PROCEDURA INTERNA PRIVIND PARTICIPAREA SOLICITANTILOR DE FINANTARE ÎN CADRUL PRORAMULUI PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE

0
84

Scopul programului îl constituie îmbunătățirea calității mediului prin casarea autovehiculelor uzate. Programul este destinat exclusiv persoanelor fizice.

Prezenta procedura descrie etapele și documentele necesare pentru implementarea Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

Procedura se aplica la nivelul Primăriei Orașului Năvodari în vederea derularii în condiții optime a Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

U.A.T. ORAȘ NĂVODARI participa la Programul privind casarea autovehiculelor uzate pentru a veni în sprijinul locuitorilor, ce dețin de cel puțin 5 ani un autovehicul mai vechi de 15 ani și normă de poluare Euro 3 sau inferioară, să beneficieze de stimulentul de casare în valoare de 3.000 lei.

Suma de 3.000 lei cu titlul de stimulent pentru casare numai după:
– încheierea contractului de finanțare cu proprietarul autovehiculul uzat, ce solicită stimulentul pentru casare;
– casarea autovehiculului uzat, numai prin intermediul colectorilor autorizați, după încheierea contractului de finanțare;
– radierea autovehiculul uzat din circulație și din evidența fiscală a UAT Oraș Năvodari.

După verificarea documentelor și semnarea contractului de finanțare, următorii pași sunt:- predarea autovehicului la colectorii autorizați;
– radierea autovehiculului din circulație;- radierea autovehiculului din evidența fiscală;- depunerea dovezilor de radiere la sediul Primariei Orașului Năvodari din str.Dobrogei nr.1;- plata stimulentului de casare în valoare de 3000 lei în contul solicitantului sau în numerar, în cazul în care solicitantul nu are deschis cont la o bancă, pe baza unei programări ce va fi anunțată ulterior.

DESCRIERE PROCEDURA

În programul privind casarea autovehicolelor uzate, se pot înscrie doar solicitanții care au domiciliul pe raza U.A.T. Oraș Năvodari, în limita sumelor prevăzute în contractul de delegare.
Etapele programului conform Ordinul Ministerului Mediului apelor și Pădurilor nr. 864 din 30 martie 2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate sunt urmatoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a AFM a ghidului de finanţare, anunţului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanţi şi a sumelor alocate;
b) depunerea cererii de înscriere şi a documentelor prevăzute în Ghid de către U.A.T. Oraș Năvodari în aplicaţia dedicată;
c) publicarea rezultatelor analizei şi încheierea contractului de delegare între U.A.T. Oraș Năvodari și AFM;
d) publicarea listei UAT-urilor care au încheiat contracte de delegare;
e) publicarea pe pagina de internet a AFM a anunţului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanţii de finanţare şi a sumelor alocate;
f) înscrierea în aplicaţie a solicitanţilor de finanţare care au domiciliul în raza U.A.T. Oraș Navodari, în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare;
g) transmiterea de către AFM a solicitărilor de finanţare către U.A.T. Năvodari, pe baza înscrierilor efectuate;
h) derularea Programului conform procedurilor interne adoptate de U.A.T. oRAȘ Năvodari;
i) monitorizarea proiectelor.

Pentru a participa în cadrul Programului, solicitantul de finanţare are următoarele obligaţii:
a) să se asigure că U.A.T. Oraș Năvodari, în raza căreia îşi are domiciliul şi unde este înregistrat autovehiculul uzat, participă în cadrul Programului, prin consultarea paginii de internet a AFM;
b) să respecte procedura internă elaborată la nivelul U.A.T. Oraș Năvodari;
c) să încheie contractul de finanţare cu U.A.T. Oraș Năvodari;
d) să caseze şi să radieze din circulaţie autovehiculul uzat, ulterior semnării contractului de finanţare;
e) să se asigure că respectă condiţiile pentru a beneficia de stimulentul pentru casare.

Stimulentul de casare în sumă de 3000 lei, din care 2400 lei de la AFM și 600 lei, contribuție proprie sustinută de delegat din bugetul local, se acordă solicitantului după virarea sumelor de către AFM în contul U.A.T. Oraș Năvodari, în baza contractului de finanțare încheiat între U.A.T. Oraș Năvodari și solicitant, cu respectarea etapei de casare și radiere din circulație autovehicul uzat.

Criterii de eligibilitate ale solicitantului de finanțare

Este considerat eligibil solicitantul de finanţare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a UAT Oraș Năvodari;
b) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale U.A.T. Oraș Năvodari, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
c) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;
e) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
g) se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

În situaţia în care solicitantul de finanţare, este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la U.A.T. Năvodari declaraţia pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.
În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la U.A.T. Oraș Năvodari şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.

Criterii de eligibilitate ale autovehiculului uzat

Este considerat eligibil, autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale delegatului;
b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;
c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
d) conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

Înscrierea solicitantului de finanţare în aplicaţie

Înscrierea solicitanţilor de finanţare se face în aplicaţia informatică, la o dată ulterioară publicării listei şi menţionată în comunicatul emis de AFM.
Se pot înscrie doar solicitanţii de finanţare care au domiciliul în raza U.A.T. Oraș Năvodari, în limita sumelor prevăzute în contractul de delegare.
Înscrierea solicitanţilor de finanţare se face doar prin completarea unor câmpuri predefinite ale aplicaţiei informatice. Documentele care atestă eligibilitatea vor fi transmise de solicitantul de finanţare către delegat, ulterior înscrierii, conform procedurii şi termenelor stabilite de aceasta.
Un solicitant de finanţare se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru casarea uneia sau mai multor autovehicule uzate.
După finalizarea înscrierii, AFM transmite delegaţilor lista solicitanţilor de finanţare care solicită stimulentul pentru casare, prin poşta electronică.

Contractul de finanţare

U.A.T. Oraș Năvodari încheie contract de finanţare doar cu solicitanţii de finanţare care:
a) sunt menţionaţi în lista transmisă de către AFM;
b) întrunesc criteriile de eligibilitate;
c) îşi exprimă acordul privind participarea în Program;
d) deţin autovehicule uzate ce întrunesc condiţiile de eligibilitate .

Solicitanții stimulentului vor verifica pe pagina de internet a AFM la secțiunea ,,Programe de finanțare’’, anunțul de deschidere a sesiunilor de înscriere pentru solicitanții de finanțare.
Ulterior publicării anunțului de deschidere, solicitanții stimulentului pentru casare se pot înscrie exclusiv în aplicația informatica a AFM pe pagina de internet www.afm.ro la secțiunea ,,Programe de finanțare’’
Se pot înscrie doar solicitanții care au domiciliul pe raza U.A.T. Oraș Năvodari, în limita sumelor prevăzute în contractul de delegare.
Înscrierea solicitantilor se face prin completarea unor câmpuri predefinite în aplicația informatică. Documentele care atesta eligibilitatea vor fi transmise de solicitant către U.A.T. Oraș Năvodari ulterior înscrierii.
Un solicitant se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni pentru casarea unui sau mai multor autovehicule.
După finalizarea înscrierii, AFM transmite U.A.T. lista solicitanților stimulentului pentru casare, prin poșta electronică.
Persoanele care s-au înscris, vor depune ulterior datei transmiterii listei solicitanților stimulentului pentru casare de către AFM, cererea prevazută în anexa 1 la prezenta procedură.
Cererea, completată și semnată olograf, se va depune la registratura Primăriei Orașului Năvodari, împreună cu documentele solicitate, în copie certificată pentru conformitate sau online pe adresa de e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro
În cazul în care cererea, documentele însoțitoare și declarațiile pe proprie răspundere se transmit prin email sau online, acestea vor fi scanate si încărcate în format PDF și se vor semna electronic cu semnatură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piata internă și de abrogare a Directivei. Documentele transmise în format electronic se acceptă numai în format PDF, lizibil.
Toate documentele prezentate în copie la registratura Primăriei orașului Năvodari, vor fi certificate pentru conformitate cu originalul.

CEREREA prevăzută în Anexa 1 a prezentei proceduri, va cuprinde urmatoarele:

a) Declarație pe propria răspundere referitoare la faptul că nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program și, de asemenea, faptul că autovehiculul conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitiv catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație, dar și faptul că solicitantul nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecatorească definitivă;
b)Angajament referitor la faptul că se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare și că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Odată cu depunerea cererii se vor depune și următoarele documente:
a) carte identitate pentru condiția referitoare la domiciliul pe raza teritorială a orașului Năvodari, copie certificată pentru conformitate;
b) cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare pentru dovedirea proprietății asupra autovehicului uzat înmatriculat pe numele său de cel putin 5 ani și faptul ca acesta se află în evidențele fiscale ale U.A.T.Oraș Năvodari, cu exceptia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, de asemenea pentru verificarea faptului că la data solicitării acordarii stimulentului pentru casare, autovehiculul are o vechime mai mare sau egala cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării și faptul că acesta are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară, copie certificată pentru conformitate;
c) certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF, pentru a dovedi faptul ca nu este înregistrat cu obligații restante de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor și contributiilor către bugetul de stat – original sau eliberat online cu semnătura electronică;
d) certificat de atestare fiscală eliberat de Primăria orașului Năvodari pentru a dovedi faptul ca nu este înregistrat cu obligații restanțe de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local și că autovehiculul este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT Năvodari – original sau eliberat online cu semnătura electronică
e) extras de cont în vederea virării stimulentului pentru casare, în cazul aprobării cererii și dacă se dorește efectuarea plătii in cont;
f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2);
g) împuternicire în original sau copie legalizată, dacă este cazul ;
h) actul de identitate al împuternicitului, copie certificate pentru conformitate.

În cazul în care, autovehiculul uzat care face obiectul dosarului privind casarea este deținut în coproprietate, cererea de participare la program se completează și semnează de fiecare coproprietar conform Anexei 3 la prezenta procedură, iar toate documentele, menționate anterior, se depun pentru fiecare coproprietar.
În cazul în care, survin modificări de natură a conduce la pierderea dreptului de a beneficia de stimulentul de casare, solicitanții de finanțare sunt obligați să aducă la cunoștinta Primăriei Năvodari, situația care generează pierderea dreptului în termen de 15 zile de la ivirea acesteia.
În cazul nerespectării angajamentului de a nu achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare, Primăria Năvodari va emite un act administrativ (dispoziție) de recuperare a stimulentului de casare. În cazul recuperării sumei, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi/penalităţi, calculate de la data plăţilor efectuate până la data recuperării sau a rambursării integrale.
Verificarea respectării angajamentului privind interdicitia achiziționării unui autoturism cu norma de poluare Euro5 și/sau inferioara în termen de 3 ani de la data plății stimulentului, se va face prin Serviciul Impozite și Taxe Locale Năvodari.
Persoanele desemnate din cadrul Serviciului Gestionare Servicii Publice – Protecția Mediului vor verifica dacă dosarul cuprinde toate documentele solicitate prin prezenta procedură și dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate ale solicitantului si ale autovehicului propus spre casare, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii însoțite de documentația completă.
În cazul în care se constată că lipsesc documente sau acestea nu au fost completate corect,
compartimentul de specialitate informează solicitantul în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare sau de corectarea documentelor depuse la dosar, potrivit modalității de comunicare indicată în cererea de înscriere în Program, precum și cu privire la consecințele nerespectarii termenului de completare a documentației.
Termenul comunicării documentelor pentru completarea dosarului este de 15 zile de la data primirii notificării, acestea urmând a fi depuse la registratura Primăriei Orașului Năvodari cu adresă de înaintare.
În cazul în care solicitantul finanțării nu completează documentele în termenul de 15 zile, funcționarul public care a verificat documentația va întocmi un referat cu propunerea emiterii unei notificari de respingere a cererii de acordare a stimulentului de casare a autovehiculului uzat.
În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de acordare a stimulentului de casare sau după ce solicitantul depune documentele solicitate pentru completarea dosarului, funcționarul public care a verificat documentația va întocmi contractul de finanțare (anexa 4 la procedură) în 3(trei) exemplare.
După semnarea contractului de finanțare de către reprezentanții U.A.T. Oraș Năvodari, funcționarul public va înștiința solicitantul, să se prezinte la sediul Primăriei Orașului Năvodari pentru semnarea contractul de finanțare. Pentru semnarea contractului de finanțare, solicitantul prezintă și documentele în original, necesare pentru a dovedi că îndeplinește criteriile de eligibilitate, atât pentru el, cât și pentru autovehicul.

Conditii de acordare a stimulentului de casare

U.A.T. Oraș Năvodari acordă suma de 3.000 de lei, cu titlu de stimulent pentru casare, numai după:
a) încheierea contractului de finanţare cu solicitantul stimulentului;
b) casarea autovehiculului uzat, numai prin intermediul colectorilor autorizaţi;
c) radierea autovehiculului uzat din circulaţie şi din evidenţa fiscală a UAT Năvodari.

După semnarea contractului de finanțare, UAT Oraș Năvodari acordă suma de 3.000 de lei, cu titlu de stimulent pentru casare, numai după ce solicitantul de finanțare prezintă:
– certificatul de distrugere a autovehiculului emis de colectori autorizați cu mențiunea deținerii componentelor esențiale: motor transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitiv catalizator, daca acestea au fost prevăzute din fabricație;
– certificatul de radiere din circulație emis de D.R.P.C.I.V. Constanța;
– dovada scoaterii din evidența fiscală emis de către U.A.T. Oraș Năvodari.

Plata stimulentului de casare se va face numerar la casieria unității sau prin virament în contul comunicat de beneficiar, numai după primirea sumelor de la A.F.M.

Monitorizarea

Monitorizarea în cadrul Programului se desfăşoară pe întreaga perioadă de derulare a contractului de delegare şi contractelor de finanţare şi are ca obiect verificarea prin sondaj, în colaborare cu delegatul, a modului de îndeplinire a obligaţiei de casare şi radiere din circulaţie şi din evidenţa fiscală a U.A.T. Oraș Năvodari a autovehiculelor pentru care s-a acordat stimulentul pentru casare, precum şi a respectării interdicţiei achiziţiei unui autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară de către beneficiari.
U.A.T. Oraș Năvodari are obligaţia de a permite reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale, pentru examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect.
AFM poate solicita delegatului orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, în perioada supusă monitorizării.
U.A.T. Oraș Năvodari are obligaţia de a transmite anual, până cel târziu la 15 ianuarie a anului următor, un raport de monitorizare, în care menţionează, cel puţin, numărul stimulentelor pentru casare acordate în cursul acelui an, numele şi prenumele beneficiarilor finali şi seria de şasiu a autovehiculelor uzate casate.
Monitorizarea în cadrul Programului este de 36 de luni de la depunerea raportului de finalizare, în cazul contractului de delegare, şi de 36 de luni de la primirea stimulentului pentru casare, în cazul contractului de finanţare.

PROCEDURA INTERNA CASARE AUTO UZATE