Posturi vacante scoase la concurs de Primăria Năvodari

0
2302

PRIMARIA ORASULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA 

Anunță

 

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primaria orașulului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :

 • 1 post – educator debutant – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta, in domeniul Stiinte ale Educatiei, specializarea Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar, cunostinte de operare PC dovedite cu certificat- Cresa nr. 20;
 • 1 post – asistent social practicant – studii superioare de lunga durata in domeniul asistentei sociale, aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania, treapta de competenta profesionala praticant, vechime necesara in specialitatea studiilor minim 1 an – Centrul de zi pentru copii;
 • 1 post – psiholog in specializarea psihoterapie – studii superioare de lunga durata in domeniul psihologiei/psihopedagogiei, cu aviz de libera practica in specializarea Psihoterapie, atestat in tehnici comportamentale specific copilului cu TSA; vechime in specialitatea studiilor necesare minim 1 an – Centrul de zi pentru copii;
 • 1 post- sef centru – studii superioare de lunga durata in domeniul psihologiei, asistenta sociala si sociologie, cu vechime de minim 2 ani in domeniul serviciilor sociale, sau studii superioare de lunga durata in domeniul juridic, medical, economic si al stiintelor administrative, cu experienta de minim 5 ani in domeniul serviciilor sociale (conform HG nr.867/2015 Anexa 2, art.9(4) ) – Centrul de zi pentru copii si persoane in varsta.

Concursul se organizeaza la sediul Primariei Orasului Navodari, astfel:

– 23.08.2017 ora 10,00 – proba scrisa;

– Interviul va avea loc in maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Art.3 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare, de la data publicarii anunţului in Monitorul Oficial, respectiv de la data de 31.07.2017 pana la data de 11.08.2017, pentru ocuparea unui post vacant.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute la art.6 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, actualizata.

Conditiile de participare la concurs si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul Primariei Orasului Navodari si pe site-ul Primariei Orasului Navodari www.primaria-navodari.ro.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei orasului Navodari si la secretariatul comisiilor de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.

Actele necesare pentru inscrierea la concursul din data de 23.08.2017

 ( proba scrisa )

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  a) cerere de înscriere la concurs ( de la Resurse Umane)

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 1. g) curriculum vitae

  2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

  (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Conditii  specifice  de  participare  la  concursul pentru ocuparea postului vacant de educator  debutant- Cresa nr. 20:

–  Candidatii trebuie sa aiba studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta, in domeniul Stiinte ale Educatiei, specializarea Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar, cunostinte de operare PC dovedite cu certificat ;

– Constituie un avantaj pentru persoanele care au experienta in invatamant prescolar sau scolar de minim 3 ani.

Conditii specifice de participare la  concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent social practicant – Centrul de zi pentru copii:

–  studii superioare de lunga durata in domeniul asistentei sociale, aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania, treapta de competenta profesionala praticant;

–   vechime necesara in specialitatea studiilor minim 1 an.

Conditii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de psiholog in specializarea psihoterapie – Centrul de zi pentru copii:

–    studii superioare de lunga durata in domeniul psihologiei/psihopedagogiei, cu aviz de libera practica in specializarea Psihoterapie, atestat in tehnici comportamentale specific copilului cu TSA;

–   vechime in specialitatea studiilor necesare minim 1 an;

–    constituie un avantaj experienta in lucrul cu copiii cu TSA.

 

Conditii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de sef centru – Centrul de zi pentru copii si persoane in varsta:

 • studii superioare de lunga durata in domeniul psihologiei, asistenta sociala si sociologie, cu vechime de minim 2 ani in domeniul serviciilor sociale, sau studii superioare de lunga durata in domeniul juridic, medical, economic si al stiintelor administrative, cu experienta de minim 5 ani in domeniul serviciilor sociale (conform HG nr.867/2015 Anexa 2, art.9(4) ).

Tematica si bibliografia pentru postul vacant de educator debutant – Cresa nr. 20:

Tematica  :

 1. 1. Repere fundamentale in invatarea si dezvoltarea timpurie a copilului de la nastere pana la 7 ani , Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 3851 / 2010
 • Reperele si  indicatorii  pentru grupa de varsta 19 – 36 luni
 1. Ghidul pentru educatie timpurie a copiilor de la nastere pana la 3 ani, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
 • Capitolul IV, pag. 20 – 101
 1. Curriculum pentru educatia timpurie a copiilor cu varsta cuprinsa intre nastere si 3 ani, Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, 2008
 • Activitati specifice programului educational a copilului de la nastere la 3 ani
 • Programa pentru educatie timpurie a copilului de la nastere  la 3 ani  obiective de referinta, exemple de jocuri si activitati pentru grupa de varsta 19 – 36 luni
 1. Introducere in psihologia copilului

– Stadiile dezvoltarii cognitive

– Dezvoltarea emotionala

 

Bibliografie:

 1. Legea 53/2003 – Codul muncii ( actualizata ) : TITLUL II  /  CAP. II – V
 2. Legea 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice: CAP. I – IV
 3. H.G. 1252 / 2012 privind Metodologia de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolar: CAP.III, Art. 34 – 42
 4. Legea asistentei sociale nr.292 / 2011
 5. Legea nr.272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata: CAP. I – III ; CAP. V – VII ; CAP. XI – XII
 6. Introducere in psihologia copilului

Autor: H.R.Schaffer

Editura: ASCR 2007

 1. Repere fundamentale in invatarea si dezvoltarea timpurie a copilului de la nastere pana la 7 ani, Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr.3851/2010
 2. Curriculum pentru educatia timpurie a copiilor cu varsta cuprinsa intre nastere si 3 ani, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, 2008.

Bibliografia pentru postul vacant de asistent social practicant  – Centrul de zi pentru copii

 1. Legea 53/2003 – Codul muncii (actualizata: titlul II – cap. II, III, IV, V)
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 3. Legea asistentei sociale nr. 292/2011, actualizata: cap.I, cap.III (Sistemul de servicii sociale), cap. V sectiunea a 2-a Nivelul local, cap.VI
 4. Ordinul A.N.P.C.A. nr.24/04.03.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi
 5. Ordinul A.N.P.D.C. nr.288/06.07.2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului – Standardele 1 si 2
 6. Legea 272/21.06.2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, actualizata, republcata: Cap.II Sectiunea a 2-a Mediul familial si ingrijirea alternative si Cap.VII Sectiunea a 2-a Institutii si servicii la nivel local.

Bibliografia pentru postul vacant de psiholog in specializarea psihoterapie  – Centrul de zi pentru copii

 1. Legea 53/2003 – Codul muncii (actualizata: titlul II – cap. II, III, IV, V)
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 3. Ordinul A.N.P.C.A. nr.24/04.03.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi
 4. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala associate, modificata si actualizata.

 

Bibliografia pentru postul vacant de sef centru – Centrul de zi pentru copii si persoane in varsta

 1. Legea 53/2003 – Codul muncii (actualizata: titlul II – cap. II, III, IV, V)
 2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 3. Legea asistentei sociale nr.292/2011, actualizata: cap.I, cap.III (Sistemul de servicii sociale), cap. V sectiunea a 2-a Nivelul local, cap.VI
 4. Hotararea Guvernului nr.867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale – Anexa 2 “Regulamentul de organizare si functionare a serviciului social de zi”
 5. Ordinul A.N.P.C.A. nr.24/04.03.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi
 6. Ordinul M.M.S.S.F. nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale – Anexa 6 Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate in comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte.