Posturi vacante contractuale scoase la concurs

0
2463

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

Anunță

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
• 1 post – muncitor calificat – treaptă profesională IV- studii generale/medii- având calificare într-o meserie cu profil tehnic, vechime în meserie minim 2 ani- Compartiment Întreținere-Reparații.
• 1 post – muncitor necalificat I – studii generale/medii – vechimea în muncă nu este necesară – Compartiment Ecarisaj.
• 1 post – muncitor calificat – treaptă profesională II – studii generale/medii-având calificare într-o meserie cu profil agricol, peisagist, floricultor, pentru întreținere spații verzi, cu vechime în meserie de minim 4 ani, dovedită cu acte (adeverință, carnet de muncă)- Compartiment Spații Verzi.
• 1 post – referent – treaptă profesională I – studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, curs de calificare ” dispecer central de alarma” -vechime în muncă minim 3 ani și 6 luni – Compartiment Monitorizare Locală.
• 1 post – infirmieră – studii generale, curs de infirmieră – Creșa nr.20 – Direcția Asistență Socială.
• 3 posturi – educator – studii superioare de lungă durată/studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licență (sau adeverință echivalentă) în domeniul asistență socială, psihologie, științele educației (pedagogia învățământului primar și preșcolar sau psihopedagogie specială) și certificat de absolvire modul psihopedagogic – Creșa nr.20 – Direcția Asistență Socială.
• 1 post – îngrijitor vârstnici la domiciliu -studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
și curs de calificare cu diplomă în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu– Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice – Direcția Asistență Socială.
• 1 post – inspector de specialitate – gradul I – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul științe ale comunicării, vechime necesară în muncă minim 3 ani și 6 luni – Compartiment Cluburi de Pensionari – Direcția Asistență Socială.
• 1 post – referent – treaptă profesională I – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime necesară în muncă minim 3 ani și 6 luni – Compartiment Cluburi de Pensionari – Direcția Asistență Socială.
• 1 post – terapeut ocupațional – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor socio-umane, vechime necesară în specialitatea studiilor minim 1 an, instruire/calificare în domeniul terapiei ocupaționale/ergoterapiei, constituie avantaj experiența în domeniul anumitor activități lucrative/în domeniul terapiei ocupaționale/în domeniul serviciilor sociale/în lucrul cu persoanelevârstnice – Centrul de Zi pentru Persoane în Vârstă – Direcția Asistență Socială.
• 1 post–inspector de specialitate – gradul I – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul științelor economice, vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani si 6 luni – Compartiment fond locativ.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, astfel:
– 15.07.2019, ora 10.00- proba scrisă pentru posturile vacante de: referent tr. prof.I, infirmieră, educator, îngrijitor vârstnici la domiciliu, inspector de specialitate gr.I, terapeut ocupațional;
– 15.07.2019, ora 13.00- proba practică pentru posturile vacante de muncitor calificat-tr.prof.II, muncitor calificat-tr.prof.IV, muncitor necalificat;
– interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv a probei practice.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare.
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de la data de 20.06.2019 până la data de 04.07.2019, inclusiv.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizată.
Condițiile generale și specifice de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei Orașului Năvodari și pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari www.primaria-navodari.ro.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Năvodari și la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.

Actele necesare pentru inscrierea la concursul din data de
15.07.2019- proba scrisa si proba practica
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs ( de la Resurse Umane)
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae
2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat, tr.prof.IV, in cadrul Compartimentului Intretinere-Reparatii:
Candidaţii trebuie sa aiba:
– studii generale/medii;
– calificare intr-o meserie cu profil tehnic: instalator sanitar, instalatii apa-canal, zidar, vopsitor, zugrav, lacatus, zidar-tencuitor, operator, dulgher, faiantar, zugrav-vopsitor, fierar betonist, electromecanic, electrician, mecanic, mecanic masini si utilaje, mecanic auto, pavator, drujbist, tamplar, lacatus mecanic, mecanic agricol;
– vechime in meserie minim 2 ani.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de muncitor necalificat I in cadrul Compartimentului Ecarisaj:
Candidaţii trebuie sa aiba:
– studii generale/medii.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat, tr.prof.II, in cadrul Compartimentului Spatii Verzi:
Candidaţii trebuie sa aiba:
– studii generale/medii;
– calificare intr-o meserie cu profil agricol, peisagist, floricultor, pentru intretinere spatii verzi;
– vechime in meserie minim 4 ani.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de referent, tr.prof.I, in cadrul Compartimentului Monitorizare Locala:
Candidaţii trebuie sa aiba:
– studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– curs de calificare ”dispecer centrul de alarma”;
– vechime in munca minim 3 ani si 6 luni.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de infirmiera, in cadrul Cresei nr.20 – Directia de Asistenta Sociala:
Candidaţii trebuie sa aiba:
– studii generale;
– curs de infirmiera.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de educator, in cadrul Cresei nr.20 – Directia de Asistenta Sociala:
Candidaţii trebuie sa aiba:
– studii superioare de lungă durată/studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licență (sau adeverință echivalentă) în domeniul asistență socială, psihologie, științele educației (pedagogia învățământului primar și preșcolar sau psihopedagogie specială);
– certificat de absolvire modul psihopedagogic;
– vechime in munca minim 6 luni.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ingrijitor varstnici la domiciliu, in cadrul Unitatii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice – Directia de Asistenta Sociala:
Candidaţii trebuie sa aiba:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– curs de calificare cu diplomă în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate, gradul I, in cadrul Compartimentului Cluburi de Pensionari – Directia de Asistenta Sociala:
Candidaţii trebuie să aiba:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul stiinte ale comunicarii;
– vechime necesara in munca minim 3 ani si 6 luni.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de referent, tr.prof.I, in cadrul Compartimentului Cluburi de Pensionari – Directia de Asistenta Sociala:
Candidaţii trebuie să aiba:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime necesara in munca minim 3 ani si 6 luni.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de terapeut ocupational, in cadrul Centrului de Zi pentru Persoane in Varsta – Directia de Asistenta Sociala:
Candidaţii trebuie să aiba:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor socio-umane;
– instruire/calificare în domeniul terapiei ocupaționale/ergoterapiei, constituie avantaj experiența în domeniul anumitor activități lucrative/în domeniul terapiei ocupaționale/în domeniul serviciilor sociale/în lucrul cu persoanele vârstnice.
Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate, gradul I, in cadrul Compartimentului fond locativ:
Candidaţii trebuie sa aiba:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice;
– vechime necesară în specialitatea studiilor minim 3 ani si 6 luni.

Bibliografia pentru ocuparea postului de referent, tr. prof.I, in cadrul Compartimentului Monitorizare Locala – Serviciului Monitorizare Proiecte, Registratura, Arhiva, Monitorizare Locala, Organizare Evenimente:

1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul II – Cap. II, III, IV, V;
2. Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3. HOTĂRÂRE nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale cu modificările și completările ulterioare – Cap.V;
4. Legea nr.155/2010 politiei locale, republicata – Cap. II si VIII.

Bibliografia pentru ocuparea postului de infirmiera, in cadrul Cresei nr.20 – Directia de Asistenta Sociala:

1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul II – Cap. II, III, IV, V;
2. Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;
4. Curs de igiena;
5. Ingrijirea copilului – Primul ajutor pentru sugari si copii, autori dr. Bass si prof. M. Kibel, editura Aquila.

Bibliografia pentru ocuparea postului de educator, in cadrul Cresei nr.20 – Directia de Asistenta Sociala:

1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul II – Cap. II, III, IV, V;
2. Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3. H.G. 1252 / 2012 privind Metodologia de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara: Cap.III, Art. 34 – 42, Cap.IV Art.43;
4. Legea asistentei sociale nr.292 / 2011;
5. Legea nr.272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata: Cap. I – III ; Cap. V – VII ; Cap. XI – XII;
6. Introducere in psihologia copilului
Autor: H.R.Schaffer
Editura: ASCR 2007
– Stadiile dezvoltarii cognitive
– Dezvoltarea emotionala;
7. Repere fundamentale in invatarea si dezvoltarea timpurie a copilului de la nastere pana la 7 ani, Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr.3851/2010. Reperele si indicatorii pentru grupa de varsta 19-36 luni;
8. Curriculum pentru educatia timpurie a copiilor cu varsta cuprinsa intre nastere si 3 ani, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, 2008;
9. Ghidul pentru educatia timpurie a copiilor de la nastere pana la 3 ani, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului – Cap.IV, pag.20-101.

Bibliografia pentru ocuparea postului de ingrijitor varstnici la domiciliu, in cadrul Unitatii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice – Directia de Asistenta Sociala:

1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul II – Cap. II, III, IV, V;
2. Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3. Lege nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Cap.I și Cap. II, Art.4-13;
4. ORDIN nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale – ANEXA 9 Standarde minime de calitate pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice cod 8810ID – I.

Bibliografia pentru ocuparea postului de inspector de specialitate, gr.I, in cadrul Compartimentului Cluburi de Pensionari – Directia de Asistenta Sociala:

1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul II – Cap. II, III, IV, V;
2. Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3. Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Cap. III, IV, IX;
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare – Cap.IV Sectiunea a 4-a.

Bibliografia pentru ocuparea postului de referent, tr.prof.I, in cadrul Compartimentului Cluburi de Pensionari – Directia de Asistenta Sociala:

1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul II – Cap. II, III, IV, V;
2. Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3. Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Cap. III, IV, IX;
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

Bibliografia pentru ocuparea postului de terapeut ocupational, in cadrul Centrului de Zi
pentru Persoane in Varsta – Directia de Asistenta Sociala:
1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul II – Cap. II, III;
2. Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
3. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare – Cap.IV Sectiunea a 4-a, Asistenta socială a persoanelor vârstnice, art.92-98;
4. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicata – Art.1-7;
5. ORDIN nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale – ANEXA 7 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte – MODUL II – EVALUARE ŞI PLANIFICARE si MODUL III – ACTIVITĂŢI DERULATE/SERVICII ACORDATE;
6. Maria Dorina Pasca si Erzsebet Banga, Terapii ocupationale si arte combinate, University Press Targu Mures, 2016 http://www.bjmures.ro/bd/P/001/28/P00128.pdf Cap.I Terapii ocupationale.

Bibliografia pentru ocuparea postului de inspector de specialitate, gr.I, in cadrul Compartimentului Fond Locativ:
1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, actualizată;
3. Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, actualizată;
4. Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordinul nr.1058/2019 privind asistenţa aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului, actualizată;
6. Ordinul nr.343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum, actualizată.