Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

0
3127

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA
Anunță

​În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Orasulului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
– 1 post – inspector de specialitate, gradul IA, studii superioare de lungă durata în domeniul științelor administrative-specializarea administrație publică, sau în domeniul științelor juridice – vechime în specialitatea studiilor minimum 9 ani, în cadrul Compartimentului Secretariat
– 1 post – inspector de specialitate, gradul I, studii superioare de lungă durata în domeniul tehnic – vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani și 6 luni, în cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Străzi, Salubrizare, Spații Verzi
– 1 post – inspector de specialitate, gradul I, studii superioare de lungă durata în domeniul tehnic – vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani și 6 luni, în cadrul Compartimentului Management-Programe – pe perioada de durabilitate a proiectului Centru de Afaceri.
​Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, astfel:
– 08.02.2018 ora 10,00 – proba scrisă,
– Interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
​Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Primăriei Orașului Năvodari.
​Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizată.
​Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează și la sediul Primăriei Orașului Năvodari.
​Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Năvodari și la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse umane – telefon 0241761603 sau 0241760353.

Conditii de participare la concursul din data de 08.02.2018

Art. 3 din H.G. nr.286/2011, actualizata:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Conditii specifice prevăzute în fişa de post:

1.Pentru postul vacant de Inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Compartimentului Secretariat:
– studii superioare de lungă durata în domeniul științelor administrative-specializarea administrație publică, sau în domeniul științelor juridice
– vechime în specialitatea studiilor minimum 9 ani;
2. Pentru postul vacant de Inspector de specialitate gradul I din csdrul Compartimentului Administrare Drumuri, Strazi, Salubrizare, Spatii Verzi:
– studii superioare de lungă durata în domeniul tehnic
– vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani și 6 luni
3. Pentru postul vacant Inspector de specialitate, gradul I din cadrul Compartimentului Management Programe, cu contract de munca pe durata de durabilitate a proiectului Centru de Afaceri: – studii superioare de lungă durata în domeniul tehnic
– vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani și 6 luni

Actele necesare pentru înscrierea la concursul din data de 08.02.2018 (proba scrisa)

​Art.6 din H.G. nr.286/2011, actualizata:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; (formular de la compartimentul resurse umane)
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie pentru postul vacant de Inspector de specialitate, gradul IA – Compartiment Secretariat:

1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul I – Cap.II, Titlul II – Cap.II si V, Titlul III – Cap.I;
3. Legea nr.215/2001 privind administratia publică locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificata si completata; 5.Hotărârea de Guvern nr.1723/14.10.2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.

Bibliografie pentru postul vacant de Inspector de specialitate gradul I – Compartiment Administrare Drumuri, Strazi, Salubrizare, Spatii Verzi:

1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
​2. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul I – Cap.II, Titlul II – Cap.II si V, Titlul III – Cap.I;
3. Legea nr.215/2001 privind administratia publică locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Cap. I, IV, VIII si XII;
4. Legea nr.50/1991 (republicata, actualizata) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – Capitolul I;
5. Hotararea Guvernului nr.273/1994 (actualizata) pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor – Capitolul II, III si IV din Regulament.

Bibliografie pentru postul vacant de Inspector de specialitate, gradul I – Compartiment Management Programe:

1. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul II si Titlul III;
2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.