Primaria orasului Navodari organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar vacante

0
962
primaria-nav

primaria-navIn conformitate cu prevederile Art.58, alin.2, lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea  functiei publice de executie temporar vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale.

 

Conditii de participare:

  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor economice;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani;
  • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu, dovedite prin atestat/certificat.

Concursul se organizeaza la sediul Primariei orasului Navodari in data de 4 octombrie 2016 ora 10,00 (proba scrisa) iar interviul se va sustine in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune la sediul Primariei orasului Navodari, in termen de 8 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a.    

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de    Art.49 alin (1) din Hotararea Guvernului nr.611/2008, respectiv:

  • formularul de inscriere (de la Resurse Umane)
  • copia actului de identitate
  • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari
  • copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice
  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
  • declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

Copiile actelor mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de Inspector, clasa I, grad profesional  principal din cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), actualizata
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
3. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata
4. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX – Impozite si taxe locale, actualizat
5. Hotararea Guvernului nr.1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii   nr.227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX – Impozite si taxe locale, actualizat