Anunţ de participare prin achiziție directă

0
720

Anunț de participare – achiziției directă  având ca obiect : ,,SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN ACHIZIȚII PUBLICE PROIECT IMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL ÎN COMUN: STR. RANDUNELELOR, STR. ALBINELOR, STR. CONSTANȚEI, STR. PLOPILOR, STR. RECOLTEI, STR. CORBULUI, STR. NUFERILOR”,    COD SMIS 122697.

 

Conţinutul anunţului de participare prin achiziție directă este următorul:

”Orașul Năvodari, cu sediul în Str. Dobrogei nr. 1, tel. 0241-760353, email: secretariat@primaria-navodari.ro, organizează în data de 01.10.2021, ora 14.00, achiziție directă privind atribuirea contractului având ca obiect ,,SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN ACHIZIȚII PUBLICE PROIECT IMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL ÎN COMUN: STR. RANDUNELELOR, STR. ALBINELOR, STR. CONSTANȚEI, STR. PLOPILOR, STR. RECOLTEI, STR. CORBULUI, STR. NUFERILOR”,    COD SMIS 122697.

 

Cod CPV- 79418000-7 Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)

 

Valoarea estimată este de 25.000 lei fără TVA.

Durata contractului va fi pe toată perioada de implementare a proiectului.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Ofertanții trebuie să îndeplinească condițiile de participare prezentate:

 

  1. Condiții de participare

A.1. Situația personală a ofertanților inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei.

A.1.1.Situatia personală a candidatului sau ofertantului

Cerința 1): Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164-169 și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.

Modalitatea de îndeplinire:

Completare și prezentarea unei Declarații privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164-169 și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.

În cazul în care mai mulți ofertanți participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare ofertant în parte.

NOTA: Documentele se prezintă în original .

Cerința nr. 2.  Neîncadrarea în dispozițiile art. 59 și ale art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții vor depune Declarația privind neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare privind achizițiile publice. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: CHELARU FLORIN-Primar, TIRSOAGA VIORICA-secretar oras, MITRAN MARGARETA-director executiv, GEORGIANA  COTIGI- Ahitect sef, NEACSU VASILICA – Director Executiv, CONSTANTIN PETRICA ADRIAN – Director Executiv, MITRAN MARIANA – Sef Serviciu, SINESCHI MARIANA – Sef Birou, CIOCAN GEORGIANA SORINA – Sef Birou, SCARLAT CERASELA – Sef Serviciu, OANCEA AURA-IONELIA – Sef Serviciu, DINICU CONSTANTIN-Sef Serviciu, BROASCA LUMINITA – Sef Serviciu, ION CLAUDIA – Sef Serviciu, NECULA CONSTANTIN – Director Executiv, CHIRU DANIELA – Director Executiv, BROASCA LUMINITA – Sef Serviciu, LAZAR FLORIAN – Sef Serviciu. Consilieri locali: MARA LILIANA, STAN LIVIU MARIAN, CHIEZIS LILIANA, ZIDARU GHEORGHE CIPRIAN, GEORGE COJOCARIU, CRISTIAN – GELU ROSCA, ALEXANDRU – MARIUS COMSA, NICHITA RAFAEL, ANAMARIA OPREA, MARIUS – STEFANITA ANTONARU, DORIN CORNIA, FLOREA ION, VALENTIN VULPE, DAN – CRISTIAN BALASA, DUMITRASCU COSTEL AURELIAN, NICOLAE MATEI, DUMITRESCU DANIEL, ALIN IULIAN VASILE, COSTIN – ADRIAN ILINCA, IANY LASCU.

Modalitatea de îndeplinire: Completare și prezentare în original a declarației privind neîncadrarea în dispozițiile art. 59 și ale art. 60 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și art. 60, respectiv Secțiunea 4, capitolul II din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care mai mulți ofertanți participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare ofertant în parte.

NOTA: Documentele se vor prezenta în original semnate de ofertant, asociat, terț susținător și / sau subcontractant.

 

  1. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Cerința 1) Ofertanții ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că acesta  este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: Se vor prezenta documentele de înregistrare / documente echivalente emise în țara de rezidență, trebuie să fie valabile la data prezentării. Ofertantul trebuie să aibă obiectul de activitate corespondent al obiectului prezentului contract.

În cazul unei asocieri, terții susținători, subcontractanți, fiecare este obligat să prezinte documentele din această secțiune.

Se vor prezenta documente justificative privitoare înregistrarea ofertatului.

Informațiile cuprinse în cuprinsul acestor documente justificative trebuie să fie reale, valabile la data prezentării acestuia.

Din acest document, trebuie să rezulte obiectul de activitate al ofertantului.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în documentul prezentat.

NOTA: Documentele se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.

Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr.195/2005 privind protecția mediului modificată și completată și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind: Legislația fiscală: www.mfinante.ro; Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro; Protecția muncii și condiții de muncă: www.inspectmun.ro.

 Pentru prezentarea propunerii financiară – se va completa formularul de ofertă.

Pentru înaintarea ofertei se va completa formularul de ofertă cu prețul exprimat în lei, fără TVA pentru fiecare tip de activitate și anexa la formularul de ofertă cu valoarea totală în lei fără TVA. Ofertantul va indica, motivat, în cuprinsul propunerii financiare care informații sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prețurile unitare și prețul total al ofertei trebuie să fie exprimate în RON, fără TVA. Ofertanții au obligația de a preciza fiecare preț unitar (dacă este cazul) cu maxim 2 (două) zecimale exacte. În cazul unei discrepanțe între prețul unitar și prețul total, prețul unitar va prevala. Moneda pentru realizarea evaluării este RON. În cazul ofertelor al căror preț va fi cotat în altă monedă, în vederea conversiei prețului în RON pentru scopul evaluării, sursa oficială pentru cursul de schimb care trebuie luat în calcul este Banca Națională a României www.bnr.ro . Data cursului de schimb este data publicării anunțului de participare.

Propunerea financiara se va prezenta în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiată distinct.

  1. Alte informații

1) Garanția de participare. Nu se reține garanție de participare.

2) Garanția de bună execuție: Nu se reține garanție de bună execuție.

 

  1. Modul de prezentare al ofertei
  • Limba de redactare a ofertei: limba română.
  • Documentele care au fost emise într-o limbă străină vor fi traduse legalizat în limba română de traducător autorizat.
  • Perioada de valabilitate a ofertei : 120 de zile (de la data depunerii ofertelor).

Transmiterea ofertelor: – transmise prin postă, la adresa autorității contractante din Str. Dobrogei nr. 1, (Serviciul Registratură) sau depuse direct la sediul autorității contractante din Năvodari, str. Dobrogei. NOTA: Riscurile transmiterii ofertei prin postă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertant. NOTA: Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte întârziate și se returnează nedeschise. 2.Mod de prezentare: Oferta se va elabora și depune, în original. Ofertantul are obligația de a numerota și semna fiecare pagina a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară), precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate, pentru fiecare plic. 3. Sigilarea și marcarea ofertei: Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, “PROPUNERE TEHNICA”, “PROPUNERE FINANCIARA”, și cu menționarea denumirii și adresei ofertantului; Plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorității contractante, denumirea achiziției și cu inscripția “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 01.10.2021, ora 14.00”. Oferta va fi însoțită de următoarele documente, astfel: a) Scrisoarea de înaintare: Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul anexat; b) Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; (împuternicirea va fi însoțită de copia după actul de identitate al persoanei împuternicite), c) Garanția de participare (dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevăzut în documentație),

Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, garanția de participare vor însoți oferta neintroducându-se în plicul exterior.

Plicul exterior se va înregistra și depune la sediul Primăriei Orașului Năvodari din Năvodari, str. Dobrogei, nr. 1, Jud. Constanța.

Termen limită de primire oferte: 01.10.2021, ora 13.00.

G . DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR

1.1. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: Ofertele se vor deschide in data de 01.10.2021, ora 14.00, la sediul Primăriei Orașului Năvodari, din Năvodari, str. Dobrogei nr. 1, jud. Constanța.

1.2. Oferta elaborată va respecta în totalitate cerințele din cuprinsul anunțului de participare.

1.3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: „prețul cel mai scazut”.

UAT ORAȘ NĂVODARI,

PRIMAR,

FLORIN CHELARU

 

 

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE – MANAGEMENT PROGRAME,

CONSTANTIN ADRIAN