Anunț privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de executie vacante

0
2563

În conformitate cu prevederile art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 149 alin. (1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primaria Orasului Navodari anunta ocuparea prin transfer la cerere, a functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Directiei Asistenta Sociala.

Transferul la cerere se face pe o funcție publică vacantă de același nivel, cu respectarea categoriei, clasei și gradului profesional al funcționarului public, cu îndeplinirea condiţiilor de studii, condițiilor de vechime și a condițiilor specifice pentru ocuparea funcției publice în care urmează să fie transferat, prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică, conform prevederilor art. 506 alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Conditii

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier superior: minimum 7 ani;

Functionarii publici interesati vor depune, in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului, la sediul Primariei orasului Navodari, strada Dobrogei nr. 1, respectiv in perioada 09.04-28.04.2020, inclusiv, urmatoarele documente:

  1. a) cererea de transfer;
  2. b) curriculum vitae, modelul european;
  3. c) copia actului de identitate;
  4. d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  5. e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  6. f) o adeverință eliberată de către instituția angajatoare care să ateste calitatea de angajat și funcția pe care o ocupă în prezent.

 

Copiile actelor prevăzute la literele c)-e) vor fi prezentate în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către un reprezentant al Biroului Resurselor Umane, iar celelalte documente se vor depune în original.

In situatia in care vor fi depuse mai multe cereri de transfer, Primaria orasului Navodari va organiza interviu cu functionarii publici solicitanti, în temeiul prevederilor art. 149 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, data, ora şi locul susţinerii interviului fiind aduse la cunoştinţa acestora.

În cazul în care există un singur funcționar public înscris pentru ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant, acesta este declarat admis, aprobându-i-se solicitarea de transfer la cerere de către primarul orasului Navodari

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0241 761 603, în intervalul orar 09:00 – 12.00 de luni până vineri.

 

Publicat astăzi, 09.04.2020, la sediul Primariei orasului Navodari şi pe site-ul www.primaria-navodari.ro                                                                         

PRIMAR,

CHELARU FLORIN