Primăria orașului Năvodari organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de educator

0
1187

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA 

Anunță

Concurs educator

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de educator – studii superioare de scurtă durată/ studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (sau adeverință echivalentă) în domeniul științelor socio-umane, modul psihopedagogic, vechime în specialitatea studiilor minim 1 an – Centrul de Zi pentru Copii – Direcția Asistență Socială;

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, astfel:

– 16.12.2019, ora 10.00- proba scrisă;

– interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de la data de 21.11.2019 până la data de 05.12.2019, inclusiv.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizată.

Condițiile generale și specifice de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei Orașului Năvodari și pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari www.primaria-navodari.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Năvodari și la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.

 

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de educator in cadrul Centrului de Zi pentru Copii:

Candidaţii trebuie sa aiba:

– studii superioare de scurtă durată/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (sau adeverință echivalentă) în domeniul științelor socio-umane, modul psihopedagogic;

– vechime necesară în specialitatea studiilor minim 1 an.

 

Bibliografia pentru ocuparea postului de educator, in cadrul Centrului de Zi pentru Copii – Directia de Asistenta Sociala:

 

  1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul II – Cap. II, III;
  1. Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ – PARTEA VIII Servicii publice TITLUL I Principiile si clasificarea serviciilor publice: Art. 580-585;
  2. ORDIN nr. 27 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, ANEXA  privind STANDARDE minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie şi/sau copiii separaţi sau în risc de separare de părinţi, MODUL II – EVALUARE ŞI PLANIFICARE- STANDARD 1 – EVALUARE, STANDARD 2 – PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR, MODUL III – ACTIVITĂŢI DERULATE, STANDARD 2 – EDUCAŢIE;
  3. Dragu Anca si Cristea Sorin – Psihologie si pedagogie scolara, editura University Press, Constanta, 2002, Partea a doua, Capitolul I Educatia, Capitolul IX Analiza structurii de baza a procesului de invatamant, 1.2.Taxonomia obiectivelor instruirii;
  4. Verza Emil si Verza Florin Emil – Psihologia Varstelor, Editura Pro Humanitate, Bucuresti, 2000, Capitolul VII – Perioada scolara mica, Capitolul VIII – Perioada pubertatii.

 

Actele necesare pentru inscrierea la concursul din data de

16.12.2019- proba scrisa

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs ( de la Resurse Umane)

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

  1. g) curriculum vitae

2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.