Primăria Orașului Năvodari organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante

0
2233

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

 

Anunță

         În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

∙ 1 post – administrator – treaptă profesională I – studii medii-cu diplomă de bacalaureat în profil economic/tehnic sau diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate economic/tehnic, și vechime minim 4 ani în activitate – Compartiment Adm. piețe, târguri, oboare.

∙ 1 post – muncitor necalificat- treaptă profesională I – studii generale – vechime minim 5 ani în muncă – Compartiment Adm. piețe, târguri, oboare.

∙ 1 post – muncitor necalificat- treaptă profesională I – studii generale – vechime minim 5 ani în muncă – Compartiment Întreținere.

∙ 1 post – muncitor necalificat- treaptă profesională I – studii generale/medii- vechime 1 an în muncă – Compartiment Ecarisaj.

∙ 1 post – muncitor calificat, treaptă profesională II-studii generale/medii- având calificare specific activităților agricole/viticultură/spații verzi, cu vechime în muncă de minim 4 ani, dovedită cu acte (adeverință, carnet de muncă)- Compartiment Spații Verzi.

∙ 1 post – muncitor calificat, treaptă profesională I-studii generale/medii- având calificare intr-o meserie cu profil tehnic: zidar, pavator, sudor, vopsitor, zugrav, lăcătuș, zidar-tencuitor, dulgher, faianțar, cu vechime în muncă de minim 5 ani – Compartiment Administrare cimitire.

∙ 1 post – asistent social practicant – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, ăn domeniul asistenței sociale, vechime în specialitatea studiilor absolvite 1 an – Compartiment Autoritate Tutelară- Direcția de Asistență Socială.

∙ 1 post – infirmieră – studii generale, certificate de absolvire curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților

Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare, vechime în activitate 6 luni – Creșa nr.20 – Direcția Asistență Socială.

∙ 1 post – administrator – treaptă profesională I – studii medii- cu diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate economic/tehnic sau diplomă de bacalaureat în profil economic/tehnic sau și vechime în activitate 4 ani – Creșa nr.20 – Direcția Asistență Socială.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, astfel:

– 06.04.2021, ora 10.00- proba scrisă pentru posturile vacante de: administrator, asistent social practicant și infirmieră;

– 06.04.2021, ora 13.00- proba practică pentru posturile vacante de muncitor calificat-tr.prof.I, muncitor calificat-tr.prof.II, muncitor necalificat-tr.prof.I;

– interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv a probei practice.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de la data de 11.03.2021 până la data de 24.03.2021, inclusiv.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizată.

Condițiile generale și specifice de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei Orașului Năvodari și pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari www.primaria-navodari.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Năvodari și la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353 int.108.

Condțtii specifice pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Administrator, tr.prof.I în cadrul Compartimentului Adm.piețe, târguri, oboare

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii medii-cu diplomă de bacalaureat în profil economic/tehnic sau diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate economic/tehnic;

– vechime minim 4 ani în activitate.

Condiții specifice pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat, tr.prof.I, in cadrul Compartimentului Adm.piețe, târguri, oboare

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii generale;

– vechime în muncă minim 5 ani.

Condiții specifice pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat, tr.prof.I, in cadrul Compartimentului Întreținere

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii generale;

– vechime în muncă minim 5 ani.

Condiții specifice pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat, tr.prof.I, in cadrul Compartimentului Ecarisaj

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii generale/medii;

– vechime în muncă 1 an.

Condiții specifice pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat, tr.prof.II, in cadrul Compartimentului Spații Verzi

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii generale/medii;

– calificare specific activităților agricole/viticultură/spații verzi;

– vechime în muncă minim 4 ani.

Condiții specifice pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat, tr.prof.I, in cadrul Compartimentului Administrare cimitire

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii generale/medii;

– calificare intr-o meserie cu profil tehnic: zidar, pavator, sudor, vopsitor, zugrav, lăcătuș, zidar-tencuitor, dulgher, faianțar;

– vechime în muncă minim 5 ani.

Condiții specifice pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de asistent social practicantl, in cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară- Direcția de Asistență Socială:

Candidaţii trebuie sa aiba:

– superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, ăn domeniul asistenței sociale;

– vechime necesară în specialitatea studiilor absolvite 1 an.

Condiții specifice pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de infirmieră, in cadrul Creșei nr.20- Direcția de Asistență Socială:

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii generale, certificate de absolvire curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și

Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;

– vechime în activitate 6 luni.

Condiții specifice pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Administrator, tr.prof.I în cadrul Creșei nr.20- Direcția de Asistență Socială:

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii medii-cu diplomă de bacalaureat în profil economic/tehnic sau diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate economic/tehnic;

– vechime minim 4 ani în activitate.

Bibliografia pentru ocuparea postului de Administrator, tr.prof.I în cadrul Compartimentului Adm.piețe, târguri, oboare:

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată – Partea VI, Titlul I art.368 și Titlul III art.538-542;

Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, actualizată;

Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul II – Cap. III;

Bibliografia pentru ocuparea postului de asistent social practicantl, in cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară- Direcția de Asistență Socială:

Constituția României, republicată;

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată – Titlul I și Titlul II , partea a VI-a, art.365-368, art.538-562 si Partea a VIII-a Servicii publice Titlul I Principiile şi clasificarea serviciilor publice art.580-585;

Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografia pentru ocuparea postului de infirmieră, in cadrul Creșei nr.20- Direcția de Asistență Socială:

Legea nr.272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata: art.1, art.2, art.51, art.52, art.95, art.99;

Hotărârea nr.49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state – violența (definiție, consecințe);

Legea nr.319/2006 (actualizată) a securităţii şi sănătăţii în muncă – Cap. IV Obligaţiile lucrătorilor;

Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Drepturile și obligațiile salariatului; Titlul XI – Cap. II Răspunderea disciplinară;

Hotărâre nr.1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară: Art.1 – 3;

ORDIN nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor art.13, art.33.

Bibliografia pentru ocuparea postului de Administrator, tr.prof.I în cadrul Creșei nr.20- Direcția de Asistență Socială:

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată – art.154, art.155, Titlul III , art.539, art.541, art.542;

ORDIN nr.2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile – ANEXA NR. 1 – NORME GENERALE de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile;

ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – Anexa 1 – Norme;

Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările și completările ulterioare – Cap.II;

Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Drepturile și obligațiile salariatului; Titlul XI – Cap. II Răspunderea disciplinară;

Hotărâre nr.1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare – Cap.VII.

Actele necesare pentru inscrierea la concursul din data de

06.04.2021- proba scrisa si proba practica

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs ( de la Resurse Umane)

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.