Anunt organizare concurs pentru ocupare posturi vacante contractuale, in data de 21 iulie 2022 (proba scrisă și proba practică)

0
2162

ROMÂNIA                                                                      

JUDEȚUL CONSTANȚA                                               

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI                    

BIROUL RESURSE UMANE                               

Str. Dobrogei nr. 1, tel.: 0241.761 603; 0241.760 353

e-mail: hr@primaria-navodari.ro

CIF: 4618382

Nr. 56110/24.06.2022

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

Anunță

 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 • 2 posturi – îngrijitor vârstnicistudii generale/medii, cu certificat de calificare în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu, fără vechime, posturi pe perioadă nedeterminată din cadrul Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;
 • 1 post inspector de specialitate, grad profesional I – studii superioare de lungă durată în ramura de știință – științe juridice, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 4 ani (dovedită cu acte – carnet de muncă sau adeverințe), post pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Control, Sesizări și Calitate Servicii.
 • 1 post muncitor calificat, treaptă profesională Istudii generale/medii, cu certificat de calificare în meserii cu profil tehnic: instalator sanitar, instalații apă-canal, zidar, vopsitor, zugrav, lăcătuș, zidar-tencuitor, dulgher, faianțar, fierar betonist, electromecanic, electrician, mecanic, mecanic agricol, mecanic mașini și utilaje, mecanic auto, pavator, drujbist, tâmplar, lăcătuș mecanic, sudor, cu vechime în meserie de minim 5 ani (dovedită cu acte – carnet de muncă sau adeverințe), post pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului Întreținere-Reparații.
 • 1 post muncitor calificat, treaptă profesională IVstudii generale/medii, cu certificat de calificare profesională în meseria de tehnician veterinar, cu vechime în muncă de minim 1 an (dovedită cu acte – carnet de muncă sau adeverințe), post pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Ecarisaj;

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, str. Dobrogei nr. 1, astfel:

21.07.2022, ora 10.00proba scrisă pentru  posturile contractuale vacante de îngrijitor vârstnici și inspector de specialitate, grad profesional I;

21.07.2022, ora 14.00 – proba practică pentru posturile contractuale vacante de muncitor calificat, treaptă profesională I și muncitor calificat, treaptă profesională IV;

interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz;

Fiecare candidat trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011, actualizată, respectiv:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv în perioada 27.06.2022 – 08.07.2022, inclusiv.

Conform prevederilor art. 6 din HG nr.286/2011:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – formular de la resurse umane;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 1.  g) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) -d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condițiile generale și specifice de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul și pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari www.primaria-navodari.ro.

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane,   telefon 0241/761603, e-mail: hr@primaria-navodari.ro.

 

 

 

Bibliografia pentru posturile contractuale vacante de: – îngrjitor vârstnici, post pe perioadă nedeterminată în cadrul serviciului social – Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice:

 1. Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare:

          Titlul II – Cap.II  Executarea contractului de muncă (de la art. 37 pana art. 40, inclusiv);

 1. Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificarile si completările ulterioare:

Cap.I – Dispoziții generale (de la art. 1 până la art. 3, inclusiv)

               Cap.II – Servicii și prestații sociale, Secțiunea II –  Servicii Comunitare pentru Persoanele Vârstnice (de la art. 7  până la art. 13);

 1. Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si a serviciilor acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinele sociale ANEXA 8 Standarde minime de calitate pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice, cod 8810ID – I, astfel:

–   MODULUL III    Acordarea îngrijirilor, Standardul 1 – Îngrijire personală

– MODULUL IV Drepturi și etică, Standardul 1 – Respectarea drepturilor beneficiarilor și  Standardul II – Protecția Împotriva abuzurilor și neglijării

 

Bibliografia pentru postul contractual vacant de: inspector de specialitate, grad profesional I, post pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Control, Sesizări și Calitate Servicii:

 1. Constituția României, republicată, titlul I și II
 2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea VI, Titlul III, cu modificările și completările ulterioare
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbati republicată, cu modificările și completările ulterioare
 5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare
 6. Ordonanţa Guvernului nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare

 

PRIMAR,

CHELARU FLORIN

 

 

Afisat astazi 24.06.2022, ora 10.00