Primăria Orașului Năvodari organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante

0
1715

 PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

 

Anunță

 

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 • 1 post – muncitor calificat- treaptă profesională I – studii generale/medii-având calificarea într-o meserie cu profil veterinar și vechime minim 5 ani în muncă – Compartiment Ecarisaj.
 • 1 post – muncitor calificat, treaptă profesională III-studii generale/medii- vechime în meserie minim 3 ani – Compartiment Întreținere-Reparații.
 • 1 post – muncitor calificat- treaptă profesională IV- studii generale/medii-vechime în meserie minim 2 ani – Compartiment Întreținere-Reparații.
 • 1 post – inspector de specialitate debutant-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul științelor juridice sau știițe economice, curs accesare fonduri europene – Compartiment implementare proiecte – fonduri europene – Serviciul Achizitii Publice-Management Programe.
 • 2 posturi – îngrijitor vârstnici la domiciliu – studii medii – curs de calificare cu diplomă în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu – Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru personae vârstnice – Direcția Asistență Socială.
 • 1 post – administrator – treaptă profesională I – studii medii – Compartiment Cluburi de Pensionari – Direcția Asistență Socială.
 • 1 post – asistent medical – studii sanitare postliceale sau echivalente, diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, vechime necesară în specialitatea studiilor 6 luni – Cresa nr.20 – Direcția Asistență Socială.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, astfel:

– 08.04.2019, ora 10.00- proba scrisă pentru posturile vacante de: inspector de specialitate debutant, îngrijitor vârstnici la domiciliu, administrator, asistent medical;

–  08.04.2019, ora 12.00- proba practică pentru posturile vacante de muncitor calificat-tr.prof.I,  muncitor calificat-tr.prof.III, muncitor calificat-tr.prof.IV;

– interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv a probei practice.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de la data de 15.03.2019 până la data de 29.03.2019, inclusiv.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizată.

Condițiile generale și specifice de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei Orașului Năvodari și pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari www.primaria-navodari.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Năvodari și la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.

 

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat, tr.prof.I in cadrul Compartimentului Ecarisaj:

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii generale/medii;

– calificare intr-o meserie cu profil veterinar;

– vechime in munca minim 5 ani.

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat, tr.prof.III, in cadrul Compartimentului Intretinere-Reparatii

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii generale/medii;

– calificare intr-o meserie cu profil tehnic: tractorist rutierist, sofer cu permis de conducere pentru categoria C-E sau TR;

– vechime in meserie minim 3 ani.

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat, tr.prof.IV, in cadrul Compartimentului Intretinere-Reparatii

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii generale/medii;

– calificare intr-o meserie cu profil tehnic: instalator sanitar, instalatii apa-canal, zidar, vopsitor, zugrav, lacatus, zidar-tencuitor, operator, dulgher, faiantar, zugrav-vopsitor, fierar betonist, electromecanic, electrician, mecanic, mecanic masini si utilaje, mecanic auto, pavator, drujbist, tamplar, lacatus mecanic, mecanic agricol;

– vechime in meserie minim 2 ani.

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate debutant, pe durata determinata, pana pe 28.02.2020, perioada implementarii proiectului, in cadrul Compartimentului Implementare Proiecte-Fonduri Europene – Serviciul Achizitii Publice – Management Programe:

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta, in domeniul stiintelor juridice sau stiinte economice;

–  curs accesare fonduri europene.

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ingrijitor varstnici la domiciliu, in cadrul Unitatii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice – Directia Asistenta Sociala:

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii medii;

– curs de calificare cu diploma in domeniul ingrijirii persoanelor varstnice la domiciliu.

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de administrator.in cadrul Compartimentului Cluburi de Pensionari – Directia Asistenta Sociala:

Candidaţii trebuie să aiba:

– studii medii.

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de asistent medical, in cadrul Cresei nr.20 – Directia Asistenta Sociala:

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii sanitare postliceale sau echivalente, diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997;

– vechime necesară în specialitatea studiilor 6 luni.


Bibliografia pentru ocuparea postului de de inspector de specialitate debutant, in cadrul Compartimentului Implementare Proiecte-Fonduri Europene – Serviciul Achizitii Publice – Management Programe :

 1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Lege 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 4. HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

 

Bibliografia pentru ocuparea postului de ingrijitor varstnici la domiciliu, in cadrul Unitatii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice – Directia Asistenta Sociala:

 1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul II – Cap. II, III, IV, V;
 2. Lege 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Lege 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Cap.I și Cap. II, Art.4-13;
 4. ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale – ANEXA 8 Standarde minime de calitate pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice.

 

Bibliografia pentru ocuparea postului de administrator. in cadrul Compartimentului Cluburi de Pensionari – Directia Asistenta Sociala:

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul II – Cap. II, III, IV, V;
 2. Lege 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelorprivind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 5. HG nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

 

Bibliografia pentru ocuparea postului de asistent medical, in cadrul Cresei nr.20 – Directia Asistenta Sociala:

 1. Legea 263/2007 privind înfințarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare: 1 – Art.7;
 2. Hotărârea Guvernului nr.1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară: Art.52, Art.57, Cap.V;
 3. Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare: – Codul de Conduită a personalului contractual – Principii generale;
 4. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare: – Drepturile și obligațiile salariatului: Titlul XI-Cap.II Răspunderea disciplinară;
 5. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1955/18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare:

– Condiții pentru întocmirea unui meniu corect;

– Condiții obligatorii pentru servirea mesei în sălile din unitatea care oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară, reguli de igienă în blocurile alimentare;

 1. Puericultura și pediatrie pentru asistenți medicali, dr.Mihaela Vasile, editura ALL:

– Îngrijirile acordate copilului antepreșcolar;

– Alimentația copilului antepreșcolar;

– Programul de imunizări și profilaxie;

– Analiza semnelor și simptomelor afectiunilor (particularitățile patologiei copilului pe grupe de vârstă, caracteristicile semnelor și simptomelor la copil, afecțiunile copilului).

 1. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1,101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 2. Ordinul Ministerului Sănătății nr.653/25 septembrie 2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.