Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante

0
832
primaria-nav

primaria-navIn conformitate cu prevederile Art.58, alin.(2), lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante:

1. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Disciplina in Constructii;

2. Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Evidenta Electorala;

3. Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contencios;

4. Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Probleme de Mediu;

5. Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelara – Relatia cu Consiliul Local;

6. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite si Taxe Locale;

Concursul va avea loc la sediul Primariei Navodari in data de 28 decembrie 2016, ora 10 – proba scrisa si interviul va avea loc in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-III-a.

Mentionam ca pentru functiile publice de la pozitiile 1,2,3,4,5, pe care au fost inregistrate candidaturi la concursul suspendat din data de 08.09.2016, se vor aplica prevederile Art.75 din HG 611/2008, respectiv, „Candidaturile înregistrate se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs completează şi depun un formular de înscriere în noul termen”.                  

Candidatii trebuie sa indeplineasca coditiile prevazute de Art.54 din Legea nr.188/1999 republicata (r2) privind Statutul Functionarilor Publici.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de   Art.49 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, respectiv:

– formularul de inscriere (de la comp.Resurse Umane)

– copia actului de identitate

– copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari

– copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

– declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

           Copiile actelor mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Conditii de participare la concursul

din data de 28 decembrie 2016 (proba scrisa)

1. Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Disciplina in constructii :

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul arhitectura sau urbanism sau in domeniul inginerie civila sau inginerie geodezica;                                                                                                                                                         – vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an;

 

2. Pentru ocuparea functiei publice de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Evidenta Electorala :

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor politice si administrative, specializarea stiinte politice;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an;

 

3. Pentru ocuparea functiei publice Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contencios :

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice, specializarea drept;

            – vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an;

            – curs de formare profesionala in administratie publica;

 

4. Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Probleme de Mediu :

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor naturii-specializarea ecologie;

 

5. Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelara – Relatia cu Consiliul Local :

– studii superioare de lunga durata: stiinte juridice, stiinte administrative, stiinte ale comunicarii;

– curs de formare profesionala in administratia publica;

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani;

 

6. Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite si Taxe Locale :

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice.

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an;

           – cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu, dovedite prin atestat/certificat.

BIBLIOGRAFIE

la concursul din data de 28 decembrie 2016 (proba scrisa)

 1. Pentru ocuparea functiilor publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Disciplina:

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata

3. Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicata, actualizata

4.Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucarilor de constructii, (r2), cu modificarile si completarile ulterioare

5.Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare

 

2. Pentru ocuparea functiei publice de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Evidenta Electorala

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata

3. Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicata, actualizata

4. HG 720/2000 privind listele electorale permanente;

5. OUG 4/2014 privind operationalizarea Registrului electoral si pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014

 

3. Pentru ocuparea functiei publice de Consilier juridic, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contencios:

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata

3. Legea nr.554/2004 contenciosului administrativ;

4. Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

5. Codul Civil: Cartea a-III-a, Titlul VI – Proprietatea publica; Cartea a-V-a, Titlul II, Capitolul I – Contractul

6. Codul de procedura Civila: Cartea a-II-a, Titlul I – Procedura in fata primei instante;

7. Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicata, actualizata

 

4. Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Probleme de Mediu:

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata

3. Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicata, actualizata

4. Legea nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice;

5. Legea nr.107/1996 legea apelor.

 

5. Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelara – Relatia cu Consiliul Local:

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata

3. Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicata, actualizata

4. Legea nr.287/2009 Codul Civil: – Titlul II, Cap. (1) – Capacitatea civila a persoanei fizice;

                                                         – Titlul III – Ocrotirea persoanei fizice;

                                                         – Titlul III, Cap. (VII) – Sectiunea a 2-a – Efectele divortului;

                                                         – Titlul IV, Cap.(1) – Autoritatea parinteasca

5. Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali.

 

6. Pentru ocuparea functiei publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite si Taxe Locale;

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata

3. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata

4. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX – Impozite si taxe locale, actualizata

5. Hotararea Guvernului nr.1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii   nr.227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX – Impozite si taxe locale, actualizata.