Anunt examen promovare grad profesional, (proba scrisa 16.12.2021)

0
1096

Nr.78164/12.1
PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

ANUNȚĂ

În conformitate cu prevederile art. 478 și art. 618 alin. (22) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 39 alin. (2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Primăria orașului Năvodari, organizează examen/concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut.

Funcțiile publice pentru care se organizează examen/concurs de promovare și compartimentele din care fac parte, sunt:

Nr. crt. Denumire funcție Clasa Grad profesional deținut Compartiment Gradul profesional pentru care se oganizează examenul
1 Inspector  – 1 post I Asistent Compartiment Transport Public Local – Iluminat public Principal
2 Inspector  – 1 post I Principal Compartiment Centrul Național de Informare turistică Superior

 

3 Consilier achiziții publice – 1 post I Principal Compartiment Achiziții publice Superior

 

4 Inspector protecție civilă I Principal Serviciul public pentru situații de urgență – protecție civilă Superior

 

5 Inspector  – 1 post I Asistent Compartiment Administrare drumuri, străzi – Măsurători topo – Autorizare agenți economici Principal
6 Polițist local – 1 post III Principal Birou Ordine și linște publică Superior

 

7 Polițist local – 1 post I Asistent Compartiment Protecția mediului Principal

 

8 Inspector – 1 post I Principal Compartiment Organizare Evenimente – Mass-media – Registratură – Arhivă Superior

 

9 Inspector – 1 post I Principal Serviciul buget-contabilitate Superior
10 Polițist local I Asistent Compartiment Disciplina în construcții – Afișaj stradal Principal

 

Durata timpului de lucru este de  8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Examenul/concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Năvodari, în data de 16.12.2021, ora 10.00 și interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condițiile de participare la examenul/concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția lit. ”b”, din OUG nr. 57/2019, actualizată, respectiv:

 • Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • Să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Dosarul de înscriere la examen/concurs se poate depune la Compartimentul Resurse Umane în perioada 15.11.2021 –  06.12.2021 și va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, respectiv:

 • Copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • Formularul de înscriere.

 

A.Bibliografie:

 

 1. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Compartiment Transport Public Local – Iluminat public:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; și art. 129, art. 289, art. 357 – 361;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbați;

5.Legea nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public, actualizată cu modificările și completările ulterioare

6.Ordonanța nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, actualizată cu modificările și completările ulterioare – cap.I.

 

 1. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare turistică:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Ordonanța nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea și desfăsurarea activităților de turism din Romania, cu modificările și completările ulterioare.

 

III. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior

celui deținut a funcționarului public din cadrul Compartimentului Achiziții publice:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

6.HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 1. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Serviciului Public Pentru Situații de Urgență – Protecție civilă:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

6.Legea nr. 481/2004, republicată , privind protecţia civilă.

 

V.Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Compartiment Administrare drumuri, străzi – Măsurători topo – Autorizare agenți economici:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; și art. 129, art. 292 – 296, art. 357 – 361;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbați;

5.Ordonanța nr. 99 din 29 august 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

6.Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare – art.1, art.5 și art.11;

 

 1. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Biroului Ordine și liniște publică:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Legea 155/2010 a Poliției Locale, republicată și actualizată;

6.HG 1332/2010 privind Regulamentul – Cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

7.OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată.

 

VII. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior

celui deținut a funcționarului public din cadrul Compartimentului Protecția mediului:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Legea 155/2010 a Poliției Locale, republicată și actualizată;

6.HG 1332/2010 privind Regulamentul – Cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

7.OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată.

 

VIII. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Compartiment Organizare Evenimente – Mass-media – Registratură – Arhivă:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Serviciului Buget – Contabilitate:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Ordin 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat. (CAP. I – IV și XI).

 1. Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

7.Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

 

 1. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul Compartimentului Disciplina în construcții – Afișaj stradal:

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările şi completările ulterioare;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Legea 155/2010 a Poliției Locale, republicată și actualizată;

6.HG 1332/2010 privind Regulamentul – Cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

7.OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată.

 

 1. Atribuții conform fișei postului:

 

 1. Atribuțiile postului, Inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Transport Public Local – Iluminat public:
 2. Soluționează sesizările, solicitările și reclamațiile cetățenilor din domeniul de activitate la termenele stabilite sau în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 3. Intocmeste informari si referate privind activitatea specifică compartimentului;
 4. Elaboreaza referate de necesitate în vederea achizitionarii lucrărilor, serviciilor sau produselor specifice domeniului de activitate;
 5. Urmareste contractele de execuție lucrări, prestări servicii și furnizare produse specifice domeniului de activitate;
 6. Propune, catre sefii ierarhici, măsurile legale ce se impun atunci când nu sunt respectate clauzele contractuale;
 7. Vizeaza deconturile de plata intocmite in baza contractelor ce intra in responsabilitatea acesteia;
 8. Urmărește funcționarea iluminatului public, întocmind note de comandă pentru lucrări de reparații și confirmă situațiile de lucrări întocmite de prestator conform contractului aflat în derulare;
 9. Comunică în vederea remedierii, către societatea care asigură mentenanța sistemului de iluminat public, deficiențele constatate și sesizările transmise de cetățeni;
 10. Propune măsuri de realizare a iluminatului ornamental cu ocazia sărbătorilor legale și urmărește ducerea la îndeplinire;
 11. Verifică facturile emise de furnizorul de energie electrică, întocmind propunerile de angajare și ordonanțările de plată în vederea transmiterii acestora la plată;
 12. Întocmește documentația necesară privind daunele produse domeniului public de către persoane juridice sau fizice, în urma unor accidente produse pe raza administrativă a Orașului Năvodari;
 13. Întocmește evidența locurilor de parcare pe zone și cartiere (parcari de resedinta, parcari comerciale, parcari publice si parcari destinate persoanelor cu handicap), atât în format letric cât și electronic, actualizând zilnic datele cu privire la autorizațiile de parcare emise;
 14. Întocmește și ține evidența autorizațiilor pentru activitatea de taximetrie, completând și registrul de evidență;
 15. Întocmește și ține evidența certificatelor de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării, completând și registrul de evidență;
 16. Întocmește, împreună cu Comisia de circulație, necesarul anual pentru semnalizare rutieră și pietonală și îl comunică pentru întocmirea propunerilor privind bugetul de venituri și cheltuieli;
 17. Verifica documentatiile si întocmește avizele de traseu și punctele de îmbarcare/debarcare pentru transportul public de persoane pe raza UAT Oraș Năvodari;
 18. Verifică documentatiile și întocmeşte avizele pentru amplasarea mijloacelor de publicitate;
 19. Întocmeste și actualizează permanent, evidenta avizelor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate emise;
 20. Asigura intocmirea referatelor de specialitate pentru proiectele de hotarari specifice domeniului de activitate;
 21. Întocmeste si actualizeaza permanent documentatiile necesare elaborarii si completarii hotatarilor consiliului local navodari, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 22. Participă la desfășurarea comisiilor în care este numită prin dispozitie;
 23. Întocmeste alte lucrari dispuse de sefii ierarhici;
 24. Asigură arhivarea documentelor create și predarea acestora către Arhiva Orașului Năvodari, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 25. Răspunde direct de îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt prevăzute în fișa postului, de modul în care acestea sunt îndeplinite, precum și de respectarea termenelor, răspunde direct în caz de nerespectare a obligațiilor prevăzute în fișa postului. Răspunde personal de bunurile și

documentele încredințate pentru efectuarea serviciului, fiindu-i interzisă deteriorarea, distrugerea sau sustragerea acestora.

 1. Trebuie să dea dovadă de loialitate față de instituție, iar prin comportament, ținută și moralitate, să contribuie la ridicarea prestigiului instituției. Să păstreze secretul de stat, de serviciu și să nu permită accesul la informații decât celor în drept, funcție de responsabilități și scara ierarhică stabilită. Să respecte Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Năvodari. Să se prezinte la serviciu în condiții corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin.
 2. Pe linia protectiei datelor cu caracter personal:
 3. Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal;
 4. Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
 5. Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
 6. Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
 7. Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
 8. Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;
 9. Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.

 

 1. Atribuțiile postului, Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Centrul Național de Informare turistică:
 2. Soluționează sesizările, solicitările și reclamațiile cetățenilor din domeniul de activitate la termenele stabilite sau în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 3. Intocmeste informari si referate privind activitatea specifică compartimentului;
 4. Elaboreaza referate de necesitate în vederea achizitionarii lucrărilor, serviciilor sau produselor specifice domeniului de activitate;
 5. Vizeaza deconturile de plata intocmite in baza contractelor ce intra in responsabilitatea acesteia, in calitate de inlocuitor al șefului de serviciu
 6. Actualizarea informațiilor specifice CNIPT Navodari pe site-ul centrului
 7. Verifică zilnic e-mail și transmite documentele la registratura generala.
 8. Raspunde de pastrarea și intreținerea bunurilor din dotare.
 9. Respectarea normelor de sănătate și securitate a muncii PSI ca urmare a instruirii facute de sef serviciu.
 10. Asigură indrumarea agentilor economici din turism privind autorizarea la instituțiile statului.
 11. Se ingrijeste de obtinerea datelor statistice privind sosirile și innoptarile anuale de la Directia Judeteană de Statistică.
 12. Întocmește și ține evidența autorizațiilor pentru activitatea de taximetrie, completând și registrul de evidență;
 13. Respectă codul de conduită și regulamentul intern.
 14. Participă la desfășurarea comisiilor în care este numită prin dispozitie;
 15. Întocmeste alte lucrari dispuse de sefii ierarhici;
 16. Asigură arhivarea documentelor create și predarea acestora către Arhiva Orașului Năvodari, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 17. Răspunde direct de îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt prevăzute în fișa postului, de modul în care acestea sunt îndeplinite, precum și de respectarea termenelor, răspunde direct în caz de nerespectare a obligațiilor prevăzute în fișa postului. Răspunde personal de bunurile și documentele încredințate pentru efectuarea serviciului, fiindu-i interzisă deteriorarea, distrugerea sau sustragerea acestora.
 18. Pastrează confidențialitatea asupra documentelor , dacă nu sunt de interes public.. Să păstreze secretul de stat, de serviciu și să nu permită accesul la informații decât celor în drept, funcție de responsabilități și scara ierarhică stabilită.
 19. Să respecte Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Năvodari. Să se prezinte la serviciu în condiții corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin.
 20. Pe linia protectiei datelor cu caracter personal:
 21. Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal;
 22. Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
 23. Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
 24. Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
 25. Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
 26. Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;
 27. Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.
 28. Se preocupă continuu de ridicarea nivelului său de cunoștințe profesionale, prin studio permanent al actelor normative in domeniul său de activitate .
 29. Se preocupă de distribuirea gratuită a materialelor informative , pe care ulterior le-a achizitionat , atât la Centrul de informare turistică , cat si in alte locații de interes touristic cu ocazia unor evenimente care atrag vizitatori autohtoni și străini.
 30. Monitorizează permanent numărul de vizitatori și alți indicatori de interes și constituie o bază de date cu aceste informații pentru analiza statistică in vederea promovării statiunii.
 31. Comunică informațiile de interes compartimentului Comunicare și Relații Publice care ar putea constituii communicate de presă
 32. Colaborează cu structurile de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivului general al instituției

 

III. Atribuțiile postului, Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior Compartiment Achiziții publice:

 1. Elaborează documentaţia de atribuire si documentele suport, pe baza necesitatilor transmise de compartimentele de specialitate;
 2. Centralizează referatele de necesitate realizând astfel identificarea necesităţilor obiective, menţionează codul CPV respectiv;
 3. Urmăreşte derularea procedurilor de achiziţii publice prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, în condiţiile prevăzute de lege;
 4. Urmăreşte aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
 5. Realizeaza achizitiile directe;
 6. Asigura publicitatea achiziţiilor publice (anunţuri de intenţie, de participare si de atribuire);
 7. Întocmeste notele justificative pentru aprobarea procedurilor de achiziţie publica;
 8. Asigură desfăşurarea propriu zisa a procedurilor de achiziţie publica pentru atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrări;
 9. Întocmeste procesele verbale la deschiderea ofertelor;
 10. Analizează ofertele depuse;
 11. Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
 12. Întocmeşte proiectele contractelor de achiziţii publice, cu sprijinul departamentelor de specialitate şi transmite contractele către utilizatori, pentru derulare şi executare;
 13. Selectează modalitatea de realizare a achiziţiilor publice, respectiv prin achiziţie directă sau, după caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitaţia deschisă, restrânsă, cererea de oferte, concursul de soluţii;
 14. Primeşte de la ANAP, notificarile privind invalidarea unor anunţuri, remediază lipsurile sau omisiunile, conform motivaţiei pe care se susţine notificarea în cauză, precum şi acceptul sau refuzul de la derogările solicitate;
 15. Redactează raportul procedurii de atribuire şi apoi, contractul de achiziţie publică şi îl înaintează spre verificare, avizare şi semnare entităţilor abilitate din cadrul autoritaţii contractante;

întocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice cu toate documentele aferente conţinute de acesta, specificate conform legislatiei în vigoare;

 1. Întocmeste documentatia necesara derularii procedurilor de achizitie, in vederea incheierii contractelor de achizitie publica (servicii/furnizare)
 2. Pregăteşte documentaţiile necesare organizării achiziţiilor şi execuţiei de lucrări, desfăşurarea acestora în condiţiile reglementărilor legale;
 3. Asigura gestionarea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţii, in acest scop facand menţiuni (sub semnătura) pe documentele primite de la participanţi;
 4. Transmite documentele de adjudecare a achiziţiilor publice factorilor menţionaţi in actele normative in baza cărora s-au organizat achiziţiile si/sau in reglementari interne.
 5. Verifica daca actele normative care reglementează achiziţiile publice prevăd termene pentru diverse activităţi ce se desfăşoară cu ocazia achiziţiilor, si asigura desfăşurarea lor in cadrul termenelor stabilite;
 6. Întocmeste procesele verbale prevăzute de lege în sarcina comisiei de evaluare,
 7. Coordonează implementarea proiectelor primite în sarcină, îndeplineşte atribuţiile şi rolul avut de echipa de implementare;
 8. Pregateste documentatia necesara in vederea depunerii cererilor de finanţare pentru accesarea fondurilor provenind de la Uniunea Europeana;
 9. Asigura managementul si implementarea proiectelor si programelor finanţate din fonduri provenind de la Uniunea Europeana;
 10. Informeaza in mod curent si punctual managerul proiectului in legatura cu derularea activitatilor proiectului si cu orice aspect care ar putea afecta atingerea rezultatelor proiectelor de care raspunde;
 11. Participa la intalnirile de lucru prevazute in cererea de finantare (ale echipei de implementare, cu ocazia vizitelor ADR si/sau AM POR, etc)
 12. Asigura participarea tuturor partilor implicate in implementarea proiectului (atat echipa de implementare cat si reprezentantii serviciilor tehnice de la nivelul Beneficiarului, cu responsabilitati tehnice) la vizitele reprezentantilor Inspectoratului de Stat in Constructii
 13. Contactează si colaborează cu serviciile din cadrul Primăriei oraşului Năvodari, cat si cu regiile subordonate Consiliului Local, in vederea culegerii de informaţii pentru crearea unei baze de date necesare elaborării si fundamentării cererilor de finanţare privind accesarea fondurilor provenind de la Uniunea Europeana;
 14. Colaborează in vederea indeplinirii atribuţiilor specifice biroului cu următoarele instituţii: Primăria municipului Constanta, Prefectura si Consiliul Judeţean Constanta; Agenţia de Dezvoltare Regionala 2 Sud Est; Ministerul Administraţiei si Internelor; Ministerul Integrării Europene; Departamentul pentru Afaceri Europene, Ministerul Finanţelor Publice; Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, Ministerul Transporturilor, alte organisme de interes local si naţional;
 15. Se implica activ in proiectele internaţionale derulate impreuna cu parteneri externi, proiecte la care primăria este solicitant sau partener;
 16. Colaborează cu O.N.G.-uri, in vederea realizării unor potenţiale parteneriate pentru derularea de proiecte si programe de interes cetăţenesc;
 17. Întretine relaţii de parteneriat, identifică parteneri pentru proiecte iniţiate de Primăria oraşului Năvodari;
 18. Participă la intalniri de lucru in cadrul diverselor programe privind reforma in administraţia publica locala;
 19. Participă la seminarii si cursuri de perfecţionare in domeniul european, al managementului proiectelor si programelor finanţate din fonduri provenind de la Uniunea Europeana, precum si in domeniul achizitiilor publice
 20. Asigură pregătirea documentelor necesare desfăşurării achiziţiilor publice de bunuri, de natura prestărilor de servicii si răspunde de desfăşurarea acestora in condiţiile reglementarilor

în vigoare la data organizării.

 

 1. Atribuțiile postului, Inspector protecție civilă, clasa I, grad profesional superior, Serviciul public pentru situații de urgență – protecție civilă:

-Să se prezinte la serviciu în condiții corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin.

-Să respecte Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului orașului Năvodari.

-Să dea dovadă de loialitate față de instituție, iar prin comportament, ținută și moralitate să contribuie la ridicarea prestigiului instituției.

-Să păstreze secretul de stat, de serviciu și să nu permită accesul la informații decât celor în drept, în funcție de responsabilități și scara ierarhică stabilită.

  Pe linie de protectie civilă execută:

-Organizează, coordonează și conduce toate activitățile pe linie de protecție civilă la nivelul orașului;

-Propune șefului protecției civile schema de organizare a protecției civile la nivel de oraș;

-Întocmește și supune aprobării șefului protecției civile planul de pregătire pe linie de protecție civilă;

-Propune șefului protecției civile personalul din compunerea formațiunilor de protecție civilă;

-Propune sefului protectiei civile, conform normativelor, necesarul de dotări pe linie de protecție civilă;

-Propune masuri de intretinere, verificare si reparare a spatiilor de adăpostire, magaziilor, instalațiilor și aparaturi de protectie civila;

-Intocmeste sau actualizeaza si supune spre aprobare documentele de protectie civila de la nivelul orasului;

-Indruma, coordoneaza si controleaza activitatea de protectie civila de la agentii economici din teritoriu;

-Avizeaza documentele de protectie civila de la agentii economici din teritoriu;

-Intocmeste si transmite la agentii economici dispozitia de pregatire pe linie de protectie civila;

-Intocmeste, actualizeaza si pune in aplicare Planul de aparare impotriva dezastrelor;

-Propune sefului protectiei civile actualizarea Comisiei de aparare impotriva dezastrelor;

-Participa la aplicatiile si exercitiile organizate si conduse de esaloanele superioare pe linie de protectie civila;

   Pe linie de documente secrete:

-Primeste,inregistreaza si pastreaza documentele cu caracter secret;

-Intocmeste si transmite situatii cu caracter secret;

-Propune primarului avizarea persoanelor ce au drept de acces la documentele cu caracter secret si pune la dispozitia acestora documentele;

-Intocmeste si pastreaza documentele Comisiei pentru probleme de aparare;

-Intocmeste si transmite la OMEPTA situatiile cu privire la mobilizarea economiei si pregatirea teritoriului pentru aparare.

   Pe linie militară:

-Tine evidenta militară a personalului din aparatul propriu al consiliului local;

-Intocmeste situatiile cu rezervisti si le transmite la C.M.T.;

-Intocmeste situatiile cu MLM;

-Intocmeste orice document pe linie militară.

 

V.Atribuțiile postului, Inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Administrare drumuri, străzi – Măsurători topo – Autorizare agenți economici:

 1. Soluționează sesizările, solicitările și reclamațiile cetățenilor din domeniul de activitate la termenele stabilite sau în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 2. Intocmeste informari si referate privind activitatea specifică compartimentului;
 3. Verifică documentațiile anexate cererilor pentru eliberarea avizelor de principiu  pentru extinderea retelelor de utilitati publice, întocmind avizul în conformitate cu prevederile legale;
 4. Verifică documentațiile anexate cererilor pentru eliberarea avizelor de interventie în domeniul public în vederea executării lucrărilor de extindere a retelelor de utilități publice și racordurile aferente, întocmind avizele de intervenție în conformitate cu prevederile legale;
 5. Verfică documentațiile anexate cererilor pentru eliberarea acordului administratorului drumului în vederea executării lucrărilor de racordare / bransament imobile la retele de utilități publice, întocmind acordul în conformitate cu prevederile legale;
 6. Verifică documentația anexată cererilor pentru eliberarea / vizarea anuală a acordului de functionare pentru agenții economici care desfășoară activitati comerciale si de prestari servicii, altele decât cele cuprinse în grupele CAEN 561, 563 și 932, în puncte de lucru situate pe raza UAT Oraș Năvodari pe raza U.A.T. Oraș Năvodari, întocmind referatul de oportunitate si autorizatia de functionare, asigurand totodata si vizarea anuală;
 7. Verifică documentația anexată cererilor pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizatiei de functionare pentru agenții economici care desfășoară activități cuprinse în grupele CAEN 561, 563 și 932, în puncte de lucru situate pe raza UAT Oraș Năvodari, întocmind referatul de oportunitate si acodul de functionare, asigurand totodata si vizarea anuală;
 8. Verifică documentația anexată cererilor pentru eliberarea / vizarea anuală a avizului program de functionare prin care se avizează orarul solicitat de operatorii economici ce desfăşoară activităţi comerciale, care sunt exceptate de la prevederile regulamentului privind emitearea autorizatiei / acordului de functionare de către Primăria Orasului Năvodari, in conformitate cu prevederile art.3, alin.(3) și art.8-9 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata cele cuprinse în grupele CAEN 561, 563 și 932, în puncte de lucru situate pe raza UAT Oraș Năvodari, întocmind referatul de oportunitate și avizul program de functionare, asigurand totodată si vizarea anuală a acestuia.
 9. Asigură centralizarea autorizatiilor de functionare, acordurilor de functionare si avizelor program de functionare eliberate, de către aceasta, agenților economici care desfăsoară activități comerciale și de prestări servicii în puncte de lucru situate pe raza U.A.T. Oraș Năvodari;
 10. Elaboreaza referate de necesitate în vederea achizitionarii lucrărilor, serviciilor sau produselor specifice domeniului de activitate;
 11. Urmareste contractele de execuție lucrări, prestări servicii și furnizare produse specifice domeniului de activitate;
 12. Propune, catre sefii ierarhici, măsurile legale ce se impun atunci când nu sunt respectate clauzele contractuale;
 13. Vizeaza deconturile de plata intocmite in baza contractelor ce intra in responsabilitatea acesteia;
 14. Înlocuieste pe perioada concediilor functionarul public din cadrul Compartimentului probleme de mediu, pentru atributiile referitoarele la problemele de protectia mediului;
 15. Asigura intocmirea referatelor de specialitate pentru proiectele de hotarari specifice domeniului de activitate;
 16. Întocmeste si actualizeaza permanent documentatiile necesare elaborarii si completarii hotatarilor consiliului local navodari, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 17. Participă la desfășurarea comisiilor în care este numită prin dispozitie;
 18. Întocmeste alte lucrari dispuse de sefii ierarhici;
 19. Asigură arhivarea documentelor create și predarea acestora către Arhiva Orașului Năvodari, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 20. Răspunde direct de îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt prevăzute în fișa postului, de modul în care acestea sunt îndeplinite, precum și de respectarea termenelor, răspunde direct în caz de nerespectare a obligațiilor prevăzute în fișa postului. Răspunde personal de bunurile și documentele încredințate pentru efectuarea serviciului, fiindu-i interzisă deteriorarea, distrugerea sau sustragerea acestora.
 21. Trebuie să dea dovadă de loialitate față de instituție, iar prin comportament, ținută și moralitate, să contribuie la ridicarea prestigiului instituției. Să păstreze secretul de stat, de serviciu și să nu permită accesul la informații decât celor în drept, funcție de responsabilități și scara ierarhică stabilită. Să respecte Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Năvodari. Să se prezinte la serviciu în condiții corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin.
 22. Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal:
 23. Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal;
 24. Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
 25. Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
 26. Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
 27. Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
 28. Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;
 29. Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.

 

 1. Atribuțiile postului, Polițist local, clasa III, grad profesional superior, Birou Ordine și linște publică:
 2. Acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
 3. Intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
 4. Acţionează, în condiţiile legii, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 5. Participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 6. În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 7. Conduce la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 8. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţii administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.
 9. Respectă drepturile și obligațiile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute în Constituția României și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale precum și în Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului și Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale a Orașului Năvodari;
 10. Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, conform competențelor legale;
 11. Întocmeste rapoarte specifice la terminarea programului de lucru și în situații deosebite ;
 12. Respectă secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii;
 13. Intervine și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa, raportând imediat acest lucru conducerii D.P.L. Năvodari;
 14. Cunoaşte şi aplică întocmai prevederilor legale ce reglementează activitatea de menţinere a ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;
 15. Informează de îndată conducerea D.P.L. Năvodari despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de menţinere a ordinii și liniștii publice;
 16. Execută corespunzător sarcinile ce îi revin, are un comportament civilizat, respectă regulile disciplinare stabilite;
 17. Respectă și aduce la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale primite de la șeful de birou ordine și liniște publică, șeful de serviciu ordine și liniște publică, directorul executiv adjunct, directorul executiv, viceprimar, primar și le duce la îndeplinire împreună cu ceilalți polițiști locali;
 18. Are obligația de a se prezenta de îndată la sediul poliției locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori de asediu sau în caz de mobilizare și de război;
 19. Participă la instruirea zilnică cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă;
 20. Participă la pregătirea profesională continuă și la orele de pregătire fizică;
 21. Întreţine şi păstrează, în condiţii de siguranţă autospecialele din dotare, armamentul, muniţia și celelalte mijloace și materiale din dotare;
 22. La intrarea în serviciu se echipează cu uniforma de serviciu şi însemnele distinctive de ierarhizare, modul de purtare a uniformei efectuându-se în mod corespunzător;
 23. Participă la alarmarea efectivului în cazuri deosebite;
 24. Participă la activitățile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 25. În funcție de situația operativă efectueză activități specifice pe linie de circulație rutieră;
 26. În cadrul acțiunilor organizate prin Planuri de acțiune aprobate la nivelul D.P.L. Năvodari efectueză activități pe linie de circulație rutieră, evidența persoanelor, protecția mediului, activități comerciale, disciplina în construcții și afișaj stradal;
 27. Are obligația să nu comită, în special, următoarele infracțiuni: luare de mită, trafic de influență, purtare abuzivă, abuz în serviciu, neglijență în serviciu.
 28. Răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își exercită atribuțiile de serviciu, încălcarea acestora angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală;
 29. Respectă prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților publice centrale și locale;
 30. Respectă normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;
 31. Își declină, în prealabil, calitatea și prezintă insigna și legitimația de serviciu, cu excepția situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat, la intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu suferă amânare este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze și să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte.
 32. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 33. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă.

 

VII. Atribuțiile postului, Polițist local, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Compartiment Protecția mediului:

 1. Verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;
 2. Verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate;
 3. Verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
 4. Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;
 5. Veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;
 6. Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează unitatea administrativ-teritorială;
 7. Veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
 8. Veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;
 9. Verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;
 10. Constată contravențiile date în competență și aplică sancțiuni contravenționale, conform competențelor legale;
 11. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţii administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului;
 12. Respectă drepturile și obligațiile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute în Constituția României și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale precum și în Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului și Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale a Orașului Năvodari;
 13. Respectă secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii;
 14. Intervine și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa, raportând imediat acest lucru conducerii D.P.L. Năvodari;
 15. Cunoaşte şi aplică întocmai prevederile legale ce reglementează activitatea de protecția mediului;
 16. Informează de îndată conducerea D.P.L. Năvodari despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de protecția mediului;
 17. Execută corespunzător sarcinile ce îi revin, are un comportament civilizat, respectă regulile disciplinare stabilite;
 18. Respectă și aduce la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale primite de la primar, director executiv, director executiv adjunct și le duce la îndeplinire împreună cu ceilalți polițiști locali;
 19. Are obligația de a se prezenta de îndată la sediul poliției locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori de asediu sau în caz de mobilizare și de război;
 20. Participă la instruirea zilnică cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă;
 21. Participă la pregătirea profesională continuă și la orele de pregătire fizică;
 22. Își declină, în prealabil, calitatea și prezintă insigna și legitimația de serviciu, cu excepția situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat, la intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu suferă amânare este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze și să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte;
 23. La intrarea în serviciu se echipează cu uniforma de serviciu şi însemnele distinctive de ierarhizare, modul de purtare a uniformei efectuându-se în mod corespunzător, putând executa serviciul și în ținută civilă;
 24. Participă la alarmarea efectivului în cazuri deosebite;
 25. Participă la activitățile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 26. În funcție de situația operativă efectueză activități specifice pe linie de disciplina în construcții și afișaj stradal;
 27. În cadrul acțiunilor organizate prin Planuri de acțiune aprobate la nivelul D.P.L. Năvodari efectueză activități pe linie de ordine publică, circulație rutieră, evidența persoanelor, activități comerciale, disciplina în construcții și afișaj stradal;
 28. Întocmește Planurile de acțiune pe linie de protecția mediului și Notele/Sintezele cu rezultatele obținute în urma acțiunilor desfășurate pe linie de protecția mediului;
 29. Organizează și conduce efectiv în teren acțiunile organizate pe linie de protecția mediului;
 30. Are obligația să nu comită, înspecial, următoarele infracțiuni:luare de mită, trafic de influență, purtarea buzivă, abuz în serviciu, neglijență în serviciu.
 31. Răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își exercită atribuțiile de serviciu, încălcarea acestora angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală;
 32. Respectă prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților publice centrale și locale;
 33. Respectă normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;
 34. Întreţine şi păstrează, în condiţii de siguranţă autospecialele din dotare și celelalte mijloace și materiale din dotare.

 

VIII. Atribuțiile postului, Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Organizare Evenimente – Mass-media – Registratură – Arhivă:

 1. Să se prezinte la serviciu în condiții corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin.
 2. Să respecte Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului orașului Năvodari.
 3. Să dea dovadă de loialitate față de instituție, iar prin comportament, ținută și moralitate să contribuie la ridicarea prestigiului instituției.
 4. Primește și înregistrează toată corespondența și cererile cetățenilor în registrul electronic de intrare și ieșire prin programul Regista în ordine cronologică a primirii sau expedierii;
 5. Înaintează corespondența șefului de Serviciu spre a fi remisă către compartimente, predând- o apoi sub semnătură compartimentelor, serviciilor, direcțiilor etc. cui îi este repartizată;

6.Respectă programul de lucru și celelalte atribuții care îi revin;

7.Răspunde de faptul că fiecare act primit sau întocmit din primărie primește un singur număr de înregistrare;

8.Are obligația ca cererile și alte documente prezentate personal de cetățeni sau reprezentanți ai unor societăți, instituții să se înregistreze imediat prin aplicarea în colțul drept sau parafa de înregistrare, petentul urmand să primească un bilet pe care sunt înscrise nr. de înregistrare și data depunerii;

9.Are obligația ca actele adresate greșit să se înregistreze și să se expedieze în termen de 5 zile;

10.Are obligația de a nu deschide corespondența destinată primarului, viceprimarului ori secretarului unității administrativ teritoriale care are mențiunea PERSONAL, CONFINDENȚIAL, STRICT CONFIDENȚIAL, aceasta de predă acestora după ce se aplică parafa cu număr de înregistrare pe plic;

11.Repartizarea actelor se face zilnic: dreptul de repartizare a actelor intrate în primărie îl au primarul și șeful de serviciu;

12.Evidența actelor intrate și ieșite în compartimentele de activitate se face prin borderouri care se păstrează de către fiecare;

13.Corespondența transmisă greșit compartimentelor se restituie pe cale inevrsă, dovada restituirii actelor făcandu-se tot prin borderou;

14.Să fie loială intereselor instituției, păstrand confidențialitatea datelor și infirmațiilor la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

15.Se interzice furnizarea de informații altor persoane decat cele abilitate;

 1. Să respecte întocmai prevederile referitoare la atribuții, obligații, drepturi, ceea ce îi este interzis specificate în legislația specifică în vigoare precum și în regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului;
 2. Să fie echipați cu o ținută decentă;

18.Să respecte întocmai intrucțiunile interne privind securitatea și sănătatea în muncă.

19.Îndeplinește orice alte atribuții în limita prevederilor locale;

20.Alte sarcini stabilite prin dispoziția primarului.

 

Pe linia protectiei datelor cu caracter personal:

 1. Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal;
 2. Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
 3. Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
 4. Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
 5. Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
 6. Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;
 7. Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.

 

 1. Atribuțiile postului, Inspector, clasa I, grad profesional superior Serviciul buget-contabilitate:

-primeste de la trezorerie extrasele de cont privind platile la cap.  65 si  68   pe care le verifica si opereaza  in registrul de cheltuieli, detaliate pe clasificatii functionale si economice;

-opereaza in evidenta contabila facturile primite pentru activitatea de investitii care i-a fost repartizata, conform listei de investitii, precum si plata lor;

-opereaza in gestiuni intrarile  si iesirile de mijloace fixe aferente facturilor pe care le opereaza;

-raspunde de intocmirea  corecta si inregistrarea  distincta a cheltuielilor pentru programele de finantare nerambursabila, intocmind balanta de verificare pentru fiecare proiect repartizat;

-tine evidenta contului 46214 garantii licitatii si a utilizarii acestuia potrivit dispozitiilor legale;

-indosariaza facturile achitate, ordinele de plata si  extrasele de cont  pentru 3 luni din an;

-acceseaza aplicatia CAB prin Punctul Unic de Acces, adauga si modifica angajamente,

-introduce si modifica  receptii cand este cazul,  efectueaza corectii la plati daca este cazul, vizualizeaza rapoarte pentru capitolele pe care le lucreaza;

-raspunde de inregistrarea  corecta in evidenta contabila, potrivit Ordinului 1792/2002, inregistrareaza si urmareste documentele  pentru capitolele  65 si  68  si pentru activitatea de investitii care i-a fost repartizata;

-raspunde de inregistrarea  corecta in  evidenta contabila a conturilor in afara bilantului potrivit Ordinului 1792/2002, intocmeste nota contabila aferenta cap.  65 si  68;

-intocmeste formularele de  propunere de angajare a unei cheltuieli si ordonantari pentru cheltuieli  invatamant(salarii, materiale, burse si ajutoare pentru copii cu cerinte educationale speciale);

-inregistreaza in scadentar facturile primite in contabilitate conform Legii nr. 469 din 9 iulie 2002 (*actualizata*);

-intocmeste lunar statul de plata  de indemnizatii al persoanelor cu handicap, care nu au asistenti personali si documentatia aferenta ridicarii sumei din trezorerie;

-intocmeste lunar statul de plata privind indemnizatiile cuvenite persoanelor cu handicap pe perioada concediului de odihna al asistentului personal si documentatia aferenta ridicarii sumei din trezorerie;

-verifica ca toate documentele pe care le opereaza in evidenta contabila sa indeplineasca conditiile de document justificativ;

-respecta procedurile de lucru;

-inlocuieste si este inlocuita pe perioada concediilor de odihna sau medicale potrivit desemnarii sefului ierarhic;

-indosariaza documentele pe care le lucreaza potrivit normelor in vigoare;

-atributii de secretariat conform graficului;

-raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei privind documentele pe care le lucreaza;

-primeste si executa alte sarcini trasate de seful ierarhic.

Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal:

 • Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
 • Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
 • Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
 • Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
 • Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
 • Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;
 • Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.

 

 1. Atribuțiile postului, Polițist local, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Disciplina în construcții – Afișaj stradal:
 2. Constată contravenţii în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii şi stabilește măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii;
 3. Verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;
 4. Verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;
 5. Verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
 6. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţii administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.
 7. Constată și alte contravenții date în competență și aplică sancțiuni contravenționale, conform competențelor legale;
 8. Respectă drepturile și obligațiile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute în Constituția României și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale precum și în Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului și Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale a Orașului Năvodari;
 9. Respectă secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii;
 10. Intervine și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa, raportând imediat acest lucru conducerii D.P.L. Năvodari;
 11. Cunoaşte şi aplică întocmai prevederile legale ce reglementează activitatea de disciplina în construcții și afișaj stradal;
 12. Informează de îndată conducerea D.P.L. Năvodari despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de disciplina în construcții și afișaj stradal;
 13. Execută corespunzător sarcinile ce îi revin, are un comportament civilizat, respectă regulile disciplinare stabilite;
 14. Respectă și aduce la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale primite de la primar, director executiv, director executiv adjunct și le duce la îndeplinire împreună cu ceilalți polițiști locali;
 15. Are obligația de a se prezenta de îndată la sediul poliției locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori de asediu sau încaz de mobilizare și de război;
 16. Participă la instruirea zilnică cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă;
 17. Participă la pregătirea profesională continuă și la orele de pregătire fizică;
 18. Își declină, în prealabil, calitatea și prezintă insigna și legitimația de serviciu, cu excepți asituațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat, la intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu suferă amânare este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze și să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte;
 19. La intrarea în serviciu se echipează cu uniforma de serviciu şi însemnele distinctive de ierarhizare, modul de purtare a uniformei efectuându-se în mod corespunzător, putând executa serviciul și în ținută civilă;
 20. Participă la alarmarea efectivului în cazuri deosebite;
 21. Participă la activitățile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 22. În funcție de situația operativă efectueză activități specifice pe linie de protecție a mediului;
 23. În cadrul acțiunilor organizate prin Planuri de acțiune aprobate la nivelul D.P.L. Năvodari efectueză activități pe linie de ordine publică, circulație rutieră, evidența persoanelor, protecția mediului, activități comerciale;
 24. Întocmește Planurile de acțiune pe linie de disciplina în construcții și afișaj stradal și Notele/Sintezele cu rezultatele obținute în urma acțiunilor desfășurate pe linie de disciplina în construcții și afișaj stradal;
 25. Organizează și conduce efectiv în teren acțiunile organizate pe linie de disciplina în construcții și afișaj stradal;
 26. Are obligația să nu comită, în special, următoarele infracțiuni: luare de mită, trafic de influență, purtare abuzivă, abuz în serviciu, neglijență în serviciu;
 27. Răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își exercită atribuțiile de serviciu, încălcarea acestora angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală;
 28. Respectă prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților publice centrale și locale;
 29. Respectă normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;
 30. Întreţine şi păstrează, în condiţii de siguranţă autospecialele din dotare și celelalte mijloace și materiale din dotare.