Anunț angajare fără concurs asistent medical generalist, grad principal, studii postliceale, la cabinetul stomatologic școlar

0
976

Nr.73257/22.10.2021

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

 ANUNȚĂ

 

În conformitate cu prevederile Art.27 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța, angajează fără concurs, pe perioada determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, un asistent medical generalist, grad principal, studii postliceale, în cadrul  Compartimentului Asistență Medicală Școlară și Asistență Medicală Comunitară (la cabinetul stomatologic școlar) din cadrul Direcției Asistență Socială.

Formular pentru angajare fara concurs

        Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

 1. a) diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitatea generalist,
 2. b) certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R vizat pentru anul în curs
 3. c) certificat de grad principal eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R
 4. d) vechime în specialitatea studiilor : minimum 5 ani
 5. e) vechime în activități specifice cabinetelor stomatologice : minimum 5 ani

       Candidații trebuie să îndeplinească si următoarele condiții generale:

Bottom of Form

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 • formular de înscriere, model anexat;
 • declarație privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, model anexat,
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult     6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere (că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, model anexat);

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Dosarele de înscriere se pot depune la Biroul Resurse Umane, în perioada 28 octombrie 2021 – 29 octombrie 2021 pănă la ora 13,00. Persoana de contact: Epuraș Viorica, Referent de specialitate, tel.0241761603 – int.108. 

            Calendarul desfășurării procedurii de angajare:

Nr.

crt.

Activitate Perioada
1 Depunere dosare de angajare 28.10.2021 – 29.10.2021 până la ora 13,00
2 Verificare eligibilitate dosare (din punct de vedere al existenței tuturor documentelor solicitate) 29.10.2021 ora 14,00
3 Afișare anunț evaluare dosare 01.11.2021, ora 09,00
4 Interviu organizat la sediul Primăriei orașului Năvodari (dacă va fi cazul) 01.11.2021, ora 13,00
5 Afișarea anunțului cu rezultatele interviului (dacă va fi cazul) 01.11.2021, ora 16,00

 

În situația admiterii la selecția dosarelor a doua sau mai multe candidaturi pe post departajarea candidaților se va face pe baza urmatoarelor criterii:

– prestația candidatului la interviu, pentru a proba îndeplinirea criteriilor specifice postului.

– experiența profesională în domeniul postului pentru care candidează, respectiv pe posturi care au presupus o activitate într-un domeniu de lucru asemănător, sau posturi care au presupus abilitați și aptitudini celor solicitate pentru postul în cauză.

– competențele absolvite.

La data prezentării la sediul instituției pentru încheierea contractului individual de muncă, candidatul declarat admis va prezenta actele în original, pentru certificare.

                                                                 PRIMAR,

                         CHELARU FLORIN