Birou Resurse umane / Salarizare / Compartiment Relatii publice / Arhiva

0
3014

{slider Compartiment Resurse Umane}

Atribuții

 • intocmeste documentaţa de aprobare sau modificare a organigramei aparatului propriu de specialitate al primarului, statul de funcţii si de personal;
 • organizeaza concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice vacante si a posturilor contractuale din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului, in condiţiile legii;
 • intocmeste dispoziţiile de încadrare, detaşare, transfer, incetare a activităţii, pensionare si orice alte modificări apărute in raporturile servicuiu respectiv a raporturilor de munca;
 • coordoneaza aplicarea indexărilor, majorărilor si oricăror modificări privind salarizarea personalului;
 • efectuaeaza operaţiuni privind incadrarea, drepturile salariale si orice modificare intervenita pe parcursul desfăşurării activităţii pentru salariaţi
 • verifica lunar sporurile de vechime ale personalului angajat si le transmite catre Compartimentului Buget Contabilitate in vederea intocmirii statului de plata;
 • tine evidenta cererilor de concedii de odihna, medicale, de studii, fără plata, de maternitate si le comunica Compartimentului Buget Contabilitate in vederea calculării drepturilor băneşti;
 • intocmeste dările de seama statistice si altor situaţii solicitate pe linie de personal salarizare.
 • asigura relatia de colaborare cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici
 • face propuneri pentru întocmirea proiectului bugetului local
 • tine evidenta carnetelor de munca si a registrului general de evidenta a salariatilor, le pastreaza si le completeaza cu toate modificarile survenite
 • raspunde de organizarea examenelor si a concursurilor pentru încadrare si promovare în munca privind aparatul propriu de specialitate al primarului,
 • asigura secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de solutionare a contestatiilor.
 • efectueaza lucrarile legate de încadrarea, transferul, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu respectiv a contractului individual de munca pentru personalul din aparatul propriu de specialitate al primarului
 • asigura centralizarea programelor de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului din aparatul propriu de specialitate, si le propune spre aprobare Primarului, urmarind aplicarea lor.
 • primeste sesizarile, ia declaratiile, întocmeste notele de cercetare si referatele privind salariatii angajati cu contract individual de munca în aparatul propriu de specialitate al primarului care savârsesc abateri, le supune solutionarii în conformitate cu prevederile legale si a prezentului regulament de organizare si functionare, si tine evidenta dispozitiilor de sanctionare.
 • intocmeste, conduce si raspunde evidenta dosarelor profesionale ale functionarilor publici si ale personalului angajat cu contract individual de munca în aparatul propriu de specialitate al primarului
 • tine evidenta fiselor posturilor pe directii, servicii si compartimente functionale întocmite cu respectarea prevederilor legale.
 • urmareste si tine evidenta fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale angajatilor aparatului propriu de specialitate al primarului, care se întocmesc de directori si sefii de compartimente
 • supune aprobarii primarului referatele de modificare a drepturilor salariale ale personalului contractual din aparatul propriu de specialitate al primarului, survenite ca urmare a evaluarii anuale
 • asigura eliberarea, evidenta si vizarea legitimatiilor de serviciu si a celor date persoanelor împuternicite de primar sa constate contraventii si sa aplice amenzi.
 • stabileste drepturile salariale lunare cuvenite angajatilor,
 • verifica pontajele întocmite de sefii de birouri si servicii
 • elibereaza adeverinte solicitate de personalul aparatului propriu de specialitate al primarului, privind încadrarea, veniturile realizate, etc.
 • asigura arhivarea documentelor pe care le instrumenteaza.
 • tine evidenta declaratiilor de avere si de interese pentru functionarii publici

{slider Compartiment Comunicare / Relatii Publice / Informare turistica / Arhiva}

Atribuții

 • sprijina relatiile cu mass-media, prin comunicate, anunturi si conferinte.
 • informeaza zilnic primarul si viceprimarul cu problemele ridicate de mass – media, a caror rezolvare este de competenta consiliului local sau a Primariei, spre a dispune masuri în consecinta.
 • organizeaza conferintele de presa ale primarului, viceprimarilor si sprijina organizarea sedintelor comisiilor de specialitate ale consiliului local.
 • elaboreaza strategii de presa pentru promovarea unor actiuni de interes cetatenesc.
 • organizeaza întâlniri radiotelevizate ale reprezentantilor Primariei, consiliului local, cu sprijinul posturilor locale de emisie.
 • culege date si informatii din domeniul de activitate al consiliului local si al Primariei pe care le aduce la cunostinta publica.
 • prin persoane special desemnate, asigura oficiul de purtator de cuvânt al consiliului local si al primarului în relatiile cu presa, radio, TV si institutiile din teritoriu.
 • negociaza si prezinta primarului propuneri pentru încheierea contractelor de colaborare cu mass-media si asigura cooperarea cu mijloace de informare mass-media, pentru explicarea Hotarârilor consiliului local, a dispozitiilor primarului, cât si pentru a asigura transparenta, privind activitatea autoritatii deliberative si executive la nivel de oras.
 • fundamenteaza propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare actiunilor de relatii cu mass-media pentru redactarea publicatiilor.
 • sprijina organizarea si pregatirea conferintelor, seminarelor si a diverselor întâlniri aprobate de consiliul local si primarie si urmareste buna lor desfasurare.
 • sprijina organizarea de diverse conferinte, simpozioane si întâlniri de lucru interne si internationale, cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate în domeniul social si economic si asigurarea unui sprijin logistic financiar si material pentru realizarea acestor proiecte.
 • sprijina organizarea si coordonarea actiunilor proprii de protocol în limita fondurilor alocate prin bugetul local.
 • asigura, colaborând cu celelalte compartimente, materialele necesare pentru a fi publicate în ziarul local.
 • selecteaza materialele ce urmeaza a fi publicate, în raport de importanta si utilitatea lor legata de necesitatea informarii populatiei.
 • redacteaza ori, dupa caz, corecteaza materialele prezentate de catre compartimentele functionale, dându-le forma care sa permita publicarea lor.
 • se îngrijeste de tiparirea publicatiei proprii si distribuirea acesteia.
 • monitorizeaza presa locala.
 • intocmeste proiectul contractului de editare a publicatiei si urmareste respectarea acestuia.
 • transmite comunicate de presa si radio-TV prin reteaua locala în problemele ce intereseaza populatia sau ca drept de replica la diverse comunicate sau acuzatii nefondate.
 • se îngrijeste de abonamentele Primariei la diverse publicatii si de distribuirea presei în cadrul institutiei persoanelor desemnate.
 • urmareste si informeaza în scris primarul, lunar, asupra modului în care se reflecta în mass-media imaginea institutiei asupra felului de ducere la îndeplinire a hotarârilor adoptate de consiliul local si a dispozitiilor emise de primar.
 • saptamânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare.
 • compartimentul exercita si alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotarâri ale consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.

{slider Salarizare}

{/sliders}