Hotărârile Consiliului Local Năvodari din anul 2023

0
8627

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 28.12.2023

HCL nr. 234/28.12.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara de indata, din data de 28.12.2023

HCL nr. 235/28.12.2023 privind aprobarea incheierii actului aditional nr.5 la contractul de proiectare si executie lucrari nr.50362/19.07.2021 privind “Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari finalizare si modernizare cladire cu functie cultural – recreativa Casa de Cultura Navodari”, proiect finantat prin programul operational regional 2014-2020, axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii; Prioritate de investitii 9B- promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, obiectiv specific 13.1- imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania               

HCL nr. 236/28.12.2023 privind indreptarea erorii materiale inserate in titlul HCL nr.210/20.12.2023 si modificarea punctului 2 din anexa 7 si a punctelor 1 si 5 din anexa 8       

HCL nr. 237/28.12.2023 cu privire la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Dumitrescu Daniel şi vacantarea locului ocupat de către acesta în cadrul Consiliului Local Năvodari

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 20.12.2023

HCL nr. 209/20.12.2023 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 30.09.2023

HCL nr. 210/20.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

HCL nr. 211/20.12.2023 cu privire la completarea si modificarea Regulamentului pentru instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului in zona Mamaia Nord a orasului Navodari, aprobat prin HCL nr.324/22.12.2022

HCL nr. 212/20.12.2023 privind stabilirea sumei maxime pentru anularea creantelor fiscale aflate in sold la 31.12.2023

HCL nr. 213/20.12.2023 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentand reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, prevazut de art.456 alin.(4) si 464 alin.(4) din Legea227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, la bugetul local al Orasului Navodari,  pentru persoanele fizice si juridice care detin in proprietate cladiri si care sunt utilizate pentru prestare de servicii turistice pentru o perioada de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate in cursul unui an calendaristic, pentru anii 2024-2026

HCL nr. 214/20.12.2023 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari in conformitate cu Legea nr.296 din 26 octombrie 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari

HCL nr. 215/20.12.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ááAdministratieññ din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Navodari

HCL nr. 216/20.12.2023 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura

HCL nr. 217/20.12.2023 cu privire la aprobarea ajustarii tarifului de depozitare si neutralizare a deseurilor menajere si asimilate

HCL nr. 218/20.12.2023 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General (P.U.G) al orasului Navodari aprobat prin HCL nr.42/25.08.1994 si a Regulamentului de Urbanism aferent PUG etapa II a, aprobat prin HCL nr.69/12.05.2004 pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai tarziu de data 31.12.2026

HCL nr. 219/20.12.2023 privind aprobarea incheierii actului aditional nr.3 la contractul de achizitie publica nr.15990/12.02.2018

HCL nr. 220/20.12.2023 privind modificarea art.2 și anexei nr. 1 la HCL Năvodari nr. 198/26.08.2019 cu privire la transmiterea în concesiune către RAJA SA Constanța a rețelei de canalizare menajeră strada Nuferilor între POD CFR și strada Corbului, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare

HCL nr. 221/20.12.2023 privind modificarea art. 2 și anexei nr. 1 la HCL Năvodari nr. 199/26.08.2019 cu privire la transmiterea în concesiune către RAJA SA Constanța a rețelei de canalizare menajeră strada Liniștei și extinderea canalizării menajere alee din strada Liniștii, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare

HCL nr. 222/20.12.2023 cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari, str. Pescarusului nr. 88

HCL nr. 223/20.12.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2024, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr. 224/20.12.2023 cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Sanatatii, Camin nr.1

HCL nr. 225/20.12.2023 privind modificarea listei de prioritati pentru anul 2023 cuprinzand persoanele care vor beneficia de locuinte sociale si aprobarea listei de repartizare cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala prin inchiriere in anul 2023

HCL nr. 226/20.12.2023 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 62 mp, situat in Navodari, strada Sperantei FN, judetul Constanta

HCL nr. 227/20.12.2023 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1812 mp, situat in Navodari B-dul Navodari FN, judetul Constanta

HCL nr. 228/20.12.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii indicatorilor urbanistici cu scopul obtinerii unui regim de inaltime mai mare D+P+11E

HCL nr. 229/20.12.2023 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada D9 f, lot 1, judetul Constanta

HCL nr. 230/20.12.2023 privind aprobarea documentatiei de urbanism „Reactualizare PUZ ANSAMBLU LOCUINTE PARCELA A 277/77 „investitor SC MANHATTAN  DEVELOPMENT SRL

HCL nr. 231/20.12.2023 cuprivire la aprobarea insusirii si completarii domeniului public cu bunurile inscrise in Actul aditional nr.2972/14.01.2021 la Protocolulnr.56779/28.06.2018 de predare – primire a investitiilor realizate prin Programul Operational Sectorial Mediu de catre RajaS.A. Constanta pentru Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Navodari

HCL nr. 232/20.12.2023 cu privire la vanzarea locuintei situata in navodari, strada Pescarusului, nr. 88, Bloc. SP1, Judetul Constanta

HCL nr. 233/20.12.2023 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unor loturi de teren situate in Navodari, strada Postei lot 1, lot 2 si lot 3, judetul Constanta

 

Hotărâre adoptată în ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local Năvodari din data de 15.12.2023

HCL nr. 208/15.12.2023 cu privire la completarea HCL nr. 207/13.12.2023

Hotărâre adoptată în ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local Năvodari din data de 13.12.2023

HCL nr. 207/13.12.2023 cu privire la îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la HCL nr. 205/07.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Năvodari pentru anul 2023

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 07.12.2023

HCL nr. 202/07.12.2023 privind aprobarea implementarii etapei a II a pentru proiectul „Extindere si amenejarea scoala nr.3 Navodari”, cod Smis:124242, finantat prin POR 2014-2020, Axa Prioritara 10- Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1- Investitiile in educatie si formare inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 10.1 si continuarea finantarii in cadrul Programului Regional 2021-2027

HCL nr. 203/07.12.2023 privind aprobarea implementarii etapei a II a pentru proiectul „Finalizare si modernizare cladire cu functie cultural-recreativa – Casa de Cultura Navoari si Extindere si Modernizare Scuar Public- Centrul Civic Navodari”, cod Smis:126109, finantat prin POR 2014-2020, Axa Prioritara 13 Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investitie 9b – Promovarea incluziunii sociale , combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare si continuarea finantarii in cadrul Programului Regional 2021-2027

HCL nr. 204/07.12.2023 privind aprobarea implementarii etapei a II a pentru proiectul „Imbunatatirea mobilitatii urbane in Orasul Navodari pe strazile ce deservesc transportul in comun strada Randunelelor, strada Albinelor , strada Constantei, strada Plopilor, strada Recoltei, strada Corbului, strada Nuferilor”, cod Smis:122697, finantat prin POR 2014-2020, Axa Prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Operatiuna 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila si continuarea finantarii in cadrul Programului Regional 2021-202

HCL nr. 205/07.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului    Navodari pentru anul 2023

HCL nr. 206/07.12.2023 cu privire la completarea HCL nr.162/29.09.2023 privind aprobarea numirii unor administratori provizorii pentru o durata de 150 de zile pentru Consiliul de Administratie al S.C TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L    

Hotărâre adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 16.11.2023

HCL nr. 201/16.11.2023 privind completarea HCL nr. 319/20.12.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „EXECUȚIE CANALIZAREMENAJERĂ ZONA DE NORD ORAȘ NĂVODARI”

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 26.10.2023

HCL nr. 166/26.10.2023 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 30.06.2023

HCL nr. 167/26.10.2023 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura        

HCL nr. 168/26.10.2023 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Navodari in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din Orasul Navodari, pentru anul scolar 2023-2024                                                                                                  

HCL nr. 169/26.10.2023 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Navodari in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii Educatiei (CEAC) din unitatile de invatamant din Orasul Navodari, pentru anul scolar 2023-2024                     

HCL nr. 170/26.10.2023 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Navodari nr. 155/23.0.2023 cu privire la aprobarea unui ajutor de urgenta

HCL nr. 171/26.10.2023 cu privire la aprobarea achitarii sumei de 899,78 lei catre Asociatia de Proprietari 21 Est

HCL nr. 172/26.10.2023 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare privind rechizitionarea imobilului Cantina de Ajutor Social, de catre Garda de Coasta Constanta la declansarea starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armatei si a starii de razboi, precum si la instituirea starii de asediu si a starii de urgenta

HCL nr. 173/26.10.2023 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare privind rechizitionarea imobilului Liceul Tehnologic „Lazar Edeleanu” Navodari, de catre Garda de Coasta Constanta la declansarea starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armatei si a starii de razboi, precum si la instituirea starii de asediu si a starii de urgenta

HCL nr. 174/26.10.2023 cu privire la aprobarea aderarii U.A.T Comuna Maia, judetul Ialomita, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa –Canal Constanta”    

HCL nr. 175/26.10.2023 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 38980/28.10.2013, chirias RAJA S.A Constanta

HCL nr. 176/26.10.2023 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea RAJA S.A. Constantapentru un teren in suprafata de 10,50 mp, situat in Navodari, strada Eternitatii, judetul Constanta, necesar amplasarii Punctului de Conexiune pentru alimentare cu energie electrica a obiectivului „Gospodarie de Apa –RAJA S.A. (Coloana Abonat)”

HCL nr. 177/26.10.2023 cu privire la retragerea dreptului de folosinta asupra terenului situat in Navodari, strada S17, lot 36, atribuit prin HCL nr. 370/31.10.2017 in baza Legii 15/2003

HCL nr. 178/26.10.2023 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unui teren  in suprafata de 38 mp, situat in Navodari, strada Postei fn, judetul Constanta

HCL nr. 179/26.10.2023 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unui teren  in suprafata de 142  mp, situat in Navodari, strada Bradului fn, judetul Constanta

HCL nr. 180/26.10.2023 cu privire la aprobarea vanzarii imobilului-locuinta situat in Navodari, Aleea Egretei nr. 1,  judetul Constanta

HCL nr. 181/26.10.2023 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Santierelor fn, judetul Constanta

HCL . 182/26.10.2023 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Stadionului nr. 2Bis, lot 1, lot 2, judetul Constanta

HCL nr. 183/26.10.2023 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Constantei fn, judetul Constanta

HCL nr. 184/26.10.2023 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada M1 fn, judetul Constanta

HCL nr. 185/26.10.2023 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada T3 nr. 38 A,  judetul Constanta

HCL nr. 186/26.10.2023 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Promenada Navodari fn, lot 2, judetul Constanta

HCL nr. 187/26.10.2023 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Navodari, strada Sanatatii, Camin nr.1, judetul Constanta

HCL nr. 188/26.10.2023 cu privire la prelungirea  unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, strada Sanatatii, Camin nr. 1

HCL nr. 189/26.10.2023 cu privire la aprobarea Listei de repartizare a unei locuinte pentru tineri in regim de inchiriere, construite prin A.N.L

HCL nr. 190/26.10.2023 cu privire la preluarea in domeniul privat al U.A.T. Oras Navodari a unor imobile ce se reintorc in patrimoniul Orasului Navodari

HCL nr. 191/26.10.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale  ááAdministratieññ din aparatul de specialitate al Primarului orasului Navodari

HCL nr. 192/26.10.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere cimitir și construire clădiri conexe, str. Eternității”, Loc.  Navodari, Jud. Constanța

HCL nr. 193/26.10.2023 cu privire la aprobarea trecerii din domeniul privat al Orasului Navodari in domeniul public al Orasului Navodari a investitiei „Canalizare menajera strada Promenada, localitatea Navodari, tronson cuprins intre str. Hanului si str. Prelungirea D14”

HCL nr. 194/26.10.2023 cu privire la aprobarea transmiterii in concesiune catre RAJA S.A Costanta a investitiilor „Canalizare menajera strada Promenada, intre str. Hanului si Prelungirea D14” si „Retea de alimentare cu apa Promenada Navodari”

HCL nr. 195/26.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii indicatorilor urbanistici, Oras Navodari, B-dul Mamaia Nord, nr. 34-34A-34B, loturi cu nr. cadastrale 111661, 121776

HCL nr. 196/26.10.2023 cu privire la  alegerea presedintelui de sedinta   

HCL nr. 197/26.10.2023 cu privire la aprobarea drepturlui de uz și servitute în favoarea E-DISTRIBUȚȚIE DOBROGEA S.A., pentru un teren în suprafață de 2,7 mp, situat în Nîvodari, strada B1 nr. 40, județul Constanța, pentru realizarea rețelei electrice de interes public

HCL nr. 198/26.10.2023 cu privire la aprobarea drepturlui de uz și servitute în favoarea E-DISTRIBUȚȚIE DOBROGEA S.A., pentru un teren în suprafață de 32 mp, situat în Nîvodari, strada B1 nr. 12, județul Constanța, pentru realizarea rețelei electrice de interes public

HCL nr. 199/26.10.2023 cu privire la îndreptarea erorii materiale din art. 1 la HCL nr. 91/11.05.2023 cu privire la modificarea art. 13 din HCL nr. 178/20.06.2022 și aprobarea caietului de sarcini refăcut

HCL nr. 200/26.10.2023 privind aprobarea actului adițional nr. 3 la contractul nr. 61834/14.07.2022 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de administrare și întreținere a tramei stradale în Orașul Năvodari

 

Hotărâre adoptată în ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local Năvodari din data de 18.10.2023

HCL nr. 165/18.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Orașului Năvodari pentru anul 2023

 

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local Năvodari din data de 29.09.2023

HCL nr. 162/29.09.2023 privind aprobarea numirii unor administratori provizorii pentru o durată de 150 de zile pentru Consiliul de Administrație al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NAVODARI SRL

HCL nr. 163/29.09.2023 cu privire la preluarea în domeniul privat al UAT Oraș Năvodari a investiției ”Canalizare menajeră strada Promenada, localitatea Năvodari, tronson cuprins între str. Hanului și str. Prelungirea D14”

HCL nr. 164/29.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Orașului Năvodari pentru anul 2023

 

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 18.09.2023

 HCL nr. 159/18.09.2023 cu privire la aprobarea acordului de plată privind eșalonarea debitului de 23.972.841,49 lei și a contractului de ipotecă imobiliară pentru garantarea plății debitului și dobânzii legale

HCL nr. 160/18.09.2023 privind împuternicirea Primarului Orașului Năvodari în vederea modificării funcțiilor publice și funcțiilor contractuale din cadrul compartimentelor aparatului de specialitate

HCL nr. 161/18.09.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția de ”Lapte și produse lactate și produse de panificație” aferente Programului pentru scoli al României în perioada 2023-2029

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 23.08.2023

HCL nr. 149/23.082023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Orașului Năvodari pentru anul 2023

HCL nr. 150/23.08.2023 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată și înregistrate la Primăria Oraș Năvodari, prevăzute în anexă, pentru care se asigură asistență și reprezentare de către cabinete de avocatură

HCL nr. 151/23.08.2023 cu privire la prelungirea unui contract de închiriere pentru locuința socială situată în Orașul Năvodari, str. Cabanei, Cămin Nou, camera 201

HCL nr. 152/23.08.2023 cu privire la aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren situat în Năvodari, strada M1 fn, județul Constanța

HCL nr. 153/23.08.2023 cu privire la aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 144 mp, situat în Năvodari, strada T3 nr. 38 A, județul Constanța

HCL nr. 154/23.08.2023 cu privire la aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 21050mp, situat în Năvodari, strada Santierelor fn, județul Constanța

HCL nr. 155/23.08.2023 privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru doamna

HCL nr. 156/23.08.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru stabilire reglementări urbanistice – hale industriale, spații cazare personal și activități conexe

HCL nr. 157/23.08.2023 cu privire la modificare și completarea Anexei nr. 7 la HCL nr. 320/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

HCL nr. 158/23.08.2023 privind modificarea art. 2 și Anexei nr. 1 din HCL nr. 88/24.04.2019 cu privire la transmiterea în concesiune către RAJA SA Constanța a rețelei de canalizare menajeră strada T12 și alei de acces din strada T12, în baza ”Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare”

 

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 28.07.2023

HCL nr. 147/28.07.2023 privind disponibilitatea terenurilor aferente obiectivului de investiție ”Școli verzi în orașul Năvodari”

HCL nr. 148/28.07.2023 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ” ȘCOLI VERZI ÎN ORAȘUL NĂVODARI”

 

Hotărâre adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 25.07.2023

HCL nr. 146/25.07.2023 pentru modificarea Anexei 1 la HCL 108/29.06.2023 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice și de tineret care se vor desfășura în orașul Năvodari în anul 2023

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 24.07.2023

HCL nr. 111/24.07.2023 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 112/24.07.2023 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 30.03.2023

HCL nr. 113/24.07.2023 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, conform art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, penru anul 2024

HCL nr. 114/24.07.2023 cu privire la repartizarea in anul 2023 a unor fonduri din bugetul local pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult din orasul Navodari

HCL nr. 115/24.07.2023 privind revocarea Hotararii nr. 94/11.05.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

HCL nr. 116/24.07.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 3.300.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

HCL nr. 117/24.07.2023 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura

HCL nr. 118/24.07.2023 privind indreptarea erorii materiale din Anexele la HCL nr.71/11.05.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ááAdministratieññ din aparatul de specialitate al Primarului orasului Navodari       

HCL nr. 119/24.07.2023 cu privire la aprobarea modificarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  „Apa-Canal Constanta”, conform prevederilor H.G. nr. 855/2008, modificata prin H.G nr. 293/20230

HCL nr. 120/24.07.2023 cu privire la aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare „Apa – Canal Constanta” si in care isi desfasoara activitatea operatorul SC RAJA SA Constanta si a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, anexa la Regulament

HCL nr. 121/24.07.2023 cu privire la aprobarea modificarii si completarii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si Canalizare, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare si Orasul Navodari in baza HCL 2/2010

HCL nr. 122/24.07.2023 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 36 mp, situat in Navodari, strada A1, judetul Costanta, identificat cu nr. cadastral 116839, pentru executarea lucrarii de construire PTAB

HCL nr. 123/24.07.2023 cu privire la aprobarea oportunitatii concesionarii unui teren situat in Navodari, strada Liliacului nr. 5,  bloc 5 SUD judetul Constanta, in vederea construirii unui balcon cu acces din exterior

HCL nr. 124/24.07.2023 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Promenada Navodari fn, lot 2, judetul Constanta

HCL nr. 125/24.07.2023 privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii cu destinatia de birouri situate in Navodari, strada Tineretului, Cladirea 29, parter

HCL nr. 126/24.07.2023 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Ciocarliei fn, judetul Constanta

HCL nr. 128/24.07.2023 cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari, str. Pescarusului nr. 88, bl. SP1

HCL nr. 129/24.07.2023 cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele sociale situate in Orasul Navodari, str. Sanatatii, Camin nr. 1 si str. Cabanei, Camin Nou    

HCL nr. 130/24.07.2023 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala  

HCL nr. 131/24.07.2023 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 63571/15.09.2021 pentru spatiul nr. 11 situat in Piata Centrala Navodari

HCL nr. 132/24.07.2023 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 39919/13.09.2018, chirias S.C. FAIR PLAY GAMES S.R.L. pentru terenul in suprafata de 72 mp, situat in Navodari, zona strada Constantei nr. 15

HCL nr. 133/24.07.2023 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 84/11.05.2023 privind aprobarea Listei de prioritati pentru anul 2023 cuprinzand persoanele care vor beneficia de locuinte sociale si aprobarea listei de repartizare cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala prin inchiriere

HCL nr. 134/24.07.2023 cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Sanatatii, Camin nr. 1, camera 9 C                       

HCL nr. 135/24.07.2023 privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuinta, a Listei solicitantilor care nu au acces la locuinta si a Listei de prioritate pentru acordarea locuintei, construite prin A.N.L.

HCL nr. 136/24.07.2023 cu privire la plata sumei de 1378,97 lei catre Asociatia de Proprietari „Legmas Crangasu”, din str. Marii nr. 5, oras Navodari

HCL nr. 137/24.07.2023 privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar pe anul 2022 pentru S.C. Termica Distributie Navodari S.R.L

HCL nr. 138/24.07.2023 privind declararea incetarii uzului si interesului public a bunului imobil „Coridor de expropriere – strada  Promenada Navodari, Tronson IV”

HCL nr. 139/24.07.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – stabilire reglementari urbanistice: amplasare statie de betoane, cazare personal si conexe

HCL nr. 140/24.07.2023 privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 2 la Contractul de Achizitie Publica nr. 15990/12.02.2018

HCL nr. 141/24.07.2023 cu privire la aprobarea modificarii Statutului Asociatiei Organizatiei de Management al Destinatiei Statiunea Mamaia Nord

HCL nr. 142/24.07.2023 cu privire la modificarea componentei Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului public si privat, servicii si comert si a Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, sportiva si de agrement din cadrul Consiliului Local Navodari

HCL nr. 143/24.07.2023 privind aprobarea modificarii art.15, Cap. A – Bugetul schemei din Procedura Anexa la H.C.L. 195/22.12.2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentand reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, prevazute de art. 456 alin. 4 si 464 alin. 4 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, la bugetul local al Orasului Navodari, pentru persoanele fizice si juridice care detin in proprietate cladiri si care sunt utilizate pentru prestare de servicii turistice pentru o perioada de 180 de zile consecutive sau cumulate in cursul unui an calendaristic, pentru anii 2021 – 2023

HCL nr. 144/24.07.2023 cu privire la modificarea contractului de concesiune nr. 7/16.01.2023 aferent terenului situat in Navodari, Bulevardul Mamaia Nord nr. 34 bis, judetul Constanta

HCL nr. 145/24.07.2023 cu privire privind modificarea și completarea HCL nr. 256/15.09.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN ORAȘUL NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA”

 

 

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 29.06.2023

HCL nr. 108/29.06.2023 cu privire la modificarea Anexei 1 la HCL nr. 80/11.05.2023 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice și de tineret care se vor desfășura în Orașul Năvodari în anul 2023

HCL nr. 109/29.06.2023 privind modificarea Anexei 1 și Anexei 2 la HCL nr. 31/07.03.2023 cu privire la manifestările sportive ale anului în curs, cu efectuarea activității sportive ”Cupa Prieteniei” la fotbal amator/cartiere în Orașul Năvodari

HCL nr. 110/29.06.2023 privind modificarea, completarea și actualizarea Regulamentului privind comercializarea produselor și serviciilor de piață pe teritoriul administrativ al Orașului Năvodari

 

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 09.06.2023

HCL nr. 103/09.06.2023 cu privire la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Nichita Rafael și vacantarea locului ocupat de către acesta în cadrul Consiliului Local Năvodari

HCL nr. 104/09.06.2023 privind aprobarea deplasării unei delegații a UAT Oraș Năvodari la Barcelona, Spania, în perioada 21-24 iunie 2023 și a cheltuielilor ocazionate de deplasarea delegației

HCL nr. 105/09.06.2023 cu privire la delegarea serviciului de iluminat public în Orașul Năvodari     

HCL nr. 106/09.06.2023 privind aprobarea delegării dreptului de depunere a Cererii de finanțare a proiectului „Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi a unităților de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile de pe raza Județului Constanța” Componenta C15: Educație, Investiția 10: „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”, finanțat din bugetul Ministerului Educației, prin Programul Național de Redresare și Reziliență de către UAT Județul Constanța, Consiliul Județean Constanța

HCL nr. 107/09.06.2023 privind aprobarea preluării în domeniul public al UAT Oraș Năvodari, a investiției „Canalizare menajeră strada Promenadă, localitatea Năvodari, tronson cuprins între str. Hanului și str. Prelungirea D14”

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 11.05.2023

HCL nr. 68/11.05.2023 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 69/11.05.2023 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2022

HCL nr. 70/11.05.2023 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura

HCL nr. 71/11.05.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie” din aparatul de specialitate al Primarului orasului Navodari                                                                             

HCL nr. 72/11.05.2023 privind aprobarea solicitarii trecerii din domeniul public al UAT Judet Constanta in domeniul public al UAT Oras Navodari a imobilelor constructii C1 si C2, situate in Navodari, zona Mamaia Sat, Plaja, Tronson 2, lot 1 (Complex Marina Regia Residence), aferente Centrului de preventie, tratament medical primar si punct salvamar – Baza B

HCL nr. 73/11.05.2023 cu privire la aprobarea trecerii din domeniul privat al Orasului Navodari in domeniul public al Orasului Navodari a imobilului teren in suprafata de 550 mp, situat in Navodari, strada Apusului, cu destinatie alee de acces, identificat cu numar cadastral 120646, inscris in Cartea funciara nr. 120646/ Oras Navodari

HCL nr. 74/11.05.2023 privind declararea unor bunuri de uz si interes public local al UAT Oras Navodari

HCL nr. 75/11.05.2023 cu privire la completarea H.C.L. nr. 429/22.12.2016 privind transmiterea in administrarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din orasul Navodari a imobilelor constructii si teren aferent, proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale, in care isi desfasoara activitatea

HCL nr. 76/11.05.2023 cu privire la aprobarea cuantumului chiriei lunare pentru locuintele destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte in orasul Navodari,  valabila pentru anul 2023

HCL nr. 77/11.05.2023 cu privire la aprobarea repartizarii unei locuinte pentru tineri in regim de inchiriere, construite prin A.N.L.

HCL nr. 78/11.05.2023 privind prelungirea conractului de inchiriere nr. 18525/06.03.2018, pentru terenul in suprafata de 12,70 mp situat in Navodari strada Randunelelor, zona bloc R7

HCL nr. 79/11.05.2023 cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuinte sociale situate in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou si str. Sanatatii, Camin nr.1

HCL nr. 80/11.05.2023 privind aprobarea principalelor manifestari cultural – artistice si de tineret care se vor desfasura in Orasul Navodari in anul 2023

HCL nr. 81/11.05.2023 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

 HCL nr. 82/11.05.2023 cu privire la aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale a Orasului Navodari pe anul 2023

HCL nr. 83/11.05.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru stabilire reglementari urbanistice, oras Navodari, str. D25 LOT 1, LOT 1/1 cu numere cadastrale 122104 si 122105

HCL nr. 84/11.05.2023 privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2023 cuprinzand persoanele care vor beneficia de locuinte sociale

HCL nr. 85/11.05.2023 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Navodari nr. 335/22.12.2022 cu privire la atestarea dreptului de administrare asupra podului amplasat pe DJ226, tronson km 12+400 – km 12+800

HCL nr. 86/11.0.2023 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 24144/24.04.2018, pentru terenul in suprafata de 19,32 mp situat in Navodari strada Randunelelor, zona bloc R3

HCL nr. 87/11.05.2023 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 23,00 mp, situat in Navodari strada M13, identificat cu nr. cadastral 110832, pentru alimentare cu energie electrica imobil situat in Navodari , strada M10 nr. 5, judetul Constanta

HCL nr 88/11.05.2023 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 11,28 mp, situat in Navodari strada T4, judetul Constanta identificat cu nr. cadastral 110921, pentru intarire de retea prin inlocuire PTAB 1617 neunificat cu PTAB unificat.

HCL nr. 89/11.05.2023 privind incheierea contractului de delegare de gestiune a serviciului public de administrare, intretinere si exploatare a cimitirelor ce apartin domeniului public al Orasului Navodari

HCL nr. 90/11.05.2023 privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului  de contract pentru executia de „LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE FANTANI ARTEZIENE” de catre S.C. Termica Distributie Navodari SRL

HCL nr. 91/11.05.2023 cu privire la modificarea art. 13 din HCL nr. 178/20.06.2022 și aprobarea caietului de sarcini refăcut

HCL nr. 92/11.05.2023 cu privire la aprobarea vânzării unui teren situat în Năvodari, strada P17 nr. 26 (lot 114), judetul Constanta către concesionar, în calitate de proprietar al construcției C1

HCL nr. 93/11.05.2023 privind aprobarea indreptarii erorii materiale in cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotararea nr. 25/02.02.2023 privitoare la aprobarea actului aditional nr. 3 la Contractul nr. 24.930/06.04.2021

HCL nr. 94/11.05.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

HCL nr. 95/11.05.2023 privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari

HCL nr. 96/11.05.2023 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 10,50 mp, identificat cu IE 109131, pentru amplasarea punctului de conexiune necesar pentru realizarea serviciului public de distribuție a energiei electrice, beneficiar RAJA S.A.

HCL nr. 97/11.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți investiției „RENOVARE ENERGETICĂ A GRĂDINIȚEI NR. 3 NĂVODARI”

HCL nr. 98/11.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți investiției „RENOVARE ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 NĂVODARI”

HCL nr. 99/11.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți investiției „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CĂMIN NOU LICEU”

HCL nr. 100/11.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți investiției „RENOVARE ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI”

HCL nr. 101/11.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți investiției „Extindere – modernizare sistem de supraveghere video și dotare spații urbane cu infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) Oraș Năvodari, județul Constanța”

HCL nr. 102/11.05.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați- faza DALI și a devizului general al obiectivului de investtiții inițial și actualizat-faza DALI pentru investiția „ASFALTARE TRAMĂ STRADALĂ ZONA MAMAIA-SAT, Oraș Năvodari”

 

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 12.04.2023

HCL nr. 67/12.04.2023 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 3/2023 la contractul de achiziție publică nr. 61616/10.09.2021 privind ”PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU PROIECTUL EXTINDERE SI AMENAJARE SCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 10 – ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE, PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE – OBIECTIV SPECIFIC 10.1 CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA NIVELUL EDUCAȚIEI TIMPURII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, ÎN SPECIAL PENTRU COPII CU RISC CRESCUT DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A SISTEMULUI, APEL DEDICAT ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, COD SMIS 124242

HCL nr. 66/12.04.2023 privind modificarea si completarea HCL Năvodari nr. 273/30.09.2022 cu privire la aprobarea participării UAT Oraș Năvodari la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 07.03.2023 

HCL nr. 30/07.03.2023 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura.

HCL nr. 31/07.03.2023 privind aprobarea principalelor manifestari sportive pe anul 2023 ce se vor desfasura in Orasul Navodari.                                                                           

HCL nr. 32/07.03.2023 cu privire la incheierea unor contracte de inchiriere pentru locuinte sociale

HCL nr. 33/07.03.2023 cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuinte sociale situate in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou si str. Sanatatii, Camin nr. 1.

HCL nr. 34/07.03.2023 cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Sanatatii, Camin nr. 1.

HCL nr. 35/07.03.2023 cu privire la aprobarea unui schimb de locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin nou.

HCL nr. 36/07.03.2023 cu privire la aprobarea repunerii in situatia anterioara a unor contracte de inchiriere pentru locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte.          

HCL nr. 37/07.03.2023 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 22918/28.03.2017, chirias S.C. ANDREI SIK S.R.L.-D

HCL nr. 38/07.03.2023 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 3094/16.03.2006 privind concesionarea unui spatiu cu destinatia de „Cabinet Medical Individual”, situat in Navodari, strada Albinelor, nr. 15 D, in suprafata totala de 32,74 mp.

HCL nr. 39/07.03.2023 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unor apartamente situate in Navodari, strada Egretei nr.1, bl. 17A Est, judetul Constanta, catre chiriasii acestora.

HCL nr. 40/07.03.2023 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S 5 nr.9, lot 162, Judetul Constanta.

HCL nr. 41/07.03.2023 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S2 nr.13, LOT 147, Judetul Constanta.

HCL nr. 42/07.03.2023 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada P18 nr.21, (fost lot 8),Judetul Constanta.

HCL nr. 43/07.03.2023 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Constantei fn, judetul Constanta.

HCL nr. 44/07.03.2023 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Stadionului nr. 2 Bis, Lot 1, Lot 2, judetul Constanta.

HCL nr. 45/07.03.2023 cu privire la modificarea art. 4 H.C.L. Navodari nr.165/24.05.2022 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat in domeniul public al UAT Oras Navodari si stabilirea destinatiei unor locuinte, modificata si completata prin H.C.L. nr. 220/28.07.2022

HCL nr. 46/07.03.2023 cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuinte de necesitate situate in Orasul Navodari, str. Marii

HCL nr. 47/07.03.2023 cu privire la preluarea in domeniul privat al Orasului Navodari a unui teren situat in Navodari, Tarla 43 Parcela 277/142/4 lot 2, in suprafata de 55 mp, IE 124379, Judetul Constanta.

HCL nr. 48/07.03.2023 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Orasului Navodari.

HCL nr. 49/07.03.2023 privind reglementarea semnalizarii rutiere pe raza Orasului Navodari

HCL nr. 50/07.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local al Orasului Navodari.

HCL nr. 51/07.03.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. Termica Distributie Navodari SRL.

HCL nr. 52/07.03.2023 cu privire la aprobarea oportunitatii concesionarii prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Viitorului FN, judetul Constanta.

HCL nr. 53/07.03.2023 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada strada Garii nr. 29 C1 (fosta Garii nr. 29 C1, Lot 2), judetul Constanta.

HCL nr. 54/07.03.2023 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S17, LOT 25, judetul Constanta.

HCL nr. 55/07.03.2023 cu privire la aprobarea modificarii Statutului Asociatiei Organizatia de Management al Destinatiei Statiunea Mamaia Nord.

HCL nr. 56/07.03.2023 cu privire la modificarea HCL 183/21.09.2020 privind participarea orasului Navodari, in calitate de membru fondator, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara – Transport Public Constanta

HCL nr. 57/07.03.2023 cu privire la revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 224/28.07.2022 privind inchirierea prin licitatie publica a imobilului situat in Navodari, strada Marii, Cladirea 15 lot 1, oras Navodari, judetul Constanta

HCL nr. 58/07.03.2023 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Partidul Neamul Romanesc, Filiala Judeteana Constanta, pentru spatiul situat in Navodari, str. Marii, lot 1, oras Navodari, judetul Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid

HCL nr. 59/07.03.2023 privind aprobarea modificării HCL nr. 9/10.02.2022 cu privire la aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului public de administrare, întrețținere și exploatare a cimitirelor ce aparțin domeniului public al Orașului Năvodari

HCL nr. 60/07.03.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al orașului Năvodari pentru anul 2023

HCL nr. 61/07.03.2023 privind participarea cu asumarea implicării în activitățile precizate și a eventuaelor contribuții la desfășurarea acestora a UAT Orașul Năvodari, în calitate de partener la constituirea ”Consorțiului regional pentru învățământ dual preuniversitar și universitar Tehno-Dobrogea”

HCL nr. 62/07.03.2023 privind aprobarea aderarii Orasului Navodari la Asociatia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor IVETS – ASPA IVETS

HCL nr. 63/07.03.2023 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar în orașul Năvodari”

HCL nr. 64/07.03.2023 privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico – economici revizuiți rezultați din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „Lucrări de consolidare a taluzului de sprijin al Străzii T1 din zona afectată de imobilul de la nr. 72, localitatea Năvodari, județul Constanța”

HCL nr. 65/07.03.2023 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică nr. 22104/28.04.2020 privind „Îmbunătățirea mediului urban prin amenajarea de parcuri, scuaruri publice și spații verzi în Orașul Năvodari” – COD SMIS 115092 – Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014– 2020, Cod apel: POR/ 133/5/2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București.

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 07.03.2023

HCL nr. 62/07.03.2023 privind aprobarea aderarii Orasului Navodari la Asociatia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor IVETS – ASPA IVETS

Hotărâre adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 17.02.2023

HCL nr. 29/17.02.2023 privind participarea UAT Orașul Năvodari, în calitate de partener, la constituirea ”Consorțiului regional pentru învățământ dual preuniversitare și universitare Tehno-Dobrogea”

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 02.02.2023

HCL nr. 4/02.02.2023 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 5/02.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2023

HCL nr. 6/02.02.2023 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura

HCL nr. 7/02.02.2023 privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Navodari in litigiul care face obiectul dosarului nr. 32676/212/2022, in contradictoriu cu Agentia Domeniilor Statului

HCL nr. 8/02.02.2023 cu privire la aprobarea modificarii tarifului de depozitare si neutralizare a deseurilor menajere si incheierea unui act aditional la contractul de prestari servicii nr.5/14.12.1994 pentru depozitare deseuri

HCL nr. 9/02.02.2023 cu privire la organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Navodari pentru anul scolar 2023-2024

HCL nr. 10/02.02.2023 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a Orasului Navodari

HCL nr. 11/02.02.2023 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S11 nr.23, lot 141, Judetul Constanta 

HCL nr. 12/02.02.2023 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S17 nr.28, lot 9, Judetul Constanta

HCL nr. 13/02.02.2023 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada Ceferistului nr.1,  Judetul Constanta

HCL nr. 14/02.02.2023 cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada P17 NR.26, LOT 114, judetul Constanta, in favoarea proprietarului constructiei C1 edificata pe acest teren

HCL nr. 15/02.02.2023 cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada Muzicii nr. 13, LOT 25, judetul Constanta, in favoarea proprietarului constructiei C1 edificata pe acest teren

HCL nr. 16/02.02.2023 cu privire la oportunitatea vanzarii prin licitatie publica a unor suprafete de teren situate in Navodari, strada Postei lot 1, lot 2 si lot 3, judetul Constanta

HCL nr. 17/02.02.2023 cu privire la oportunitatea vanzarii prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Ciocârliei FN, judetul Constanta

HCL nr. 18/02.02.2023 cu privire la aprobarea oportunitatii concesionarii unui teren situat in Navodari, strada Sperantei FN, judetul Constanta

HCL nr. 19/02.02.2023 cu privire la aprobarea oportunitatii concesionarii unui teren situat in Navodari, B-dul Navodari, zona Rezervoare RAJA, lot1/1, judetul Constanta

HCL nr. 20/02.02.2023 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 18975/28.02.2017 pentru spatiu nr. 6 situat in Piata Centrala Navodari 

HCL nr. 21/02.02.2023 cu privire la aprobarea chiriei pentru locuinte, curti si gradini aferente suprafetelor locative

HCL nr. 22/02.02.2023 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 18976/28.02.2017 pentru spatiu nr. 5 situat in Piata Centrala Navodari   

HCL nr. 23/02.02.2023 privind  prelungirea contractului de inchiriere nr.16416/14.02.2018, pentru terenul in suprafata de 9 mp situat in Navodari, parcela A277/74, lot2, chirias S.C CONPET S.A 

HCL nr. 24/02.02.2023 cu privire la transmiterea in concesiune catre RAJA S.A. Constanta, a retelei de alimentare cu apa si de canalizare menajera din zona MIDIA SAT, edificate in cadrul proiectului de investitii „Echipare tehnico-edilitara si asfaltare trama stradala zona Midia Sat”

HCL nr. 25/02.02.2023 privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 3 la contractul de delegare a serviciului de salubrizare

HCL nr. 26/02.02.2023 cu privire la aprobarea modificarii Statutului si Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa – Canal Constanta”

HCL nr. 27/02.02.2023 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Frunzelor nr. 10, bloc 160, sc. G, adiacent, ap. 121, lot 1, jud. Constanta

HCL nr. 28/02.02.2023 privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii Construire retea de canalizare menajera (extindere), statie de pompare si conducta de refulare – Zona Mamaia Nord, str. D25, alee de acces Bl. Mamaia Nord, str. M3, Str. M5, oras Navodari, jud. Constanta

 

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 13.01.2023

HCL nr.1/13.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizului general actualizat – faza proiect tehnic – pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătăirea mobilității urbane în orașul Năvodari pe străzile ce deservesc transportul în comun: strada Rândunelelor, strada Albinelor, strada Constanței, strada Plopilor, strada Recoltei, strada Corbului, strada Nuferilor”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziție către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.2. – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, COD SMIS 122697

HCL nr. 2/13.01.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 320/22.12.2022 privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 în orașul Năvodari

HCL nr. 3/13.01.2023 cu privire la acoperirea definitivă a deficitului înregistrat la secțiunea de funcționare în anul 2022, din excedentul bugetar local înregistrat la 31.12.2021