Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcții de execuție în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
1353

Descarcă aici

 

În conformitate cu prevederile art. 148 şi art. 149 alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul; în acest caz, transferul poate avea loc numai între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică centrală, între autorităţi administrative autonome ori, după caz, între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică locală.

Primaria orasului Navodari anunţă ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Management Programe – Serviciul Achizitii Publice – Management Programe.
Condiţii specifice pentru ocupare: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
Perfectionari (specializari): In domeniul achizitiilor publice
Condiţiile minime de vechime in specialitatea studiilor: – 7 ani
Funcţionarii publici interesaţi sunt rugaţi să depună la Biroul Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, următoarele documente:
1. cerere de transfer;
2. curriculum vitae – tip EUROPASS;
3. copia actului de identitate;
4. copia diplomei de studii;
5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice;
6. copia actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare sau după caz, adeverinţă.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către un funcționar public din cadrul Biroului Resurse Umane, sau în copii legalizate. În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, iar data, locul şi ora susţinerii acestuia, urmează a fi publicate pe pagina de internet a Primariei orasului Navodari şi afişate la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, telefon: 0241/761.603.
Publicat azi : 08 mai 2019
PRIMAR
CHELARU FLORIN