Anunț concurs funcții publice temporar vacante

0
1245

 PRIMARIA ORASULUI NAVODARI, JUDETUL CONSTANTA

Anunta

 

In conformitate cu prevederile Art.58, alin.2, lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, va aducem la cunostinta ca Primaria Orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare in data de 17 iulie 2017 (proba scrisa), pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie temporar vacante:

 1. Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Directiei Economice – Compartiment Inspectie fiscala;
 2. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice – Serviciul Buget-Contabilitate;
 3. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului juridic.

 

Concursul se organizeaza la sediul Primariei orasului Navodari in data de 17 iulie 2017 ora 10,00 (proba scrisa) iar interviul se va sustine in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune la sediul Primariei orasului Navodari, in termen de 8 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de    Art.49 alin (1) din Hotararea Guvernului nr.611/2008, respectiv:

– formularul de inscriere (de la Resurse Umane)

– copia actului de identitate

– copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari

– copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

– declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

Copiile actelor mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

  

Conditii de participare

la concursul din data de 17 iulie 2017 (proba scrisa) :

 1.Pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Directiei Economice – Compartiment Inspectie fiscala:

 

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor economice;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani;

– cunoştinţe de operare pc – dovedite prin adeverinta/atestat/certificat/diploma;

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice – Serviciul Buget-Contabilitate:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor economice;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an;

– cunoştinţe de operare pc – dovedite prin adeverinta/atestat/certificat/diploma;

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului juridic:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga

durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice – specializarea drept;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani;

– cunoştinţe de operare pc – dovedite prin adeverinta/atestat/certificat/diploma.

 

BIBLIOGRAFIE

 la concursul din data de 17 iulie 2017 (proba scrisa)

 1.Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Directiei Economice – Compartiment Inspectie fiscala:

 

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata,
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata,
 3. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată,
 4. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizatã, Titlul IX – impozite sit taxe locale,
 5. Hotararea nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizatã, Titlul IX – impozite sit taxe locale

 

 1. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice – Serviciul Buget-Contabilitate:

 

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata,
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata,
 3. Legea nr.82/1991 (republicată) (actualizată) a contabilităţii,

4.Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat,

 1. Ordin nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, actualizat.

 

 1. Pentru ocuparea functiei publice de Consilier juridic, grad profesional superior din cadrul Compartimentului juridic:
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 4. Codul Civil: Cartea a-III-a: Titlul II, III, VI si VIII;

Cartea a-V-a: Titlul II, V, VI, VII si IX – Capitolul V

Cartea a-VI-a: Titlul I, II si III

 1. Codul de Procedura Civila: Cartea I

Cartea a-II-a, Titlul I, II

Cartea a -V- a

Cartea a-VI-a, Titlul IV, VI, VII, IX, XI si XIV