Anunt concurs 08 decembrie 2021 (proba scrisa)

0
2058

 

Nr.76604/05.11.2021 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

 

ANUNȚĂ

În temeiul prevederilor art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.39 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată și  art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs de recrutare în data de 08 DECEMBRIE 2021 (proba scrisă), pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, după cum urmează:

 1. Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale
 2. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale
 3. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Executare Silită

 

Probele pentru concurs:

– selecție dosare

– proba scrisă

– interviu

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, județul Constanța, str.Dobrogei, nr.1

Probele concursului, data și ora desfășurării:

– selecție dosare: – în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor

proba scrisă : 08 DECEMBRIE 2021, ora 10,00 la sediul Primăriei Orașului Năvodari, județul Constanța, str.Dobrogei, nr.1

interviu: – in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

– perioada de depunere a dosarelor: 05 – 24 NOIEMBRIE 2021

 

Condițiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

Condițiile generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.465, alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii de ocupare a unei funcţii publice

 • Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 

 

 1. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 2. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 3. e) atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 4. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 5. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 6. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 7. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 8. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 9. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condițiile specifice: – candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe locale

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

 • Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe locale

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

 • Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Executare Silită

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină documentele prevazute de Hotararea Guvernului nr.611/2008, Art.49, alin.(1), actualizată, respectiv:

 1. a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției);
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004;
 3. c) copia actului de identitate;

 

 

 

 1. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 2. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei;
 3. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 4. g) cazierul judiciar;
 5. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

* Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

** Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

*** Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 Persoana de contact: Anane Dorina, Inspector, clasa I, grad profesional superior, telefon 0241/761603; 0241/760353, e-mail: hr@primaria-navodari.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA

 

BIBLIOGRAFIE COMUNĂ

 

 1. CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată;
 2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

 • Bibliografie pentru ocuparea funcției publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe locale
 1. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
 2. Ordin nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

 

 • Tematica pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe Locale
 1. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal: TITLUL VII – Taxa pe valoarea adăugată -CAP.I -Definiţii, CAP.II- Operaţiuni impozabile, CAP.III – Persoane impozabile, CAP. IV-Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei; Titlul IX- impozite şi taxe locale -integral;
 2. Ordin nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia: CAP. I – Dispoziţii generale; CAP. III -Prevederi referitoare la elementele de bilanţ; CAP. VI – Planul de conturi general pentru instituţiile publice; CAP. XI – Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor

 

 • Bibliografie pentru ocuparea funcției publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe locale
 1. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
 2. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • Tematica pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe Locale
 1. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscakTitluI IX – impozite şi taxe locale – integral;
 2. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare: TITLUL I – Dispoziţii generale; TITLULII – Raportul juridic fiscal; TITLUL III -Dispoziţii procedural generale; TITLUL IV- înregistrarea fiscal; TITLUL V – Stabilirea creanţelor fiscale.

 

 

 • Bibliografie pentru ocuparea funcției publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Executare Silită
 1. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
 2. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Tematica pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe Locale
 1. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscakTitluI IX – impozite şi taxe locale – integral;
 2. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare-integral.

 

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale

 

-intocmeste dosarele de executare silita conform LEGII 207/2015  privind Codul de procedura fiscala la persoane fizice si juridice pentru toate debitele rezultate din raporturi juridice contractuale;

-urmareste solutionarea dosarelor de executare silita la persoane fizice si juridice in termenele prevazute de lege, intocmind documentatia si corespondenta necesara in vederea identificarii debitorilor si bunurilor urmaribile ale acestora;

– emiterea de facturi  trimestrial/ lunar conform contractelor de inchiriere si concesiune;

– emitere catre casieria centrala a notelor de plata privind incasarea debitelor  de la chirii si concesiuni;

– emitere catre casieria centrala a notelor de plata privind incasarea debitelor  de la utilitati  privind locuintele sociale;

– operare extrase banca;

-realizeaza procedura de executare silita prin poprire;

-in situatia in care debitorul nu poate fi urmarit prin poprire nefiind indeplinite conditiile legale se procedeaza la urmarirea bunurilor mobile si imobile ,respectiv vanzarea acestora in vederea stingerii debitelor;

-duce la indeplinire masurile asiguratorii sub forma popririi asiguratorii asupra veniturilor debitorului si a sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile/imobile proprietate ale debitorului ,inaintand  procesul verbal de sechestru pentru inscrierea la Biroul de carte funciara;

-participa in cadrul procedurii de executare silita la valorificarea bunurilor mobile/imobile ale debitorilor conform legilor in vigoare;

-verifica si inregistreaza in evidenta dosare transmise de alte autoritati in vederea continuarii executarii silite potrivit prevederilor legale;le restituie pe cele care nu indeplinesc conditiile legale;

-transmite spre executare dosarele contribuabililor care si-au schimbat domiciliu in alta localitate;

-urmareste termenul de prescriptie al creantelor fiscale,procedand la declansarea procedurii de executare silita;

-intocmeste documentatia privind declararea starii de insolvabilitate pentru contribuabilii ce inregistreaza debite la bugetul local care nu pot fi recuperate prin executare silita;face demersurile legale pentru urmarirea acestota conf prevederilor legale;

-solutioneaza in termenele legale corespondenta repartizata ;

-arhiveaza documente conform normelor legale in vigoare.

 

 

-inlocuieste si este inlocuit pe perioada concediilor de odihna sau medicale potrivit desemnarii sefului ierarhic.

 

-Pastreaza confidentialitatea in legatura cu faptele,informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei;

 

-Respecta Codul etic si de conduita al functionarilor publici;

– Răspunde de executarea lucrărilor la termenele cerute;

– Utilizează eficient resursele puse la dispozitia postului ;

– Răspunde de actele întocmite şi de operaţiunile efectuate conform atribuţiilor ;

– Primeste si solutioneaza alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior;

 

 

-ocupantul postului este obligat:

 

 • Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
 • Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
 • Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
 • Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
 • Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
 • Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;

 

-Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale

emite note de plata la ghiseu catre casierie pentru persoane fizice si juridice in cadrul programului de lucru cu publicul;

-incaseaza impozite si taxe locale cu cardul la POS -ul institutiei;

-inregistreaza documentele primite la ghiseu in aplicatia informatica regista si urmareste solutionarea acestora in termenele legale;

 

 

 

-constatarea,stabilirea si operarea in baza de date a impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele juridice pentru impozitul/taxa pe cladiri,impozitul/taxa pe teren,impozitul pe mijloacele de transport,alte taxe,in baza declaratiilor si documentelor justificative depuse de contribuabili;

-operarea in baza de date si incasarea taxelor locale care sunt stabilite de alte compartimente din cadrul aparatului propriu:taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism,a autorizatiilor de construire si a altor avizesi autorizatii ,taxa pentru autovehicule destinate transportului de marfuri ,taxele pentru activitatea de stare civila ,alte taxe locale.

-analizeaza ,solutioneaza si opereaza in baza de date cererile de scutire la plata impozitelor si taxelor locale ,depuse de persoane juridice ,conform prevederilor legale;

-verifica persoanele fizice din punct de vedere al incadrarii in perioadele de scutire ,conform prevederilor actului normativ in baza caruia au fost acordate;

-demareaza procedurile de reglare in cazul in care anumite roluri nu cuprind toate datele de identificare ale contribuabililor;

-efectueaza impuneri,rectificari si incetari de rol;

-constata contraventiile si aplica sanctiuni prevazute in legislatia in vigoare;

-intocmeste referate necesare efectuarii compensarilor si restituirilor de obligatii bugetare;

-primeste si inregistreaza dosarele mijloacelor de transport transferate de alte autoritati locale;

-transfera la cererea contribuabililor dosarele mijloacelor de transport catre noile adrese de domiciliu;

-elibereaza certificate fiscale  la cererea persoanelor fizice si juridice ;

-intocmeste raspunsuri la adresele formulate de contribuabili sau alte autoritati;

-intocmeste si gestioneaza dosarele contribuabililor persoane fizice;

-arhiveaza actele primite si declaratiile de impozite si taxe;

-Pastreaza confidentialitatea in legatura cu faptele,informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei;

-Respecta Codul etic si de conduita al functionarilor publici;

– Răspunde de executarea lucrărilor la termenele cerute;

– Utilizează eficient resursele puse la dispozitia postului ;

– Răspunde de actele întocmite şi de operaţiunile efectuate conform atribuţiilor ;

-solutioneaza in termen corespondenta repartizata  de la alte institutii publice privind impozitele si taxele locale  pentru  persoane  juridice.

-inlocuieste si este inlocuita pe perioada concediilor de odihna sau medicale potrivit desemnarii sefului ierarhic.

– Primeste si solutioneaza alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior;

 

-ocupantul postului este obligat:

 • Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
 • Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;

 

 

 

 • Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
 • Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
 • Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
 • Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;

-Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.

 

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Executare Silită

 

-intocmeste dosarele de executare silita conform LEGII 207/2015 privind Codul de procedura fiscala la persoane fizice (pentru persoanele fizice cu initiala numelui cuprinsa in urmatoarele litere:A,B,C,   pentru toate amenzile, taxele si impozitele locale,cu respectarea dispozitiilor legale in acest sens;

-emite si transmite catre contribuabili titlurile executorii si somatiile prin oricare din mijloacele de comunicare prevazute de lege;

-urmareste solutionarea dosarelorr de executare silita la persoane fizice in termenele prevazute de lege, intocmind documentatia si corespondenta necesara in vederea identificarii debitorilor si bunurilor urmaribile ale acestora;

-realizeaza procedura de executare silita prin poprire;

-in situatia in care debitorul nu poate fi urmarit prin poprire nefiind indeplinite conditiile legale se procedeaza la urmarirea bunurilor mobile si imobile ,respectiv vanzarea acestora in vederea stingerii debitelor;

-duce la indeplinire masurile asiguratorii sub forma popririi asiguratorii asupra veniturilor debitorului si a sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile/imobile proprietate ale debitorului ,inaintand  procesul verbal de sechestru pentru inscrierea la Biroul de carte funciara;

-participa in cadrul procedurii de executare silita la valorificarea bunurilor mobile/imobile ale debitorilor conform legilor in vigoare;

-verifica si inregistreaza in evidenta dosare transmise de alte autoritati in vederea continuarii executarii silite potrivit prevederilor legale;le restituie pe cele care nu indeplinesc conditiile legale;

-transmite spre executare dosarele contribuabililor care si-au schimbat domiciliu in alta localitate;

-primeste si inregistreaza procesele verbale de contraventie transmise spre executare de organele emitente ale acestora;

-urmareste termenul de prescriptie al creantelor fiscale,procedand la declansarea procedurii de executare silita;

-intocmeste documentatia privind declararea starii de insolvabilitate pentru contribuabilii ce inregistreaza debite la bugetul local care nu pot fi recuperate prin executare silita;face demersurile legale pentru urmarirea acestota conf prevederilor legale;

 

 

-intocmeste documentatiua pentru instanta in vederea transformarii debitelor reprezentand amenzi contraventionale in munca in folosul comunitatii ;opereaza in evidenta fiscala sentintele definitive si le comunica catre Directia ADPP in vederea continuarii procedurii privind punerea in aplicare;

-solutioneaza in termenele legale corespondenta repartizata ;

-intocmeste  lunar  situatii economice necesare analizei fiscale a activitatii compartimentului de executare silita ;

-colaboreaza cu toate compartimentele functionale din cadrul instituei in vederea realizarii atributiilor de serviciu;

-pastreaza confidentialitatea in legatura cu faptele,informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei;

-utilizeaza eficient resursele puse la dispozitia postului;

-arhiveaza dosarele de executare silita si celelalte documente conform normelor legale in

vigoare;

-Primeste si solutioneaza alte sarcini dispuse de seful ierarhic superior;

 

 

-ocupantul postului este obligat:

 • Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
 • Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
 • Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
 • Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
 • Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;

 

– Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;

– Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.

 

PRIMAR,

CHELARU FLORIN