Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 24.07.2023

0
737
 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 30.03.2023
 2. Proiect de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, conform art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, penru anul 2024
 3. Proiect de hotarare cu privire la repartizarea in anul 2023 a unor fonduri din bugetul local pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult din orasul Navodari
 4. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr. 94/11.05.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 7. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din Anexele la HCL nr.71/11.05.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ááAdministratieññ din aparatul de specialitate al Primarului orasului Navodari
 8. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara„Apa-Canal Constanta”, conform prevederilor H.G. nr. 855/2008, modificata prin H.G nr. 293/20230
 9. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare „Apa –Canal Constanta” si in care isi desfasoara activitatea operatorul SC RAJA SA Constanta si a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, anexa la Regulament
 10. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si Canalizare, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare si Orasul Navodari in baza HCL 2/2010
 11. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 36 mp, situat in Navodari, strada A1, judetul Costanta, identificat cu nr. cadastral 116839, pentru executarea lucrarii de construire PTAB
 12. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii concesionarii unui teren situat in Navodari, strada Liliacului nr. 5,bloc 5 SUD judetul Constanta, in vederea construirii unui balcon cu acces din exterior 
 13. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Santierelor fn, judetul Constanta
 14. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Promenada Navodari fn, lot 2, judetul Constanta
 15. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii cu destinatia de birouri situate in Navodari, strada Tineretului, Cladirea 29, parter
 16. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Ciocarliei fn, judetul Constanta
 17. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea avizarii de catre Consiliul Local al Orasului Navodari a operatorului economic SACRIFICIO ETERNA S.R.L. pentru desfasurarea activitatii de pompe funebre si similare in punctul de lucru situat in Navodari, strada Constantei nr. 23, judetul Constanta
 18. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari, str. Pescarusului nr. 88, bl. SP1     
 19. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele sociale situate in Orasul Navodari, str. Sanatatii, Camin nr. 1 si str. Cabanei, Camin Nou
 20. Proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala
 21. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 63571/15.09.2021 pentru spatiul nr. 11 situat in Piata Centrala Navodari
 22. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 39919/13.09.2018, chirias S.C. FAIR PLAY GAMES S.R.L. pentru terenul in suprafata de 72 mp, situat in Navodari, zona strada Constantei nr. 15
 23. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 84/11.05.2023 privind aprobarea Listei de prioritati pentru anul 2023 cuprinzand persoanele care vor beneficia de locuinte sociale si aprobarea listei de repartizare cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala prin inchiriere
 24. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Sanatatii, Camin nr. 1, camera 9 C
 25. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuinta, a Listei solicitantilor care nu au acces la locuinta si a Listei de prioritate pentru acordarea locuintei, construite prin A.N.L.
 26. Proiect de hotarare cu privire la plata sumei de 1378,97 lei catre Asociatia de Proprietari „Legmas Crangasu”, din str. Marii nr. 5, oras Navodari
 27. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar pe anul 2022 pentru S.C. Termica Distributie Navodari S.R.L
 28. Proiect de hotarare privind declararea incetarii uzului si interesului public a bunului imobil „Coridor de expropriere – stradaPromenada Navodari, Tronson IV”
 29. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – stabilire reglementari urbanistice: amplasare statie de betoane, cazare personal si conexe
 30. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 2 la Contractul de Achizitie Publica nr. 15990/12.02.2018
 31. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii Statutului Asociatiei Organizatiei de Management al Destinatiei Statiunea Mamaia Nord
 32.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta