Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

0
2007

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

Anunță

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
• 1 post – asistent social principal – studii superioare de lungă durată în domeniul asistenței sociale, aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, treaptă de competență profesională principal, vechime necesară în specialitatea studiilor minim 5 ani – Centrul de zi pentru copii;
• 1 post –inspector de specialitate – studii superioare de lungă durată în domeniul socio-cultural, gradul II, vechime necesară în specialitatea studiilor minim 1 an, constituie avantaj activitatea cu grupurile de copii- Centrul de zi pentru copii;
• 1 post – coordonator personal de specialitate – studii sanitare postliceale, grad principal, vechime necesară în specialitatea studiilor minim 5 ani – Creșa nr.20.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, astfel:
– 19.11.2018, ora 09.00- probă scrisă pentru posturile vacante de asistent social principal, inspector de specialitate, coordonator personal de specialitate;
– interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv a probei practice.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de la data de 25.10.2018 până la data de 07.11.2018, inclusiv.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizată.
Condițiile generale și specifice de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei Orașului Năvodari și pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari www.primaria-navodari.ro.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Năvodari și la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.

Bibliografia pentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL-Centrul de Zi pentru Copii:
1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicată, actualizată: Titlul II – Cap.II, Cap.III, Cap.IV si Cap.V;
2. . Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3. Legea asistenței sociale nr.292/2011, actualizată: Cap.II, Cap.III (Sistemul de servicii sociale), Cap.V secțiunea a 2-a Nivelul local, Cap.VI;
4. Ordinul A.N.P.C.A. nr.24/04.03.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
5. Ordinul A.N.P.D.C nr.288/06.07.2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului.

Bibliografia pentru ocuparea postului de INSPECTOR DE SPECIALITAE-Centrul de Zi pentru Copii:
1. Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicată, actualizată: Titlul II – Cap.II, Cap.III, Cap.IV si Cap.V;
2. . Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3. Ordinul A.N.P.C.A. nr.24/04.03.2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi-Standardele 1, 3, 6, 8;
4. Ordinul A.N.P.D.C nr.288/06.07.2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului-Standardele 2, 5 și 7;
5. Psihologia vârstelor, Emil Verza, Florin Emil Verza-Cap.VII.I Contextul general al evoluției copilului, Cap.VII.4 Evoluția structurilor de personalitate.

Bibliografia pentru ocuparea postului de COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE-Creșa nr.20:
1. Legea 263/2007 privind înfințarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr.1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;
3. Ordinul nr.1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioareș
4. Ordinul Ministerului Sănătății nr.653/25 septembrie 2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1955/18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
6. Boli infecțioase la copii și adolescenți;
Autor:C. Bocarnea, Editura: Info-team, 1999;
7. Măsuri de prim-ajutor în urgențe la copii și adolescenți;
Autor: Lucreția Titirca, Editura: Medicală, 2013;
8.Ordinul nr.261/6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare;
9. Hotărârea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr.2/9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, almoașei și al asistentului medical din Româniaș
10. Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
(Cap.IV Obligația lucrătorilor)
12. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
(Titlul XI-Cap.II Răspunderea disciplinară).

TEMATICA

1. Activități realizate în Creșă și documentele întocmite pentru evidențierea acestora;
2. Atribuțiile asistentului medical din Creșe și alte unități de educație timpurie antepreșcolară;
3. Examenul dezvoltării fizice conținut (aspectul somatoscopic, dezvoltarea caracterelor sexual secundare, somatometria – antropometria, fiziometria);
4. Boli infecțioase:
– Eruptive (rujeola, rubeola, varicela, scarlatina);
– Neeruptive – cu poarta de intrare respiratorii : gripa, oreionul, guturaiul – rinită acută/răceală;
– cu poarta de intrare digestivă: dizenteria bacteriană, hepatită acută virală A, trichineloza, toxiinfecții alimentare;
– cu poarta de intrare dominant tegumentul: tetanosul, rabia, tifosul exantematic;

5. Vaccinările și imunizări: definiții, administrarea vaccinurilor (cale de administrare, vaccinurile de rutină ale copilăriei și adolescenței, hipersensibilitatea la componentele vaccinurilor, contraindicațiile și precauțiunile la vaccinare);
6. Diagnostic și terapeutica de urgență în: insuficiență respiratorie acută, criza de astm bronșic, resuscitarea cardio-respiratorie, starea de rău convulsie, hemoragia nazală, corpi străini ocular, traumatismele pe regiuni anatomice, traumatismele vaselor și hemastoza provizorie, plăgile (îngrijirea plăgilor, tehnica pansării plăgii la locul accidentului și în cabinetul medical, plăgile cu potențial tetanigen), entorse, luxații, fracture, arsurile termice, insolația, febra;
7. Condiții pentru întocmirea unui meniu corect;
8. Condiții obligatorii pentru servirea mesei în sălile din unitatea care oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară, reguli de igienă în blocurile alimentare;
9. Codul de conduită al personalului contractual – principia generale;
10. Drepturile și obligațiile salariatului.