Anunț concurs de recrutare în data de 22 septembrie 2022 pt 2 funcții publice vacante

0
1405

71000/23.08.2022

  

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

 

ANUNȚĂ

 

 

În temeiul prevederilor art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.39 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs de recrutare în data de 22 SEPTEMBRIE 2022 (proba scrisă), pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, după cum urmează:

 1. Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului evidență a persoanelor, ID 565455;
 2. Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Inspecție fiscală, ID 541867.

Probele pentru concurs:

– selecție dosare

– proba scrisă

– interviu

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, județul Constanța, str.Dobrogei, nr.1

Probele concursului, data și ora desfășurării:

– selecție dosare: – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

proba scrisă : 22 SEPTEMBRIE 2022, ora 10,00 la sediul Primăriei Orașului Năvodari, județul Constanța, str.Dobrogei, nr.1

interviu: – in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

– perioada de depunere a dosarelor: 23 AUGUST 2022 – 12 SEPTEMBRIE 2022

 

Condițiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

Condițiile generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.465, alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

 • Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condițiile specifice: – candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului evidență a persoanelor

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: mínimum 7 ani;

– documente doveditoare referitoare la îndeplinirea condițiilor specifice.

 • Pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Inspecție fiscală

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință – științe economice;

– cunoştinţe de operare/programare pe calculator – nivel mediu;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: mínimum 7 ani;

– documente doveditoare referitoare la îndeplinirea condițiilor specifice.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină documentele prevazute de Hotararea Guvernului nr.611/2008, Art.49, actualizată, respectiv:

 • a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției);
 1. b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004;
 2. c) copia actului de identitate;
 3. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 4. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei;
 5. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 6. g) cazierul judiciar;
 7. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
 • Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
 • Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Persoana de contact: Anane Dorina, Inspector, clasa I, grad profesional superior, telefon 0241/761603; 0241/760353, e-mail: hr@primaria-navodari.ro

 

 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA

 

 • Bibliografie pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului evidență a persoanelor:
 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titllul I şi II ale părţii a Vl-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. G. nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologieicu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 7. U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
 • Tematica pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului evidență a persoanelor:
 1. Constituţia României, republicată: Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; Titlul III – Autorităţile publice; V. Administraţia publică;
 2. Titlul I și II ale părții a VI-a „Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice” (art.365- art.562) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul I – Principii şi Definiţii; Capitolul II – Dispoziţii speciale;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Capitolul III – Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare;
 5. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. G. nr. nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologieicu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 7. U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

 

 • Bibliografie pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Inspecție fiscală:
 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titllul I şi II ale părţii a Vl-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completarile ulterioare;
 6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 7. G. nr.1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015privind Codul fiscal.
 • Tematica pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, clasa I, grad professional superior din cadrul Compartimentului Inspecție fiscală:
 1. Constituția României, republicată – Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. Titlul I și II ale părții a VI-a „Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice” (art.365- art.562) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul I – Principii şi definiţii, Capitolul II – Dispoziţii speciale;
 4. Legea 202/2002 privind egalitatea, de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare. – Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, Capitolul III – Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare;
 5. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completarile ulterioare;
 6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX – Impozite și taxe locale;
 7. G. nr.1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015privind Codul fiscal– Titlul IX – Impozite și taxe locale.

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului evidență a persoanelor

 

– întocmeste, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar, şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare

privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;
– înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă – exemplarul I sau, după caz, exemplarul II;
– eliberează gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind  protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;

– eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă;

– trimite S.P.C.L.E.P.,  în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de la  ultimul loc de domiciliu;
– trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară;
– intocmeste procesele verbale de anulare, până la data de 5 a lunii următoare,a certificatelor anulate la completare;
– întocmeste buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, si le transmite, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică;

– dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;
– atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi le arhivează în condiţii de deplină securitate;
-propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică anual structurii de stare civilă din cadrul D.G.E.P.;
– reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse – parţial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;
– primeste cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare, si efectueaza verificarile necesare;
– primeste cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.G.E.P Constanța, în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
– primeste cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmeste referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către D.G.E.P. Constanta;
– primeste cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmeste documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează D.G.E.P. Constanta, pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere; -

– primeste cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmeste documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al D.G.E.P. Constanta.;
– înaintează D.G.E.P. Constanta exemplarul II al registrelor de stare civilă

–  sesizează imediat D.G.E.P. Constanta, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special.
– eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 11 şi 12;
– efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România;
– efectuează verificări şi întocmeste referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;
-înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul D.G.E.P.;

-primeste si solutioneaza cererile de desfacere a casatoriei pe cale administrativa;

– constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011,

eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;

– solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta;

– înregistrează menţiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităţilor administrativ – teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, de  primăriile unităţilor administrativ – teritoriale de la domiciliul soţilor care nu are în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;

-constată și aplică sancțiuni

-desfasoara activitati de arhivare a documentelor constituite  la nivelul serviciului;
– efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;
– colaborează cu unităţile sanitare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,  reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială,  şi unităţile de poliţie, după caz, pentru clarificarea situatiei persoanelor  cu situaţie neclară pe linie de stare civilă;
-Îndeplinește sarcinile pe linie de protecția muncii, prevăzute în planul de acțiune, special elaborat în acest scop;

-Pentru îndeplinirea atribuțiilor răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linie de stare civila;

– exercită atribuțiile șefului de birou, pe perioada lipsei acestuia( c.m., c.o,s.a), având atribuții privind semnarea cărților de identitate provizorii și a autocolantelor de reședință, precum și a tuturor lucrărilor din serviciu.

-Execută alte sarcini dispuse de conducerea serviciului.

 Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal:

– să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal;

–  să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal;

– să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;

– să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;

– să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;

– să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de operator;

– să informeze de îndată conducerea operatorului şi pe responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.

Atribuții în baza legislației care reglementează Standardele privind controlul intern managerial:

a)responsabilități în procedurarea activităților

– elaborează procedurile în conformitate cu prevederile Procedurii de sistem privind elaborarea  procedurilor, la termenele stabilite;

– prezintă procedura finalizată conducatorului compartimentului din care face parte, în vederea

analizei si propunerii de modificări  sau completări dacă este cazul;

– se ocupă de obținerea avizelor si aprobărilor pe procedura elaborata, de la persoanele

autorizate cu îndeplinirea acestor sarcini;

-solicită secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare înregistrarea procedurilor

elaborate/revizuite în registrele deschise special în cadrul acestui organism.

 1. b) responsabilități în domeniul managementului riscurilor:

– participa la inventarierea proceselor/activităților realizate la nivelul compartimentului în

cadrul caruia își desfasoară activitatea;

– identifică si analizează riscurile;

– formuleaza propuneri si acțiuni/măsuri de control pentru atenuarea riscurilor identificate;

– participa la implementarea actiunilor/măsurilor de control, potrivit competenței stabilite in

registrul riscurilor/planul de implementare a măsurilor de control.

 1. c) responsabilități în monitorizarea performanțelor:

– își însușește obiectivele specifice ale compartimentului în cadrul căruia îți desfașoară

activitatea si indicatorii de performanță atașați acestora;

-desfașoară activitatea curentă în scopul atingerii indicatorilor de performanță;

– raportează conducatorului de compartiment, ori de cate ori apar sincope, deviații, abateri sau

neconformități care pun în pericol atingerea obiectivelor specifice ale compartimentului.

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Inspecție fiscală

 

-indeplineste atributii de control fiscal pentru persoane fizice  conform reglementarilor legale din Codul de procedura fiscala;

-urmareste efectuarea inspectiilor fiscale stabilite prin planul de control anual aprobat;

-transmite in termenele legale avizele de inspectie fiscala catre contribuabilii stabiliti prin planul de control;

-solicita si verifica actele justificative si financiar-contabile ale contribuabililor supusi inspectiei fiscale ;

-intocmeste rapoartele de inspectie fiscala si le comunica contribuabililor;

-emite deciziile de impunere si deciziile de calcul accesorii rezultate in urma procedurii de inspectie fiscala;

-urmareste si transmite spre executare silita deciziile de impunere neincasate ;

-solutioneaza in termenele legale corespondenta repartizata ;

-intocmeste  lunar  situatii economice necesare analizei fiscale a activitatii de colectare a impozitelor si taxelor locale ;

-arhiveaza dosarele de inspectie fiscala  si celelalte documente conform normelor legale in vigoare;

-activitati de secretariat conform graficului;

-inlocuieste si este inlocuit in perioada concediilor de odihna si medicale conform dispozitiilor sefului ierarhic superior;

 

Responsabilitati in procedura activitatilor:

-elaboreaza procedurile in conformitate cu prevederile Procedurii de sistem privind elaborarea procedurilor,la termenele stabilite;

-prezinta procedura finalizata conducatorului compartimentului din care face parte ,in vederea analizei si propunerii de modificari sau completari daca este cazul;

-se ocupa de obtinerea avizelor si aprobarilor pentru procedura elaborata ,de la persoanele autorizate cu indeplinirea acestor sarcini;

-solicita Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare inregistrarea procedurilor elaborate/revizuite in registrele deschise special in cadrul acestui organism;

 

Responsabilitati in domeniul managementului riscurilor:

 

-participa la inventarierea proceselor/activitatilor realizate la nivelul compartimentului in cadrul caruia isi desfasoara activitatea;

-identifica si analizeaza riscurile;

-formuleaza propuneri si actiuni/masuri de control pentru atenuarea riscurilor identificate;

-participa la implementarea actiunilor/masurilor de control,potrivit competentei stabilite in registrul riscurilor/planul de implementare a masurilor de control;

 

Responsabilitati in monitorizarea performantelor:

-isi insuseste obiectivele specifice ale compartimentului in cadrul caruia isi desfasoara activitatea si indicatorii de performanta atasati acestora;

-desfasoara activitatea curenta in scopul atingerii indicatorilor de performanta;

-raporteaza conducatorului de compartiment ori de cate ori apar sincope ,deviatii ,abateri sau neconformitati care pun in pericol atingerea obiectivelor specifice ale compartimentului;

 

-ocupantul postului este obligat:

 • Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
 • Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
 • Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
 • Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
 • Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
 • Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;

-Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.

 

Formular de înscriere la concurs