Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs de recrutare în data de 13 februarie 2020 (proba scrisă), pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

0
1656

 Nr. 466/13.01.2020

 PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

 ANUNȚĂ

În conformitate cu prevederile Art.618, alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si art.22 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, Primaria Orașului Năvodari, judetul Constanța, organizează concurs de recrutare în data de 13 februarie 2020 (proba scrisă), pentru ocuparea urmatoarelor funcții publice de execuție vacante:

 1. Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentui Beneficii de Asistență Socială;
 2. Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget-Contabilitate.

Se stabilesc urmatoarele conditii de participare:

Pentru funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentui Beneficii de Asistență Socială:

Bottom of Form

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul administratiei publice sau asistentă socială;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 7 ani;

Pentru funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget-Contabilitate:

 

Bottom of Form

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul științelor economice-domeniul de licentă contabilitate sau finante;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

– cunostinte de operare pe calculator nivel mediu dovedite cu acte care sa ateste detinerea competentelor respective, emise in conditiile legii.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, județul Constanța, str.Dobrogei, nr.1, în data de 13 februarie 2020, ora 10,00 – proba scrisă. Interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei Orasului Navodari, respectiv in perioada                        13 ianuarie 2020 – 03 februarie 2020. Persoana de contact: Epuras Viorica, Referent de specialitate, tel.0241761603,  e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro 

 

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina documentele prevazute de Hotararea Guvernului nr.611/2008, Art.49, alin.(1):

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG nr.611/2008, anexat mai jos;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult     6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei de pe actul de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentui Beneficii de Asistență Socială:

 

 1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ – Partea VI ”Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publică și evidența personalului plătit din fonduri publice” (art.365-art.562) și partea VIII Servicii publice TITLUL I ”Principiile și clasificarea serviciilor publice” (art.580-art.585);
 2. Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare – capitolul I, capitolul II ” Sistemul de beneficii de asistență socială” și cap.V Secțiunea a-2-a ”Nivelul local”;
 4. O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget-Contabilitate:

 

 1. Ordin nr.1917/2005 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia (cap.I – IV și XI);
 2. Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea OUG nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 3. OUG nr.146/2002 (republicată) privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (cap.II, cap.III – art.5);
 4. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ – Partea VI ”Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publică și evidența personalului plătit din fonduri” (art.365-art.562) și Partea VII ”Răspunderea administrativă” (art.563-art.579).

 

 

1.Atributiile prevazute in fisa postului functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentui Beneficii de Asistență Socială:

 

– Pune in aplicare prevederile OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala pe perioada sezonului rece, si anume: primeste si verifica cererile si documentatia pentru acordarea ajutorului de incalzire, intocmeste referatele in vederea emiterii dispozitiilor de acordare/ modificare/ incetare/ respingere;

– Primeste si instrumenteaza cererile de acordare tichete sociale pentru pensionari si persoane fara venit, respectiv: intocmeste referatele in vederea emiterii dispozitiilor anuale/ eveniment pentru stabilirea datelor de primire cereri/ acordare tichete (valoare tichet, perioade calendaristice etc.), redacteaza anunturi/afise si le inainteaza spre aprobare, ofera informatii persoanelor interesate, primeste, verifica si inregistreaza cererile-declaratii tip, introduce datele in programul informatic, intocmeste referatele in vederea emiterii dispozitiilor de primar pentru acordarea dreptului la tichete sociale, distribuie tichetele pe liste nominale; efectueaza statistici privind tichetele sociale acordate;

– Asigura informarea si consilierea persoanelor solicitante, inclusiv telefonic, cu privire la activitatea Directiei de Asistenta Sociala, beneficiile si serviciile acordate, indrumand persoanele catre compartimentele  corespunzatoare din directie/primarie sau alte institutii competente;

– Înregistreaza corespondenta Directiei de Asistenta Sociala, pregateste mapele si le inainteaza spre semnare/aprobare directorului executiv, Primarului/Secretarului General, celorlalte directii/compartimente din primarie; urmareste circuitul corespondentei si verifica stadiul rezolvarii acesteia, in termenul prevazut de legislatie;

– Contribuie la promovarea imaginii institutiei in relatia cu cetatenii;

– Întocmeste referate de necesitate, periodice/anuale, privind achizitia de bunuri si servicii pentru buna desfasurare a activitatii DAS, urmareste derularea contractelor incheiate si termenele lor;

– Se implica in organizarea si desfasurarea unor campanii de informare si sensibilizare a  comunitatii locale privind beneficiile si serviciile sociale oferite de DAS, dar si pe alte teme din domeniul protectiei persoanelor cu handicap, protectiei copilului si familiei, a persoanelor varstnice, prevenirea violentei domestice etc.;

– Însoteste pe teren personalul angajat al Directiei de Asistenta Sociala in vederea efectuarii anchetelor sociale/vizitelor de monitorizare;

–  Participa la indosarierea documentelor specifice compartimentului din care face parte, in vederea arhivarii acestora;

–  Îndeplineste si alte atributii date de Directorul Executiv, Primar, Viceprimar, conform pregatirii profesionale.

 

 1. Atributiile prevazute in fisa postului functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget-Contabilitate:

 

-raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin casierie;

-intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate;

-incaseaza sumele de bani, prin numararea faptica, in prezenta persoanelor care platesc, comunica contribuabilului chitanta stampilata si semnata dupa ce a incasat contravaloarea acesteia;

-intocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi, stersaturi sau taieturi, iar daca se fac din greseala, suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre casierul care a facut corectura;

-preda zilnic in contabilitate primul exemplar din Registrul de casa, impreuna cu documentele de casa;

-raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la Trezorerie in baza foilor de varsamant, in conturile unitatii;

-ridica numerar din Trezorerie;

-depune la Trezorerie documentele de plata prin virament;

-ridica documente din Trezorerie;

-respecta plafonul de casa, plafonul de plati/zi, conform legislatiei in vigoare;

-raspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite;

-elibereaza numerar din casierie numai pe baza unei Dispozitii de plata, verifica daca aceasta este semnata de contabil, daca are viza de control financiar preventiv si aprobarea conducatorul institutiei;

-are obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitia organului de control a tuturor documentelor contabile, evidentelor si oricaror altor elemente materiale sau

 

valorice solicitate pe care le detine;

-raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse, daca prin fapta si in legatura cu munca a cauzat pagube materiale institutiei;

-respecta procedurile de lucru;

-ridica extrasele de cont de la banci si le preda in contabilitate pentru a fi inregistrate;

-indosariaza documente conform normelor in vigoare;

-indeplineste in conditiile legii orice alte atributii repartizate de conducere.

 

Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal:

 • Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor cu caracter personal
 • Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legii 190/2018;
 • Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
 • Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal în vederea realizării activităţilor specifice;
 • Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
 • Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de Operator;
 • Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale.

    PRIMAR,

CHELARU FLORIN

Afisat astazi 13.01.2020, ora 08,00

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică………………………………………………………………………….

Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:

Numele şi prenumele candidatului:

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):

Adresă:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Studii generale şi de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

 

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

 

Alte tipuri de studii:

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Limbi străine1):

Limba Scris Citit Vorbit

 

1) Se vor trece calificativele „cunostinte de baza”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele mentionate corespund, in grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinta pentru limbi straine, nivelurilor „utilizator elementar”, „utilizator independent” si, respectiv, „utilizator experimenta

 

Detalii despre ultimul loc de muncă4):

1

2

Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon

Declaraţii pe propria răspundere6)

Subsemnatul(a)……………………………….., legitimat(ă) cu CI/BI seria……….numărul……….., eliberat(ă) de……………

la data de………………………………………….. ,

cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:

– am fost        □      destituit(ă) dintr-o funcţie publică

– nu am fost       □

şi/sau

–  mi-a încetat     □                    contractul individual de muncă

–  nu mi-a încetat □

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

– am desfăşurat     □

– nu am desfăşurat □

activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Acord privind datele cu caracter personal7)

 • Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.
 • Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.
 • Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.
 • Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.
 • Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de’ informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data…………………………………….

Semnătura……………………………………………

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT  pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.

3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.

4) Se vor mentional calificativele acordate la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani, daca este cazul.

5) Vor fi mentionate numele si prenumele, locul de munca, functia si numarul de telefon.

6) Se va bifa cu „X” varianta pentru care candidatul isi asuma raspunderea declararii

7) Se va bifa cu „X”, in cazul in care candidatul este de acord; in comunicarea electronica va fi folosita adresa de e-mail indicata de candidat in prezentul formular, iar modelul cererii de consimtamant pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajarii sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen in vederea promovarii se pune la dispozitie candidatului de catre institutia organizatoare a concursului.