Documente Potențiali Cumpărători

0
4929

 POTENTIALI CUMPARATORI

  1. pentru persoanele fizice:

a) să prezinte dovada domiciliului/reşedinţei situat/situate pe teritoriul naţional stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;

b) să prezinte dovada desfăşurării activităţilor agricole pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;

c) să prezinte dovada înregistrării la autorităţile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;

II. pentru persoanele juridice:

a) să prezinte dovada că sediul social sau secundar este situat pe teritoriul naţional şi este stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;

b) să prezinte dovada desfăşurării activităţilor agricole pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;

c) să prezinte înscrisuri din care să reiasă că din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali minimum 75% reprezintă venit din activităţi agricole;

d) asociatul/acţionarul care deţine controlul societăţii să aibă domiciliul situat pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;

e) în cazul în care în structura persoanelor juridice controlul este deţinut de alte persoane juridice, asociaţii/acţionarii trebuie să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul naţional pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.
           Pentru dovedirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se depun următoarele documente:

I. pentru persoanele fizice:

a) cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare a terenului ce face obiectul vânzării- ANEXA 7;

b) o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a persoanei fizice;

c) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;

d) adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional;

e) adeverinţă emisă de primărie care să ateste desfăşurarea de activităţi agricole pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare, în original;

f) adeverinţă emisă de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală care să ateste înregistrarea la autorităţile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei, în original;

g) alte documente doveditoare, după caz;

II. pentru persoanele juridice:

a) cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare a terenului ce face obiectul vânzării- ANEXA 8;

b) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

c) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depun delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;

d) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte exercitarea controlului societăţii, cu indicarea persoanelor desemnate, însoţită de dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul naţional stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;

e) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, prin care se aprobă cumpărarea terenului agricol oferit spre vânzare;

f) adeverinţă emisă de primărie care să ateste desfăşurarea de activităţi agricole pe o perioadă de minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare, în original;

g) o fotocopie a BI/CI/paşaportului pentru persoane fizice asociaţi în structura persoanei juridice, însoţită de adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional;

h) declaraţie pe propria răspundere a persoanei împuternicite să reprezinte persoana juridică, în formă autentică, din care să rezulte că din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali 75% reprezintă venituri din activităţi agricole aşa cum sunt definite de art. 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

i) alte documente doveditoare, după caz.