Anunț – Primăria Năvodari organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

0
1418

Nr.36819/14.08.2018

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

Anunță

      În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
• 1 post-muncitor calificat, treaptă profesională I-studii generale/medii-vechime în meserie minim 5 ani – Compartiment Întreținere-Reparații.
• 1 post-muncitor calificat, treaptă profesională II-studii generale/medii- vechime în meserie minim 4 ani – Compartiment Întreținere-Reparații.
• 1 post- muncitor calificat- treaptă profesională III- studii generale/medii-vechime în meserie minim 3 ani – Compartiment Întreținere-Reparații.
• 1 post- muncitor calificat- treaptă profesională IV- studii generale/medii-vechime în meserie minim 1 an – Compartiment Întreținere-Reparații.
• 1 post- muncitor calificat-treaptă profesională II- studii generale/medii-vechime în muncă minim 3 ani- Compartiment Ecarisaj.
• 1 post -muncitor calificat-treaptă profesională III-studii generale/medii-vechime minim 3 ani în muncă ca lucrător în activitatea de întreținere spații verzi, dovedită cu acte (adeverință, carnet de muncă) -Compartiment Spații Verzi.
• 1 post-muncitor necalificat- treaptă profesională I- studii generale/medii-vechime minim 1 an în muncă – Compartiment Spații Verzi.
• 1 post – ingrijitor -studii generale – vechime minim 5 ani în domeniul postului – Compartiment Întreținere-Serviciul Administrativ.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, astfel:

– 06.09.2018, ora 10.00- proba practică pentru posturile vacante de muncitor calificat-tr.prof.I, muncitor calificat-tr.prof.II, muncitor calificat-tr.prof.III, muncitor calificat-tr.prof.IV muncitor necalificat- tr.prof.I; ingrijitor;
– interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare.
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de la data de 14.08.2018 până la data de 28.08.2018, inclusiv.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizată.
Condițiile generale și specifice de participare la concurs se afișează la sediul Primăriei Orașului Năvodari și pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari www.primaria-navodari.ro.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Năvodari și la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.

PRIMAR,
CHELARU FLORIN

Actele necesare pentru inscrierea la concursul din data de
06.09.2018- proba practica
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs ( de la Resurse Umane)
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae
2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat, tr.prof.I in cadrul Compartimentului Intretinere-Reparatii:
Candidaţii trebuie să aiba:
– studii generale/medii;
– calificare intr-o meserie cu profil tehnic: instalator sanitar, instalatii apa-canal, zidar, vopsitor, zugrav, sudor, zidar-tencuitor, dulgher, faiantar, zugrav-vopsitor, fierar-betonist, electromecanic, electrician, mecanic, mecanic agricol, mecanic masini si utilaje, mecanic auto, tinichigiu, pavator, operator, drujbist, tamplar, lacatus mecanic;
– vechime in meserie minim 5 ani.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat, tr.prof.II, in cadrul Compartimentului Intretinere-Reparatii
Candidaţii trebuie să aiba:
– studii generale/medii;
– calificare intr-o meserie cu profil tehnic: instalator sanitar, instalatii apa-canal, zidar, vopsitor, zugrav, sudor, zidar-tencuitor, dulgher, faiantar, zugrav-vopsitor, fierar-betonist, electromecanic, electrician, mecanic, mecanic agricol, mecanic masini si utilaje, mecanic auto, tinichigiu, pavator, operator, drujbist, tamplar, lacatus mecanic;
– vechime in meserie minim 4 ani.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat, tr.prof.III, in cadrul Compartimentului Intretinere-Reparatii
Candidaţii trebuie să aiba:
– studii generale/medii;
– calificare intr-o meserie cu profil tehnic: instalator sanitar, instalatii apa-canal, zidar, vopsitor, zugrav, lacatus, zidar-tencuitor, operator, dulgher, faiantar, zugrav-vopsitor, fierar betonist, electromecanic, electrician, mecanic, mecanic masini si utilaje, mecanic auto, pavator, drujbist, tamplar, tinichigiu, lacatus mecanic, mecanic agricol;
– vechime in meserie minim 3 ani.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat, tr.prof.IV, in cadrul Compartimentului Intretinere-Reparatii
Candidaţii trebuie să aiba:
– studii generale/medii;
– calificare intr-o meserie cu profil tehnic: instalator sanitar, instalatii apa-canal, zidar, vopsitor, zugrav, lacatus, zidar-tencuitor, dulgher, faiantar, zugrav-vopsitor, fierar betonist, electromecanic, electrician, mecanic, mecanic masini si utilaje, mecanic auto, pavator, drujbist, tamplar, lacatus mecanic, tinichigiu, mecanic agricol;
– vechime in meserie minim 1 an.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat, treapta profesionala III in cadrul Compartimentului Spatii Verzi:
Candidaţii trebuie să aiba:
– studii generale/medii;
– vechime minim 3 ani in munca ca lucrator in activitatea de intretinere spatii verzi, dovedita cu acte (adeverinta, carnet de munca).
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de muncitor necalificat, treapta profesionala I in cadrul Compartimentului Spatii Verzi:
Candidaţii trebuie să aiba:
– studii generale/medii;
– vechime in munca minim 1 an.

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat, tr.prof.II, in cadrul Compartimentului Ecarisaj
Candidaţii trebuie să aiba:
– studii generale/medii;
– vechime in munca minim 3 ani.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ingrijitor in cadrul Compartimentului Intretinere-Serviciul Administrativ:
Candidaţii trebuie să aiba:
– studii generale;
– vechime minim 5 ani in domeniul postului.