Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 19.08.2022

0
948
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al oraşului Năvodari pentru anul 2022
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecata si inregistrate la Primăria Oraş Năvodari, prevăzute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de către cabinete de avocatura.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit si a indicatorilor tehnico-economici revizuiţi aferenţi investiţiilor propuse in oraşul Năvodari in cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A Constanta in perioada 2014-2020” si includerea in bugetul de venituri si cheltuieli a cotei de cofinantare
 4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea nivelului minim al redeventei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical situat in Năvodari, strada Albinelor, nr. 15D, in suprafaţa totala de 33,63 mp
 5. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea nivelului minim al redeventei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical situat in Năvodari, strada Albinelor, nr. l5D, in suprafaţa totala de 41,46 mp
 6. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea nivelului minim al redeventei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical situat in Năvodari, strada Albinelor, nr. l5D, in suprafaţa totala de 23,10 mp
 7. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Lanului fn, judetul Constanta
 8. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit , in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 40 mp, situat in Navodari, strada D9, judetul Constanta, pentru amplasare post de transformare in anvelopa de beton
 9. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea semnarii acordului de colaborare intre A.J.V.P.S. Constanta, gestionarul fondului cinegetic 33 Navodari si Consiliul Local Navodari
 10. Proiect de hotarare cu privire la incheierea unui act adiţional la contractul de prestări servicii nr.5/14.12.1994 pentru depozitare si neutralizare deşeuri pentru ajustarea tarifului de depozitare si neutralizare a deşeurilor menajere si asimilate
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru introducere in intravilan executie-extindere cimitir si construire clădiri conexe
 12. Proiect de hotarare privind desfiintarea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica in sistem centralizat in orasul Navodari si incetarea prestarii serviciului public de catre SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI
 13. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului programului „Cald in casa ta” privind acordarea unui ajutor de urgenta din bugetul local pentru acoperirea partiala a unor cheltuieli necesare achizitionarii si instalarii unui sistem de incalzire a locuintei si prepararea apei calde, familiilor si persoanelor singure ale caror apartamente sunt bransate la data de 01.06.2022 la sistemul public de termoficare si urmeaza a le fi sistata furnizarea agentului termic de catre SC Termica Distributie Navodari incepand cu data de 01.09.2022
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul nr.61834/14.07.2022 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de administrare si intretinere a tramei stradale in Orasul Navodari
 15. Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei 1 la HCL nr.208/27.06.2022 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice si de tineret care se vor desfasura in Oraşul Năvodari in anul 2022
 16. Proiect de hotarare cu privire la alegerea Preşedintelui de şedinţa

Ordinea de zi suplimentară

 1. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren situat în Năvodari, strada Santierelor fn, județul Constanța.
 2. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren situat în Năvodari, strada A1 (lot 66/2/1), județul Constanța
 3. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile din domeniul privat al Orașului Năvodari în domeniul public al Orașului Năvodari
 4. Proiect de hotărâre la desemnarea reprezentanților Consiliului Local și a membrilor supleanți în comisiile de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năvodari. Sesiunea iunie – octombrie 2022
 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea demararii procedurilor necesare pentru „Intocmire PUZ pentru stabilire, Loc. Navodari, Str.Dc 86 +Str.D25 Lot 1, Lot 1/1, Jud. Constanta, Lot 1, nr. cadastral 122104 si 122105”
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii Acordului de Parteneriat cu parteneri din Romania, intre Filiala de Cruce Rosie Constanta si Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Navodari, pentru implementarea proiectului „ECOvocacy” depus in cadru Programului Active Citizens Fund in Romania – Apel #3-Activis Civic si Advicacy (Cultura Democratica si constientizarea civica consolidate) – parte integranta a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021