Starea Civilă

0
20413

Program de funcționare:

luni, marți, miercuri – 8.00-16.00

joi -8.00-18.00

vineri – 8.00-14.00

Program de lucru cu publicul:

luni, marți, miercuri – 8.30-15.30

joi – 8.30-17.30

vineri – 8.30-13.30

 

Pauză zilnic între 12:30 – 13:00

TELEFON: 0241 766 266

Atenție : cererile se printează față-verso, se completează cu majuscule și pix albastru!

 • Ordonanta nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 290/2005;
 • G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
 • Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin legea nr. 117/2006.
 • Ordonanta nr. 41 /2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata prin legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • G. nr.839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil;
 • Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila;
 • Legea nr.252/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza evidenta persoanelor,eliberarea actelor de identitate si activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
 • Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

Transcrie­rea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei.

 • Cetăţenii români de peste 18 ani pot adresa cererea de transcriere în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială, autentificată, primăriei localităţii pe raza căreia au  domiciliu în ţară.
 • Minorii în vârstã de peste 14 ani solicitã transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu ori prin împuternicit cu procurã specialã, asistaţi de unul dintre pãrinţi sau, dupã caz, de tutore; în cazul în care pãrinţii au domicilii diferite în ţarã, primãria competentã privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare din cele douã primãrii pe raza cãrora au domiciliul pãrinţii minorului
 • În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adre­sează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au (au avut) domicilii diferite în ţară – la oricare dintre cele două primării.
 • În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului sau primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Cererile de transcriere vor fi însoţite de certificatul ori extrasul în original, eliberat de autorităţile străine, o fotocopie simplă a acestora şi traducerea în limba română, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă, precum şi de documentele justificative necesare pentru completarea unor rubrici, după caz.

Ofiţerul de stare civilã constatã desfacerea cãsãtoriei, prin divorţ pe cale administrativã, dacã soţii sunt de acord cu divorţul şi dacă împreună nu au copii minori, nãscuţi din cãsãtorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi.  Cererea de divorţ pe cale administrativã se face în scris, se depune şi se semneazã personal de cãtre ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilã delegat de la primãria care are în pãstrare actul de cãsãtorie sau pe raza cãreia se aflã ultima locuinţã comunã a soţilor.

Cererea  de divorţ, este însoţită de urmãtoarele documente:

 1. a) certificatele de naştere şi cãsãtorie ale soţilor, în original şi în copie;
 2. b) documentele cu care se face dovada identitãţii, în original şi copie;
 3. c) dovada achitării taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă.
  d) declaraţie datã în faţa ofiţerului de stare civilã, în situaţia în care ultima locuinţã comunã declaratã nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ã în actele de identitate.

În cazul cetãţenilor strãini, certificatele de naştere trebuie sã îndeplineascã cerinţele de legalitate prevãzute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai cãror cetãţeni sunt.

În cazul persoanelor care nu cunosc limba românã, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducãtor autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

Înregistrarea naşterii se face de structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P.

Navodari.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

a) 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;

b) 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;

Înregistrarea naşterii se face în baza următoarelor documente:

a) certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip;

b) actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este

declarată de mamă;

c) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă

sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu

privire la numele pe care îl va dobândi copilul;

d) declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către

tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte

şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează

consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul

legal.

Dată în faţa noastră

Ofiţer de stare civilă delegat,

Semnătura

………………………….

Nr. ……. din

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul ……………………….., născut la data de ……………………. în ………………….,

judeţul ……………………….., domiciliat în ……………………………….., str. …………………..,

nr…….., bl. ………, sc. ……, et. ….., ap. ……, judeţul/sectorul ………………………., posesor

al actului de identitate seria ….nr……….prin prezenta recunosc ca fiind al meu copilul

……………, născut la ……………….. de către …………………………., şi doresc să-mi/să poarte

numele de familie………………..

Data ………………. Semnătura

…………………

Subsemnata ………………………………………………… sunt de acord ca fiul meu/fiica mea,

născut(ă) la data de ……………………….. în ……………………….., judeţul …………………., din

relaţiile mele cu numitul …………….., să fie recunoscut(ă) de acesta şi să poarte

numele de familie ……………………….. .

Data ……………. Semnătura

…………………..

În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini, sunt

necesare documentele prevăzute anterior, precum şi următoarele:

a) paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul

de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în

fotocopie, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;

b) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia,

dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi

apostilate/supralegalizate, după caz.

În cazul în care pãrinţii au domicilii diferite, pãrintele care declarã naşterea va da o

declaraţie cu privire la domiciliul copilului.

Ofiţerul de stare civilă,

Semnătura ……..

Data …………

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a) ……………………… , fiul/fiica lui ……………… şi al lui ………………..,

născut(ă) la data de ………………. , în localitatea …………………………… str. ……………………..

……, nr. ………, et. ……, apt. …………………, judeţul/sectorul …………, posesor/posesoare

al/a C.I./paşaport …………………. , declar că, domiciliul copilului meu (nume,

prenume) …………………………………….., fiul/fiica lui …………………….. şi al lui ………………..

……, născut(ă) la data de ………………., în ……………………. judeţul/sectorul

……………………………., este în localitatea ………………………………….. str. …………………………,

nr. …, et. …., apt. ……, judeţul/sectorul …………………. .

Data, Semnătura,

În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite sau există neconcordanţă

între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi cel

declarat, înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei scrise, semnată de ambii

părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.

Dacã pãrinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie al copilului, instanţa de

tutelã hotãrãşte numele copilului şi comunicã de îndatã hotãrârea rãmasã definitivã

la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria unităţii

administrativ-teritoriale competent/ă să înregistreze naşterea.

1. certificate de nastere – in original si copie

2. certificate medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie sa

cuprinda mentiunea expresa ca persoana in cauza se poate casatori)

3. actele de identitate ale sotilor, original si copie, valabile la data depunerii actelor si la data

incheierii casatoriei (cel putin unul dintre solicitanti sau aiba domiciliul sau resedinta in

localitatea unde se oficiaza casatoria)

4. dupa caz – sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila-in original sau certificatul de

deces in cazul desfacerii casatoriei prin decesul unuia dintre soti ( in original si copie )

5. documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare

acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin cu un cetăţean român,

din care să rezulte că primul îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa

naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.

6. documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent

– maximum 3 luni de la emitere -, ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de

valabilitate, pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau

acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei;

7. declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să

rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte

condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în

România, pentru cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular

acreditat în România; pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au

domiciliul sau, după caz, reşedinţa;

decesul se declara la unitatea administrativ teritoriala ( primaria ) unde s-a

produs in termen de 3 zile de la deces ; in caz de moarte violenta declararea

decesului se face in termen de 48h.

• inregistrarea decesului peste termenele mentionate se face numai cu

aprobarea parchetului.

Acte necesare

1. certificatul medical constatator al decesului;

2. certificatul de naştere şi căsătorie al persoanei decedate;

3. actul de identitate al persoanei decedate;

4. buletinul de identitate al persoanei care declară decesul.

În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal de 48 de ore,

întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declaraţia se

face în scris, arătând motivele întârzierii.

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente,

precum şi în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat, înregistrarea se face în

baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de

parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.

Conform legii, livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu

privire la componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de

reprezentantii lor legali.

Livretul de familie se elibereaza:

• cu ocazia oficierii casatoriei;

• la cerere, pe baza datelor din urmatoarele documente:

1. certificatul de casatorie;

2. actele de identitate ale sotilor;

3. certificatele de nastere ale copiilor;

4. certificatul de deces al unuia dintre soti sau copii;

5. hotararile judecatoresti de desfacere a casatoriei prin divort;

6. acte care atesta modificarea relatiilor de autoritate parentala incredintare sau

plasament familial al copiilor si, dupa caz, adoptia copiilor.

Actualizarea datelor din livretul de familie (in cazul nasterii unui copil, decesului

unei persoane din familie, schimbarii numelui sau a prenumelui ) este obligatorie si

se face la cererea reprezentantului familiei, de catre serviciul de stare civila a

consiliului local in a carui raza teritoriala are domiciliul reprezentantul familiei.

1. certificatele de stare civilă se eliberează pe baza cererii solicitantului, personal

sau pe bază de procură specială de la locul de domiciliu al solicitantului sau de

la locul unde se află în păstrare registrele de stare civilă.

2. eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau

deteriorate este supusă taxei de eliberare – 10 lei.

Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de punere în aplicare a

prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare

la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8

septembrie 1976, aprobate prin H.G. nr. 727/2013, extrasele multilingve ale actelor

de stare civilă privind naştere, căsătoria sau decesul persoanei, au aceeaşi putere

doveditoare ca şi certificatele de stare civilă.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă sunt utilizate exclusiv în faţa

autorităţilor străine din state părţi ale Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de

Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare

civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

Documentele de referinţă se eliberează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare

civilă:

– cerere tip; Descarcă aici: CERERE PENTRU ELIBERAREA EXTRASULUI MULTILINGV

– – actul de identitate – copie si original

– taxa -20lei

 • taxă  pentru deplasarea ofițerului de stare civilă în afara sediului – 700 lei
 • taxa  pentru deplasarea ofițerului de stare civilă în zilele nelucratoare – sambătă, duminică și alte sărbători legale- (cu excepția înregistrării deceselor), sau  în afara orelor de program – 200 lei
 • taxa pentru eliberarea duplicatelor de pe certificatele de divort – 50lei
 • taxa pentru schimbarea numelui pe cale administrativa – 300lei
 • taxa pentru eliberarea la cerere  a extraselor multilingve si a dovezilor privind starea civila ( anexa 9) – 50 lei
 • taxă divorț pe cale administrativă 690lei

Taxele mentionate se achita la Directia Economica din cadrul Primariei oraș Năvodari.