REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 31.01.2019 proba scrisă și proba practică

0
1521

In conformitate cu prevederile art.20 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectarii dosarelor depuse in vederea participarii la concursul din data de 31.01.2019 proba scrisa si proba practica: REZULTAT SELECTARE DOSARE