Noi măsuri introduse prin HG nr. 1015/23.09.2021 pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 2 și 3 din HG nr. 932/2021

0
1356

HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 23 septembrie 2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

EMITENT: Guvernul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 913 din 23 septembrie 2021

Data Intrarii in vigoare: 23 Septembrie 2021

 

Ţinând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 73/2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19,

 

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 9 septembrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La anexa nr. 2 articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 4

(1) În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 3, 4, 5^1, 8^1, 10-12^1, 20, 21, 22, 23^1, 27^1, 30^1, 33^1, art. 6 pct. 3 şi 3^1, precum şi art. 9 pct. 4^1, 5^1, 10^1, 13^1 şi 15^1 numai persoanelor care se află în una dintre următoarele situaţii:”

2. La anexa nr. 3 articolul 2 alineatul (1) punctul 1, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:”

3. La anexa nr. 3 articolul 2 alineatul (1), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. măsurile instituite în localităţile prevăzute la pct. 1 nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori, iar cele instituite în localităţile prevăzute la pct. 2 nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;”

4. La anexa nr. 3 articolul 2 alineatul (1), după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 4 şi 5, cu următorul cuprins:

„4. măsurile instituite în localităţile prevăzute la pct. 1 şi 2 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

  1. măsurile instituite în localităţile prevăzute la pct. 1 şi 2 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.”

5. La anexa nr. 3 articolul 6, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:

„3^1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în interiorul centrelor comerciale este permisă în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori numai în zonele de consum delimitate faţă de restul spaţiului public şi amenajate în acest scop. Accesul în zonele de consum astfel delimitate şi amenajate este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;”

6. La anexa nr. 3 articolul 6, punctele 4-6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„4. măsurile prevăzute la pct. 1-3^1 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

  1. în situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. 1-3^1 este restricţionată sau închisă, se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
  2. operatorii economici prevăzuţi la pct. 1-3^1 vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;”

7. La anexa nr. 3 articolul 7, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„ART. 7

(1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5,00-18,00, în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.

………………………………………………………………………………..

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori, iar cele de la alin. (2) nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori.”

8. La anexa nr. 3 articolul 13^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

„(2^1) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, organizatorii/operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei anexe au obligaţia de a verifica existenţa documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.”

9. La anexa nr. 3 articolul 13^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Obligaţia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.”