Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Inspector de specialitate, gradul II, studii superioare de lungă durata din cadrul Compartimentului Secretariat

0
1098

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA
ANUNȚĂ

În conformitate cu prevederile Art.7 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011(actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Inspector de specialitate, gradul II, studii superioare de lungă durata din cadrul Compartimentului Secretariat.
Concursul se organizează la sediul Primăriei orsului Năvodari, județul Constanța, în data de 22 octombrie 2018, ora 10,00 – proba scrisă. Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la dată susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a III-a, la sediul Primăriei orasului Năvodari, respectiv in perioada 05.10.2018 – 11.10.2018. Dosarele de înscriere la concurs trebuie sa contină documentele prevazute la art.6 din H.G.nr.611/2011, actualizată.
Condiții de participare la concurs:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 ani.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Hotararea Guvernului nr.611/2011, actualizată:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs
ART. 6 din Hotararea Guvernului nr.611/2011, actualizată:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, (de la biroul Resurse Umane);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1, tel: 0241760353, persoană de contact: Epuras Viorica – Biroul Resurse Umane.

BIBLIOGRAFIE CONCURS:

1.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicata, actualizata;
2.Legea 447/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3.Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicata, actualizata;
4.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizata.