Centralizator nominal cu rezultatele la proba interviu, pentru concursul organizat în data de 21.07.2022

0
846

Nr.64770/26.07.2022

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI  LA CONCURSUL DIN  DATA DE 21 iulie 2022 (proba scrisă și proba practică)

        În conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale interviului la concursul din data de 21 iulie 2022 (proba scrisă și proba practică):

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează Medie punctaj proba interviu Rezultat proba interviu
1 Brânzoi-Tanik Cristina  inspector de specialitate, grad profesional I – Compartiment Control, Sesizări și Calitate Servicii  

82,33

 

ADMIS

2 Suciu Viorel muncitor calificat, treaptă profesională ICompartiment: Întreținere-Reparații 80,67 ADMIS
3 Taraș Ania îngrijitor vârstnici Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice  

64,33

 

ADMIS

Cu drept de contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, conform art. 31 din HG 286/2011.

 

Afișat astăzi 26.07.2022, ora 14.00, la avizierul de la sediul instituției, str. Dobrogei nr. 1 și pe pagina de internet a instituției, www.primaria-navodari.ro,.

 

Secretar comisie,

Insp. Comp. Resurse Umane

Anane Dorina