Rezultatul selectării dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat în data de 19.11.2018 proba scrisă

0
1165

REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DEPUSE

PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL

ORGANIZAT ÎN DATĂ DE 19.11.2018 proba scrisă

În conformitate cu prevederile Art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul din data de 19.11.2018 (proba scrisă):

 

Nr. crt. Nume și prenume

candidat

Postul pentru care candidează/

Birou/Compartiment

Rezultat selectare

dosare concurs

1 Constantinescu Mariana-Carmen Asistent social principal ADMIS
2 Abdul-Cair Latip Inspector de specialitate ADMIS
3 Simion Elena-Laura -//- ADMIS

 

4 Sterpu Mihaela -//- ADMIS cu condițiaprezentării

cazierului pânăladatădesfășurării

primei probe a concursului

 

5 Bivol Mihaela Coordonator personal de

specialitate

ADMIS
6 Rădulescu Mihaela -//- ADMIS

 

Cu drept de contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Proba scrisă se va susține în dată de 19.11.2018, ora 09,00;

 

Comisia de concurs:

 

– doamna Ghiorlan Corina – Șef Centru – președinte

– doamna Cvas Tamara – Șef Centru -membru

– doamna Andronicescu Valentina– Medic primar școlar-membru

 

Secretar comisie concurs,

Inspector, Anane Dorina

Birou Resurse Umane

 

Afișat astăzi, 09.11.2018, ora 12,00