Primăria orașului Năvodari organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Disciplina în construcții

0
2490

 PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

ANUNȚĂ

Nr.39587/13.09.2019

 

            In conformitate cu prevederile art. 618 alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ si HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea di sdezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata, Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Disciplina in constructii.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Se stabilesc următoarele condiții specifice de participare pentru ocuparea funcției publice de execuție sus menționate:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor ingineresti-specializarea constructii civile, industriale și agricole sau inginerie economică în construcții.

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani.

Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Năvodari în data de 15 octombrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă iar interviul în maximum 5 zile lucratoare de la data susținerii probei scris

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul Primăriei orașului Năvodari, respectiv în perioada 13.09.2019-02.10.2019 (inclusiv).

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Oraș Năvodari, str. Dobrogei nr.1, tel:0241761603, e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro, persoana de contact Ciocan Marinela, Inspector, clasa I – Biroul Resurse Umane.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțina în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar;

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro, persoana de contact Ciocan Marinela, Inspector, clasa I- Biroul Resurse Umane.

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor , are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 1. Bibliografie pentru ocuparea funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Disciplina în construcţii:

 

 1. Constituţia României republicată.
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ-cap.V, cap.VI, cap.VIII, cap.IX.
 3. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizat.
 5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată.
 6. Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, actualizat.
 7. HG nr.525/1996 , pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, actualizata.
 8. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizata.

 

Atribuţiile prevăzute în fişa postului de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Disciplina în construcţii:

 • rezolva eficient sarcini de serviciu trasate de arhitectul sef/sef birou/primar/viceprimar;
 • face parte din comisia de receptie la terminarea lucrarilor pentru cladiri aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice;
 • inregistreaza certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lucrari de constructii, reconstruire, modificare, extindere, reparatii, protejare, restaurare, reabilitare, conservare, cai de comunicatii, dotari tehnico-edilitare, imprejmuiri, mobilier urban, amenajare spatii verzi, parcuri, pasaje, excavari, exploatari de cariere, balastiere, contructii provizorii de santier, tabere de corturi, tabere de casute si alte lucrari indiferent de valoarea lor, pentru care legea cere eliberarea autorizatiilor de construire, in cuprinsul intravilanului orasului si in interiorul administrativ.

 

 • aduce la cunostinta publicului autorizatiile eliberate;
 • asigura arhivarea documentelor elaborate in cadrul compartimentului
 • completeaza registrul de evidenta al autorizatiilor de construire care va cuprinde, pe langa datele de identificare a autorizatiei, datele pentru: prelungirile acordate, eliberarea unor noi autorizatii pentru aceeasi lucrare, procesul verbal de receptie al lucrarii, valoarea calculata a taxei de autorizare, somatiile pentru regularizarea taxelor de autorizare, valoarea calculata a regularizarii taxei respective, dovada achitarii integrale a taxei de autorizare;
 • solutioneaza corespondenta in termenele prevazute de lege
 • centralizeaza date si studii statistice necesare unor raportari solicitate de institutiile judetene abilitate sau de institutii administrative nationale
 • elibereaza certificate de nomenclatura stradala
 • raspunde de exactitatea datelor inscrise in documentatiile pe care le arhiveaza
 • exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative , prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.

 

 

PRIMAR,

CHELARU FLORIN