONTACT:

 • Telefon: 0241.760.822 / 0756.055.582

Cerere acordare indemnizatie

Date de contact: Navodari, str. Sanatatii, nr.2, telefon: 0241.760822
Comp. Beneficii de asistenta sociala-Protectia Persoanelor cu Handicap: 0756.055582; 0745.520597
Comp. Protectia Copilului-Autoritate Tutelara: 0744.485985
Centrul de zi pentru Copii: 0785.294129
Centrul de zi pentru Persoane Varstnice/ Unitate Ingrijire la domiciliu persoane in varsta: 0785.294067
E-mail: asistentasociala@primaria-navodari.ro

Relatii Programul 50/20 -Asistenta si Sprijin umanitar pentru persoanele refugiate din UCRAINA:
– Telefon mobil: 0762.247195
– E-mail: refugiatinavodari@gmail.com

TELEFOANE DE URGENTA

 ABUZ ÎMPOTRIVA COPIILOR:
119 – număr unic de telefon la nivel național

 VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE:

tel. 0341/921
tel. 0800.500.333
(gratuit, cu apelare 24 de ore din 24)

TELEFONUL COPILULUI – 0241/983

La acest numar de telefon pot fi reclamate cazurile de abuz impotriva minorilor.

Prin intermediul acestui telefon pot fi luate masuri de urgenta in functie de gravitatea cazurilor.

 

TELEFONUL VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAMILIE – 0341/921 (gratuit, cu apelare 24 de ore din 24)

Sunand la acest numar de telefon, victimele dar si martorii cazurilor de abuz pot primi imformatii utile, consiliere psihologica, juridica, mediere familiala.

In cadrul DGASPC Constanta exista si un Modul de Primire in Regim de Urgenta pentru victimele violentei in familie. Acesta este un serviciu social care asigura gratuit pe o perioada determinata, asistenta familiala atat victimelor cat si minorilor aflati in ingrijirea acestora, protectie impotriva agresorului, asistenta medicala si ingrijire, hrana, cazare, consiliere psihologica, consiliere juridica, etc.

 

Important: Aceste servicii se afla in subordinea DGASPC Constanta.