Legislație

0
6582

Actele normative pot fi consultate pe http://legislatie.just.ro/

Constituția României

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

LEGEA nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupţiei

LEGEA nr.52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică

LEGEA nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

H.G. nr.478/2016 – privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin H.G. nr.123/2002.

Legea nr.233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

LEGEA nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor

LEGEA nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

LEGEA nr.242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Ordinul nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice