Concurs pentru ocuparea posturilor vacante – Compartiment Implementare Proiecte-Fonduri Europene.

0
2230

Nr.306/07.01.2019
PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA
Anunță

>Descărcați aici întregul document în format PDF<

 

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
 2 posturi – muncitor calificat, treaptă profesională I – studii generale/medii – vechime în muncă minim 9 ani – pe perioada postimplementare a proiectului “Construire Centru de Afaceri”- pana la data de 03.11.2020 – Compartiment Implementare Proiecte-Fonduri Europene.
 1 post – inspector de specialitate, gradul II (inginer de sistem)-studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul tehnic, curs ECDL complet – vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni- pe perioada postimplementare a proiectului “Construire Centru de Afaceri”- pana la data de 03.11.2020 – Compartiment Implementare Proiecte-Fonduri Europene.
 1 post – inspector de specialitate, gradul II (economist) – studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, vechime in specialitatea studiilor minim 6 luni- pe perioada postimplementare a proiectului “Construire Centru de Afaceri”- pana la data de 03.11.2020 – Compartiment Implementare Proiecte-Fonduri Europene.
 1 post – inspector de specialitate, gradul debutant (economist) – studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic – pe perioada postimplementare a proiectului “Construire Centru de Afaceri”- pana la data de 03.11.2020 – Compartiment Implementare Proiecte-Fonduri Europene.
 1 post – administrator, treaptă profesională I – studii medii- vechime în munca minim 5 ani, vechime in functia de administrator de imobile minim 2 ani, atestat administrator de imobile – Serviciul Administrativ.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, astfel:
– 31.01.2019, ora 10.00 – proba scrisă pentru posturile vacante de inspector de specialitate – gradul II, inspector de specialitate – grad debutant, administrator – treaptă profesională I.
– 31.01.2019, ora 13.30- proba practică pentru posturile vacante de muncitor calificat-tr.prof.I;
– interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la dată susținerii probei scrise, respectiv a probei practice.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare.
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la dată publicării anunţului în Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de la data de 07.01.2019 până la data de 21.01.2019, inclusiv.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizată.
Condițiile generale și specifice de participare la concurs, tematica si bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei Orașului Năvodari și pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari www.primaria-navodari.ro.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Năvodari și la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.

PRIMAR,
CHELARU FLORIN

Actele necesare pentru inscrierea la concursul din data de
31.01.2019 – proba scrisa si proba practica
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care
va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs ( de la Resurse Umane)
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia
publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae
2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în
vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Tematica si bibliografia pentru postul de inspector de specialitate, gradul II (inginer de sistem)-
Compartiment Implementare Proiecte-Fonduri Europene:
Tematica:
1. Sisteme de operare Windows 7, 8.1, 10, 2008, 2012, Linux Server
a) Instalare, configurare si administrare servere Windows 2008, 2012, Linux Controller de
domeniu, IIS, Certificate Autority, servicii de retea
b) Setarea filtrelor ISAPI
c) Administrare – monitorizare Active Directory, Back-up si servicii de retea
2. Comunicare-Retele de calculatoare
a) Securitatea si administrarea retelelor (protocoale, mecanisme de autentificare software si
hardware, protectia prin firewall)
b) Retele de tip MPLS, VLAN si VPN, concepte generale, protocoale specifice
c) Echipamente wireless, securizarea comunicatiilor wireless
d) Routere si firewall-uri, arhitectura client-server
3. Microsoft SQL Server
a) Comenzi, tipuri de date, tabele si functii ale limbajului SQL
b) Administrare si permsiuni de acces
c) Replicarea
4. Calculatoare personale – arhitectura, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare, defecte.
Bibliografie:
1. Andrew S. Tannenbaum-Retele de calculatoare Ed. A 4-a
2. Adrian Munteanu si Valerica Greavu Serban-Retele locale de calculatoare proiectare si
administrare
3. Emanuela Cerchez –Internet. Utilizarea retelei internet
4. Richard Waymire, Rick Sawtell – Microsoft SQL Server
5. Lisa Donald, James Chellis – Windows Server.
6. Dragos Acostachioaia – Administrarea si Configurarea sistemelor Linux
Tematica si bibliografia pentru postul de inspector de specialitate, gradul II (economist)-
Compartiment Implementare Proiecte-Fonduri Europene:
Tematica:
1. Notiuni generale privind activitatea de marketing
2. Functiile marketingului
3. Principiile marketingului
4. Mediul de marketing
5. Segmentarea pietei
6. Organizarea departamentului de marketing
7. Responsabilitatile departamentului de marketing
8. Mix-ul de marketing
9. Strategia si planul de marketing
10. Elaborarea bugetelor de marketing
11. Tehnici de promovare si gestionare a imaginii.
Bibliografia:
1. Virgil Balaure –Marketing, Ed.Uranus, Bucuresti 2003
2. Florescu C.- Marketing, Ed.Marketer, Grup Academia de Marketing si Management, Bucuresti 1992
3. Bird Drayton – Marketing direct pe intelesul tuturor, ed.I, 2007
4. Paina Nicolae – Bazele Marketingului, Univ.Crestina „Dimitrie Cantemir”, Cluj Napoca, 1996;

5. Pinzaru Florina – Manual de Marketing-Principii clasice si practici actuale eficiente, ed.Ch.Beck,
2009.
Bibliografia pentru postul de inspector de specialitate, grad debutant (economist)- Compartiment
Implementare Proiecte-Fonduri Europene:
1. Normele de aplicare a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare.
2. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, titlul IX-
Impozite si taxe locale;
3. HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, actualizata.
Bibliografia pentru postul de administrator, treapta profesionala I- Serviciul Administrativ:
1. Legea nr.53/2003-Codul Muncii, actualizata : Cap.II, Cap.III, Cap.IV, Cap.V
2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice
3. Legea nr.22/1969, actualizată, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat,
tr.prof.I – Compartiment Implementare Proiecte-Fonduri Europene.:
Candidatii trebuie sa aiba:
– studii generale/medii;
– vechime in munca minim 9 ani.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate,
gradul II (inginer de sistem)- Compartiment Implementare Proiecte-Fonduri Europene.:
– studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul tehnic
– curs ECDL complet
– vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate,
gradul II (economist)- Compartiment Implementare Proiecte-Fonduri Europene.:
– studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic,
– vechime in specialitatea studiilor minim 6 luni
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate,
gradul debutant (economist) – Compartiment Implementare Proiecte-Fonduri Europene.:
– studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de administrator, treaptă
profesională I – Serviciul Administrativ:
– studii medii
– vechime în munca minim 5 ani
– vechime in functia de administrator de imobile minim 2 ani
– atestat administrator de imobile