Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacan

0
1304

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

 

Anunță

 

 

         În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

        1 post – îngrijitor vârstnici la domiciliu – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și curs de calificare cu diplomă în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu – Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice – Direcția Asistență Socială;

         1 post – asistent social debutant – studii superioare absolvite cu diplomă de licență (sau adeverință echivalentă) în domeniul asistenței sociale, dovada înscrierii în cadrul CNASR (Colegiul Național al Asistenților Sociali din România), vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară – Centrul de Zi pentru Persoane în Vârstă – Direcția Asistență Socială.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, astfel:

– 20.01.2020, ora 10.00- proba scrisă ;

– interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

            Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de la data de 20.12.2019 până la data de 09.01.2020, inclusiv.

         Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizată. 

Condițiile generale și specifice de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei Orașului Năvodari și pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari www.primaria-navodari.ro.

            Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Năvodari și la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.

 

Actele necesare pentru inscrierea la concursul din data de

20.01.2020- proba scrisa

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  a) cerere de înscriere la concurs ( de la Resurse Umane)

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 1. g) curriculum vitae

  2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

  (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ingrijitor varstnici la domiciliu, in cadrul Unitatii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice – Directia de Asistenta Sociala:

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– curs de calificare cu diplomă în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu. 

 

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de asistent social debutant in cadrul Centrului de Zi pentru Persoane in Varsta:

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licență (sau adeverință echivalentă) în domeniul asistentei sociale;

– dovada înscrierii în cadrul CNASR (Colegiul Național al Asistenților Sociali din România);

– vechime necesară în specialitatea studiilor – nu este necesara.

 

Bibliografia pentru ocuparea postului de ingrijitor varstnici la domiciliu, in cadrul Unitatii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice – Directia de Asistenta Sociala:

 

 1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul II – Cap. II, III, IV, V;
 2. Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare – PARTEA VI, TITLUL III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 3. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Cap.I și Cap. II, Art.4-13;
 4. ORDIN MMJS nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale – ANEXA 8 Standarde minime de calitate pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice, cod 8810ID-I.

Bibliografia pentru ocuparea postului de asistent social debutant, in cadrul Centrului de Zi pentru Persoane in Varsta – Directia de Asistenta Sociala:

 

  1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul II – Cap. II, III;
  2. Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ – PARTEA VIII, Servicii publice, TITLUL I – Principiile specifice aplicabile serviciilor publice – Art.580-585;
  3. ORDIN MMJS nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale – ANEXA 6 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte;

 

 • Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ulterioare – cap.I – Dispoziţii generale, cap.III – Sistemul de servicii sociale, cap.V sectiunea a 2-a Nivelul local;

 

  1. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Cap.I și Cap. II SECŢIUNEA 1- Evaluarea situaţiei persoanelor vârstnice care necesită asistenţă socială;

 

 • HOTĂRÂRE nr. 886 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a      nevoilor persoanelor vârstnice.