Anunț rezultat interviu la concursul din data de 04.11.2021 (proba scrisă)

0
1111

Nr.77451/09.11.2021

REZULTATUL INTERVIULUI
la concursul din data de 04.11.2021 (proba scrisă)

In conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului la concursul din data de 04.11.2021 (proba scrisă):

Nr.

crt.

Nume si prenume candidat Postul pentru care candidează/ Compartiment Punctaj

interviu

Rezultat

interviu

1. Ivan Liliana Referent, Treaptă profesională IA, studii medii/ Compartiment Organizare Evenimente – Mass Media – Registratură – Arhivă 89,66 Admis
2. Popescu Robert- Cri stian Inspector de specialitate, gradul profesional II, studii superioare de lungă durată/ Compartiment implementare proiecte – fonduri europene 87,66 Admis
 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi, 09.11.2021, ora 15,30

Secretar comisie concurs, Referent de specialitate, Epuraş Viorica