Anunț pentru recrutarea și selecția unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL

0
1080

A N U N T
pentru recrutarea si selectia unui membru in
Consiliul de Administratie al S.C. Termica Distributie Navodari SRL

Primaria Orasului Navodari – in calitate de Autoritate publica tutelara, anunță demararea procedurii de recrutare, conform reglementarilor legale privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, pentru următoarele poziții vacante:
Membru al Consiliului de Administratie al SC Termica Distributie Navodari SRL
1. Conditii de participare generale si specifice:
1.1 Condiții generale:
cetățenia română; domiciliul in Orasul Navodari; stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile; capacitate deplină de exercițiu; să nu fie incapabil, potrivit legii, sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mita, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; sa nu fi fost destituit dintr o functie publica sau sa nu ii fi incetat contractul individual de munca pentru motive imputabile salariatului, in ultimii 5 ani;
1.2 Conditii specifice/ profilul candidatilor :
• studii superioare economice si experienta in domeniul economic, comercial, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 3 ani;
• reprezinta un avantaj calitatea de membru al corpului CECCAR;
• studiile postuniversitare , reprezinta un avantaj; experienta in administrarea/managementul unor intreprinderi publice sau societati comerciale private profitabile ; bune competențe interpersonale (abilități de comunicare, organizare, negociere, lucru în echipă); cunoașterea legislației aplicabile domeniului de activitate al societatii (lucrari de constructii drumuri); experienta in imbunatatirea performantei societatilor pe care le-au administrat sau condus; cunoasterea ordonanței privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice; cunoașterea unei limbi de circulație Internațională.
2. Criterii de evaluare si selecție
Etapa 1 – Analiza dosarelor de candidatura in vederea întocmirii listei scurte de candidati
Prezentarea dosarului de candidatura;
Indeplinirea conditiilor de participare;
Experiența în companii/societati comerciale;
Calitatea de manager societati comerciale publice sau private, membru al CA/administrator in cadrul unor societati comerciale publice sau private profitabile, sau institutii publice(constituie un avantaj calitatea de manager sau membru al CA/manager in cadrul societatilor/regiilor cu acelasi profil de activitate)

Etapa 2 – Interviurile cu candidatii selectati pe lista scurta si selectia finala
I.Competente
Competente specifice sectorului de activitate economica,financiara,contabia
Experienta relevanta in domeniul de activitate al societatii
Cunoasterea proceselor tehnologtce/operationale din domeniul de activitate al societatii
Competente profesionale de importanta strategica
Viziune si planificare strategica
Capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra intreprinderii si angajatilor acesteia Marketing strategic
Managementul riscului
Legislatie aplicabila domeniului
Finante si contabilitate
Competente de guvernanta corporativa
Monitorizarea performanței
Abilitati de comunicare si negociere
Capacitate de analiza si sinteza Abilitati de relationare
II. Trasaturi moral volitive
Integritate si reputatie
Independenta
Expunere politica
III. Conditii Prescriptive si Proscriptive
Numar de mandate de membru CA din care face parte
Ani de cand este director executiv/administrator Studii de specialitate in domeniu
Alinierea declaratiei de intentie a candidatului cu scrisoarea de asteptari a asociatilor
Alinierea la matricea profilului candidatului
3. Procedura si termenele limita de evaluare si selectie
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
1. CV în format Europass original;
2.Cazier judiciar original;
4. Acte de studii copie conforma cu originalul;
5.Act identitate copie conforma cu originalul;
6. Carnet de muncă/documente doveditoare ale activitatii copie conforma cu originalul ;
7. Dovada numirii în calitate de manager/mernbru al CA (unde este cazul in copie);
8. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare in original;
9. Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publîce ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională-in original;
10. Declarație pe proprie răspundere care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selecție, precum și de se putea verifica informațiile furnizate-in original;
11. Scrisoare de recomandare .
Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societatii .
Etapa I- a ”Selecția dosarelor de candidatura” :
Candidaturile constând în: CV detaliat în format european + scrisoare/declaratie de intenție + copii ale documentelor necesare pentru depunerea candidaturii) se depun intr-un plic inchis pe care se specifica : numele si prenumele candidatului si mentiunea „ Candidatura pentru postul de membru al CA al SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL , in termen de 30 zile zile de la data publicării anunțului, intre orele 10,00 – 14.00,de luni pana vineri, la sediul Primariei Navodari, Biroul Registratura.
Selectia dosarelor se va face pana la data de 28.11.2018 ora 17,00.
Persoanele selectate pentru etapa a II a a procesului de recrutare vor fi informate in scris prin posta electronica sau telefonic in aceeasi zi sau cel tarziu a doua zi pana la ora 16.00.
Persoanele al caror dosar de candidatura a fost respins vor fi anuntate prin posta electronica asupra motivelor ce au condus la respingerea dosarelor, pana la data de 30.11.2018, ora 16.00,
Candidaturile depuse dupa data limita de depunere nu vor fi luate in considerare.
Eventualele contestatii se pot depune in termen de 24 ore de la data afisarii selectiei dosarelor.
Etapa a II-a — Interviurile cu candidatii selectati pe lista scurta si selectia finala
Candidatii al caror dosar a fost selectat pentru lista scurta vor fi informati personal asupra procedurii de desfasurare si temenelor stabilite pentru etapa a II-a.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0241761603 sau prin posta electronica ta adresa: secretariat@primaria-navodari.ro.

Anunț pentru recrutarea și selecția unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL
PRIMARIA ORASULUI NAVODARI
PRIMAR,
CHELARU FLORIN

Descarcă aici documente necesare:

DECLARATIE INTENTIE MODEL

CERERE DE INREGISTRARE CANDIDATURA

DECLARATIE CANDIDAT-ART 6

DECLARATIE CONSIMTAMANT