Lista prestatorilor de servicii funerare avizați de către Consiliul Local

0
563

INFORMARE

Avand in vedere H.G. nr.741/2016, art.7, alin. (6), va comunicam prestatorii de servicii funerare avizati de catre Consiliul Local Navodari:

1.Sacrificio Eterna S.R.L.

 

 

Documentele necesare in vederea emiterii avizului sunt prevazute in H.G. 741/2016, norme tehnice de aplicare, art.9 :
(1) În vederea obţinerii avizului consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea, prestatorul de servicii funerare întocmeşte un dosar care să conţină:

a) documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuţii în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerinţa de competenţă specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenţi de marketing, şoferi, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare;

b) dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi, astfel:

(i) un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică şi practică în urma căruia a obţinut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa şi semna certificatul de îmbălsămare, conform formularului din anexa nr. 3;

(ii) minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuţii în efectuarea transportului decedatului;

c) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local şi are constituit fondul de garantare;

d) dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate, respectiv copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare emise de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti