Concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcții publice de execuție temporar vacante

0
1653

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

ANUNȚĂ

>Descarcă aici documentul complet<

În conformitate cu prevederile Art.58, alin.2, lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare și ale Art.43 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modifcarile si completarile ulterioare, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcții publice de execuție temporar vacante:
1. Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Economice – Compartiment Impozite si taxe locale;
2. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice – Compartiment Impozite si taxe locale.
Se stabilesc urmatoarele condiții de participare:
1. Pentru ocuparea funcției publice de executie temporar vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Economice – Compartiment Impozite si taxe locale: – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalenta, în domeniul stiințelor economice; – vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani. 2. Pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice – Compartiment Impozite si taxe locale:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalenta, în domeniul stiințelor economice; – vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;
Candidații trebuie sa îndeplinească condițiile generale prevăzute de Art.54 din Legea nr.188/1999 republicată (r2) privind Statutul funcționarilor publici.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, în data de 4 februarie 2019, ora 10, proba scrisa. Interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării anunțului in Monitorul Oficial al României, partea a III-a și într-un cotidian de largă circulație, respectiv in perioada 22.01.2019 – 29.01.2019.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de Art.49 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, actualizată.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1, telefon/fax: 0241761603/0241761606, email:secretariat@primaria-navodari.ro, persoana de contact: Epuraș Viorica, referent de specialitate.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina documentele prevazute de Hotararea Guvernului nr.611/2008, Art.49, alin.(1):
– formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG nr.611/2008, anexat mai jos;
– curriculum vitae, modelul comun european;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
– copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
– copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
– cazierul judiciar;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei de pe actul de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent si de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Directiei Economice – Compartiment Impozite si taxe locale:

1. Constitutia Romaniei, republicata.
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, actualizata.
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
4. Legea nr.207/2015 privind Codul de proceduăa fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, titlul IX – impozite si taxe locale.
6. Hotararea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.Atributiile prevazute in fisa postului functiei publice de executie temporar vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartmentului Impozite si taxe locale:

– emite note de plata la ghiseu catre casierie pentru persoane fizice si juridice in cadrul programului de lucru cu publicul;
– primeste, inregistraza si opereaza pe calculator declaratiile de impozite si taxe locale si amenzile primite de la persoanele fizice si juridice ;
– elibereaza certificate fiscale la cererea persoanelor fizice si juridice ;
– arhiveaza actele primite si declaratiile de impozite si taxe;
– Pastreaza confidentialitatea in legatura cu faptele,informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei;
– Respecta Codul etic si Codul de conduita a functionarilor publici;
– Răspunde de executarea lucrărilor la termenele cerute;
– Utilizează eficient resursele puse la dispozitia postului ;
– Răspunde de actele întocmite şi de operaţiunile efectuate conform atribuţiilor ;
– solutioneaza corespondenta repartizata de la alte institutii publice privind impozitele si taxele locale pentru persoane fizice si juridice.
– atributii de secretariat conform graficului;
– inlocuieste si este inlocuita pe perioada concediilor de odihna sau medicale potrivit desemnarii sefului ierarhic.

2. Atributiile prevazute in fisa postului functiei publice de executie temporar vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartmentului Impozite si taxe locale:

– emite note de plata la ghiseu catre casierie pentru persoane fizice si juridice in cadrul programului de lucru cu publicul;
– primeste, inregistraza si opereaza pe calculator declaratiile de impozite si taxe locale si amenzile primite de la persoanele fizice si juridice ;
– elibereaza certificate fiscale la cererea persoanelor fizice si juridice ;
– arhiveaza actele primite si declaratiile de impozite si taxe;
– indeplineste atributii de agent constatator privind stabilirea si aplicarea de sanctiuni contraventionale conform Codului fiscal la personae juridice si fizice;
– Pastreaza confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei;
– Se ocupa permanent de studierea si aprofundarea actelor normative privind domeniul de activitate desfasurat;
– Respecta Codul etic si Codul de conduita a functionarilor publici;
– Răspunde de executarea lucrărilor la termenele cerute;
– Utilizează eficient resursele puse la dispozitia postului ;
– Răspunde de actele întocmite şi de operaţiunile efectuate conform atribuţiilor ;
– solutioneaza corespondenta repartizata de la alte institutii publice privind impozitele si taxele locale pentru persoane fizice si juridice.
– atributii de secretariat conform graficului;
– inlocuieste si este inlocuita pe perioada concediilor de odihna sau medicale potrivit desemnarii sefului ierarhic.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Autoritatea sau instituţia publică………………………………………………………………………….
Funcţia publică solicitată:
Data organizării concursului:
Numele şi prenumele candidatului:
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):
Adresă:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Studii generale şi de specialitate:
Studii medii liceale sau postliceale:
Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată:
Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de lungă durată:
Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:
Instituţia Perioada Diploma obţinută

Alte tipuri de studii:
Instituţia Perioada Diploma obţinută

Limbi străine1):
Limba Scris Citit Vorbit

1) Se vor trece calificativele „cunostinte de baza”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele mentionate corespund, in grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinta pentru limbi straine, nivelurilor „utilizator elementar”, „utilizator independent” si, respectiv, „utilizator experimenta
Detalii despre ultimul loc de muncă4):
1
2
Persoane de contact pentru recomandări5):
Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon

Declaraţii pe propria răspundere6)
Subsemnatul(a)……………………………….., legitimat(ă) cu CI/BI seria……….numărul……….., eliberat(ă) de……………
la data de ,
cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:
– am fost □ destituit(ă) dintr-o funcţie publică
– nu am fost □
şi/sau
– mi-a încetat □ contractul individual de muncă
– nu mi-a încetat □
pentru motive disciplinare.
Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:
– am desfăşurat □
– nu am desfăşurat □
activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Acord privind datele cu caracter personal7)
□ Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.
□ Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.
□ Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.
□ Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.
□ Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de’ informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.
Data…………………………………….
Semnătura……………………………………………
2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.
3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.
4) Se vor mentional calificativele acordate la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani, daca este cazul.
5) Vor fi mentionate numele si prenumele, locul de munca, functia si numarul de telefon.
6) Se va bifa cu „X” varianta pentru care candidatul isi asuma raspunderea declararii
7) Se va bifa cu „X”, in cazul in care candidatul este de acord; in comunicarea electronica va fi folosita adresa de e-mail indicata de candidat in prezentul formular, iar modelul cererii de consimtamant pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajarii sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen in vederea promovarii se pune la dispozitie candidatului de catre institutia organizatoare a concursului.