Se pot depune solicitări pentru acordarea tichetelor sociale de Paște până pe 03.04.2023. Vezi categoriile de beneficiari conform HCL nr. 72/ 24.03.2022

0
2652

Se pot depune solicitări pentru acordarea tichetelor sociale de Paște până pe 03.04.2023. Vezi categoriile de beneficiari conform HCL nr. 72/ 24.03.2022

Primăria oraşului Năvodari, prin Direcţia de Asistenţă Socială, anunţă persoanele interesate că începând cu data de 20.02.2023 se pot depune cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Sărbătorii Paștelui 2023, pentru categoriile de persoane defavorizate prevăzute HCL nr. 72/24.03.2022
Pentru Sărbătoarea Paştelui 2023 tichetele sociale se acordă următoarelor categorii de beneficiari:
a). beneficiari de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr. 416/2001 – 100 lei/persoană din familie;
b) beneficiari de alocaţie de susţinere a familiei stabilită în baza Legii nr. 277/2010 – 100 lei/persoană din familie;
c) persoane încadrate în gradul de handicap accentuat sau grav – 100 lei/persoană;
d) pensionari ai căror venituri proprii, nete, sunt mai mici sau egale cu suma de 1.450 lei/lună, respectiv:
• venit net mai mic sau egal cu valoarea pensiei sociale minime în vigoare la momentul depunerii cererii (1.125 lei) – 100 lei/persoană
• cu venit net cuprins între 1.126 lei şi 1.450 lei, inclusiv – 60 lei/persoană
e) persoane cu vârsta peste 60 ani, fără venituri – 100 lei/persoană
f) copii minori orfani de ambii părinţi şi copii pentru care s-a instituit măsura de protecţie a plasamentului şi tineri cu vârsta peste 18 ani, dar fără a depăşi vârsta de 25 ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, orfani de ambii părinţi, care frecventează forme de învăţământ la zi: 100 lei/copil/tânăr;
Primirea cererilor se va face în perioada 20.02.2023 – 03.04.2023, la Cantina de Ajutor Social (str. Sănătăţii nr. 2, intrarea dinspre Serviciul Taxe şi Impozite), după următorul program:

• Luni, Marţi, Miercuri şi Vineri între orele 08:30 – 12:00
• Joi între orele 13:00 – 17:00

Persoanele îndreptăţite se vor prezenta cu actul de identitate în copie şi în original, pensionarii cu cuponul de pensie (copie) şi persoanele încadrate în grad de handicap cu certificatul de încadrare în grad de handicap (copie). Pentru beneficiarii prevăzuţi la lit. „f” se vor ataşa în copie certificatul de naştere al beneficiarului şi certificatele de deces ale părinţilor, precum şi adeverinţa privind lipsa absenţelor de la şcoală/grădiniţă sau adeverinţa care atestă frecventarea cursurilor emise de instituţiile de învăţământ, respectiv hotărâre/decizie de plasament, dacă este cazul.
Distribuirea tichetelor sociale se va realiza în perioada 04.04.2023 – 13.04.2023, prin intermediul serviciilor poştale.
*O persoană/familie beneficiază de tichete sociale pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine la data distribuirii tichetelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus. In cazul persoanelor cu handicap grav şi accentuat care se regăsesc şi în celelalte categorii de beneficiari eligibili, aceştia vor primi tichetele sociale pentru categoria persoanelor cu handicap.
**Se iau în calcul nu doar pensiile solicitanţilor, ci şi alte venituri realizate din salarii, chirii etc.
*** Conform prevederilor HCL nr. 72/24.03.2022 nu pot beneficia de tichete sociale persoane care deţin bunurile prevăzute de Anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, respectiv:

 

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII TICHETELOR SOCIALE

Bunuri imobile
  1. 1
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

 

Bunuri mobile*
1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai  mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum  şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor  necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei  „Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul   acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/crescătorii animale sau păsări
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

NOTĂ:

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării tichetelor sociale.